Obligativitate audit intern

Obligativitate audit intern
Camera Auditorilor Financiari din Romania mentioneaza intr-un comunicat: „Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar!”

Camera Auditorilor Financiari din România atrage atenția cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și organizarea comitetului de audit la entitățile de interes public.

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern. Totodată, pentru entitățile de interes public se prevede obligația organizării unui comitet de audit, conform legii.

Subliniem faptul că, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ. Exercitarea activității de audit intern se realizează în conformitate cu standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de Cameră și cu respectarea tuturor reglementărilor emise de CAFR privind activitatea de audit financiar, pentru care Camera este competentă, potrivit legii.

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum şi la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

În acest sens, CAFR recomanda auditorilor financiari să comunice persoanelor responsabile cu guvernanța din cadrul entității auditate, noile cerințe cu privire la organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit și sancțiunile care pot fi aplicate, prin includerea unui paragraf de atenționare în scrisoarea destinată conducerii entității auditate.

Sursa: cafr.ro

Data aparitiei: 22 martie 2021

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor