Audit

Standardele internationale de audit (ISA)

ISA sunt scrise în contextul unui audit al situatiilor financiare  de către un auditor independent. Se vor adapta, după necesităti, în cazul aplicării lor la auditarea altor informatii financiare istorice.

Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a-i permite auditorului să exprime o opinie cu privire la faptul dacă situatiile financiare sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil.

În efectuarea unui audit, obiectivul general al auditorului este de obtine o asigurare rezonabilă cu privire la faptul dacă totalitatea situatiilor financiare nu contine denaturări semnificative, fie ca urmare a fraudei, fie a erorii, si de a raporta asupra situatiilor financiare în conformitate cu constatările auditorului.

În toate cazurile în care acest obiectiv general nu poate fi atins, ISA prevăd ca auditorul să modifice opinia auditorului în consecintă sau să se retragă din misiune.

Auditorul aplică fiecare ISA relevant pentru audit. Un ISA este relevant atunci când ISA este în vigoare si circumstantele tratate de ISA există.

ISA tratează responsabilitătile generale ale auditorului, precum si consideratiile următoare ale auditorului relevante pentru aplicarea acelor responsabilităti la subiecte specifice. Un ISA conTine obiective si cerinte, împreună cu recomandările aferente sub forma modului de aplicare si a altor material explicative. De asemenea, poate contine materiale introductive ce contin contextul esential pentru o întelegere adecvată a ISA, si definitii. Astfel, este necesar să se ia în considerare întregul text al ISA pentru a înTelege si aplica cerintele sale.

Obiectivele ISA

Fiecare ISA contine unul sau mai multe obiective, care cuprind contextul în care sunt stabilite cerintele ISA. Auditorul încearcă să atingă aceste obiective, luând în considerare relatiile dintre ISA. În acest scop, auditorul utilizează obiectivele pentru a judeca dacă, respectând cerintele ISA, au fost obtinute probe de audit suficiente în contextul obiectivului general al auditorului. În cazul în care un obiectiv individual nu a fost sau nu poate fi atins, auditorul analizează dacă aceasta îl împiedică pe auditor să atingă obiectivul general al auditorului.

Cerinte

Cerintele fiecărui ISA sunt cuprinse într-o sectiune separată si exprimate utilizând cuvântul „shall”. Auditorul aplică cerintele în contextul celorlalte materiale incluse în ISA.

Auditorul respectă cerintele unui ISA în toate cazurile în care acestea sunt relevante pentru circumstanTele auditului. În cazuri exceptionale, totusi, auditorul poate considera necesar să se abată de la o anumită cerintă prin efectuarea unor proceduri alternative de audit pentru a atinge scopul cerintei

respective. Se presupune că necesitatea ca auditorul să se abată de la o cerintă relevantă să apară numai atunci când cerinTa se referă la o procedură specifică ce trebuie efectuată iar, în circumstantele specifice ale auditului, acea procedură ar fi ineficace.

O cerintă nu este relevantă numai în cazurile în care: ISA nu este relevant; sau circumstantele prevăzute nu se aplică deoarece cerinta este conditionată iar conditia nu există. Auditorul nu este obligat să respecte o cerintă care nu este relevant în circumstantele auditului; aceasta nu constituie o abatere de la cerintă.

Mod de aplicare si alte materiale explicative

Modul de aplicare si alte materiale explicative cuprinse într-un ISA reprezintă o parte integrantă a ISA, pentru că oferă explicatii suplimentare si recomandări pentru aplicarea cerintelor unui ISA, împreună cu informatii de bază aspra problematicii tratate în ISA. Poate include exemple de proceduri, dintre care auditorul poate considera o parte ca fiind adecvată în circumstantele date. Astfel de îndrumări nu au, totusi, scopul de a impune o cerintă.

Anexele, care fac parte din modul de aplicare si alte materiale explicative, sunt parte integrantă din ISA. Scopul si modul de utilizare a unei anexe sunt explicate în ISA aferent sau în cadrul titlului si introducerii anexei.

Materiale introductive si definitii

Materialele introductive pot include, după necesităti, explicatii pentru: scopul si aria de aplicabilitate a ISA, inclusiv modul în care un ISA relationează cu alte ISA; problematica ISA; asteptări specifice din partea auditorului si a altora; si contextul în care este stabilit un ISA.

Un ISA poate include, într-o sectiune separată cu titlul „Definitii”, o descriere a semnificatiei atribuite anumitor termeni în contextul ISA. Acestea sunt furnizate pentru a ajuta la aplicarea si interpretarea consecventă a ISA, si nu au scopul de a prevala fată de definitiile care pot fi stabilite în alte scopuri, fie în cadrul legilor, reglementărilor sau altfel. Dacă nu se indică altfel, termenii vor avea aceeasi semnificatie pe parcursul întregului ISA. Glosarul de termeni din cadrul Ghidului contine o listă completă de termeni definiti în ISA. De asemenea, contine descrierea altor termeni ce se găsesc în ISA pentru a ajuta la interpretarea si traducerea comună si consecventă.

sursa: CAFR.RO

100 – Angajemente de certificare
120 – Cadrul general
200 – Obiective si principii aferente angajamentelor de audit
200A – Obiective si principii aferente angajamentelor de audit
210 – Termenii angajamentelor de audit
220 – Controlul calitatii
230 – Documentatia
240 – Responsabilitatea auditorului
250 – Rolul legislatiei
260 – Comunicarea problemelor
300 – Planificarea
310 – Cunoasterea clientului
315 – Cunoasterea entitatii si mediului
320 – Pragul de semnificatie
330 – Proceduri riscuri evaluate
400 – Evaluarea riscurilor si controlului intern
401 – Audit intr-un mediu cu sist informatizate
402 – Prestatori de servicii
500 – Probe de audit
501 – Elemente specifice
505 – Confirmari externe
510 – Angajamente initiale
520 – Proceduri analitice
530 – Esantionarea
540 – Estimari contabile
545 – Valoarea justa
550 – Parti afiliate
560 – Evenimente ulterioare
570 – Principiul continuitatii
580 – Declaratiile conducerii
600 – Utilizare servicii alt auditor
610 – Audit intern
620 – Utilizare servicii expert
700 – Raportul auditorului
710 – Date comparative
720 – Alte informatii