Dictionar contabilitate

B

C

D

E

F

I

M

O

P

R

S

T

U

V

Cuvant Definitie
Abrogare Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara. Abrogarea poate fi expresa, cand actul nou o pronunta direct, sau tacita (implicita), cand dispozitiile din actul anterior devin incompatibile cu cele din actul nou.
Absorbtie Preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua.
Acciza Taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. Este o taxa speciala de consumatie care se aplica produselor din tara si din import
Accize Sunt taxe speciale de consum datorate bugetului de stat, pentru anumite produse precizate prin reglementari fiscale
Achizitie intracomunitara Obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor
Acont Parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garatie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare. Suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucra
Acont Parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare
Acreditiv Separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza sa se efectueze plati catre acest furnizor pentru materialele aprovizioanate, lucrarile executate sau serviciile prestate. Acreditivul se foloseste atunci cand unitatea platitoare nu si-a achitat la timp obligatiile fata de furnizor si acesta solicita garantarea incasarii drepturilor ce i se cuvin, prin deschiderea acreditivului.
Act aditional Acord intervenit intre partile care au incheiat un contract, prin care acestea convin asupra modificarii, completarii sau incetarii ulterioare a acestuia.
Actionar Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni
Actionariat Totalitatea actionarilor existenti intr-o societate pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii.
Actiune Hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend
Actiune cotata Actiune listata si negociata la bursa.
Activ Cuprinde mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele
Activ contingent Este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii. Un exemplu in acest sens il reprezinta un drept de creanta ce poate rezulta dintr-un litigiu in instanta (de ex. o despagubire), in care este implicata entitatea si al carui rezultat este incert.
Activ fictiv Active care nu au existenta de sine statatoare, ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari juridice.
Activ imobilizat Element patrimonial concretizat in bunuri si valori, destinat sa serveasca unitatii, pentru realizarea activitatii pe o perioada mai mare de un an
Activ total Reprezinta suma activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans
Active circulante Este un activ pe termen scurt achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii, o creanta aferenta ciclurilor de exploatare, de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilitate nu este restrictionata ; din aceasta categorie fac parte : stocurile, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturile la banca
Active corporale Mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe.
Active financiare Plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de un an, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
Active fixe Sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.
Active necorporale Un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.
Active nete Diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor unei companii
Activitate dependenta Orice activitate desfasurata de o persoană fizica intr-o relatie de angajare
Activitate independenta Orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta
Activitati fara scop patrimonial Activitate nonprofit care contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local (asociatii sau fundatii constituite conform legii)
Adaos comercial Diferenta dintre pretul de vanzare a unui bun si cel de achizitie a bunului respectiv
Adeverinta Dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt.
Administrator Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Adunare generala Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Adunarea Generala a Actionarilor Prescurtare – AGA Cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza.
Ajustare de valoare Expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei.
Ajustari de valoare Se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (actuala) a imobilizarilor mai mica decat valoarea de inregistrare (neamortizata).
Ajustari pentru depreciere Sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. Ajustarile de valoare mai pot fi si permanente, denumite si amortizari, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale
Ajutor de stat Orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu piata interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre
Amanet Contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor, pentru a-si garanta datoria, un bun sau o creanta.
Ambalajele Obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori.
Amenda Sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.
Amortizare liniara Presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.
Amortizarea Partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor. Echivalentul valoric al deprecierii ireversibile.
Amortizarea accelerata Presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta
Amortizarea capitalului Consta in rambursarea depunerilor catre actionari fara ca prin aceasta sa se reducamarimea capitalului social.
Amortizarea degresiva Presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare.
ANAF Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Analiza diagnostic Permite aprecieri asupra performantelor economico-financiare ale unei intreprinderi, asupra unei structuri de tipul functiilor acesteia, asupra centrelor de responsabilitate sau a unui segment al activitatii intreprinderii.
Analiza financiara Ansamblu de instrumente, metode si practici pentru cuantificarea situatiei financiare a unei entitati
Anexa Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Angajat Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Angajator Persoana fizica sau juridica ce angajeaza personal salarizat in schimbul prestarii unei munci.
Antecalculatie Calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari, a unui serviciu sau a unui produs, efectuata inainte de executie sau de cumparare.
Antrepozit Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Antrepozit vamal Este un regim vamal suspensiv care presupune depozitarea marfurilor intr-o anumita locatie aflata sub controlul autoritatii vamale, pana la plasarea lor sub alt regim.
Antreprenor Persoana fizica sau juridica care se obliga, pe baza unor clauze si conditii contractuale, sa execute diferite lucrari (industriale, de constructii etc.) in beneficiul altei persoane sau organizatii
Antrepriza Lucrare industriala.comerciala, de constructii (lucrare propriu zisa) efectuata de intreprindere specializata.
Anuitate Suma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual).
Aport Contributie materiala, financiara, morala sau de alta natura a unei persoane pentru realizarea unei actiuni, activitati.
Aport in natura Are ca obiect anumite bunuri imobile (cladiri, instalatii etc.), bunuri mobile corporale (materiale, marfuri etc.) sau incorporale (creante, fond de comert etc.). sunt admise la toate formele de societate comerciala.
Aport in numerar Are ca obiect o suma de bani pe care asociatul se obliga sa o transmita societatii.
Arenda Cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri
Arhivarea Se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.
Arierate Imprumuturi restante, a caror scadenta nu a fost respectata. Arieratele apar datorita nerespectarii conditiilor contractuale intre unitatile economice.
Articol contabil Este alcatuit din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.
Articol contabil compus Este alcatuit din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.
Articolul contabil de stornare Serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.
Articolul contabil simplu Este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.
Arvuna Suma platita in avans reprezentand o parte din contravaloarea achizitionarii unui produs, a executarii unei lucrari sau a efectuarii unor servicii, conform prevederilor contractuale prestabilite.
Asigurare Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului
Autofactura Factura care se emite de catre persoana impozabila catre sine pentru anumite operatiuni supuse TVA
Autoritare fiscala competenta Organul fiscal din cadrul ministerului finantelor publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale
Autorizatie Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati (spre exemplu, o autorizatie de urbanism).
Avans Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Avansuri de trezorerie Sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie.
Avertisment Sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere.
Aviz de insotire Este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate cat si in relatia client-furnizor. Serveste ca document de descarcare/incarcarea a gestiunii
Balanta contabila Situatia recapitulativa si perioadica care regrupeaza la un moment dat sumele si soldurile conturilor debitoare si creditoare, destinate sa se elibereze intr-o perioada de timp, de regula un an
Balanta de verificare Este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
Bancruta frauduloasa Act de frauda in dauna creditorilor
Baracamente Sunt bunuri achizitionate sau construite de unitatea patrimoniala pentru executarea lucrarilor si prestatiilor de constructii (baraci,podete etc) din care prin demintare sau demolare se recupereaza materiale.
Barter Schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.
Baza de calcul a amortizarii O constituie costul activului sau, daca acesta a fost reevaluat, valoarea rezultata dupa ultima reevaluare.
Beneficiar Persoana care, pe baza unui contract, beneficiaza de primirea anumitor produse, marfuri sau de prestarea unor servicii.
Beneficii economice Capacitatea activelor de a se transforma in numerar sau in echivalente ale numerarului sau de a reduce iesirile de numerar
Beneficiu Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice, lucrative, reprezentand diferenta dintre veniturile realizate si cheltuielile ocazionate.
Bilant Este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
Bilant consolidat Tablou reprezentand un grup de intreprinderi, respectiv fuzionarea bilanturilor intreprinderilor acestui grup.
Bilant contabil Situatie centralizatoare care se intocmeste anual, pe baza inregistrarilor din registrele de contabilitate si care reflecta activitatea desfasurata si rezultatele ei
Bilant contabil consolidat Document sintetic elaborat de un grup de societati comerciale organizate in societati tip holding, care reflecta situatia de ansamblu a acestuia, prin cumularea bilanturilor societatilor componente.
Bilant de lichidare Bilant care se intocmeste cu ocazia lichidarii unei societati comerciale.
Bilant financiar Bilant care reprezinta utilizarile si resursele ce se efectueaza in functie de stabilitatea si de apartenenta lor la ciclul de exploatare.
Bilant intermediar Bilant intocmit la o data care nu corespunde cu finalul exercitiului financiar al societatii.
Bilet la ordin Un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.
Birou vamal Unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale.
Bon de consum Document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor; document justificativ de scădere din gestiune; document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate
Bon de transfer Dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii; document justificativ pentru scădere din gestiunea predătorului şi de încărcare în gestiunea primitorului
Borderou de achizitie Document de inregistrare in gestiune a produselor cumparate; document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii produselor cumparate; document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii
Borderou de iesire a obiectelor din consignatie Serveste la evidenta miscarii obiectelor primite în consignatie
Borderou de primire a obiectelor in consignatie Serveste la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vanzare in consignatie
Brevet Document oficial acordat de o autoritate (de stat) prin care se recunoaste cuiva paternitatea unei inventii sau i se acorda drepturi speciale.
Buget de venituri si cheltuieli Totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata
Cadrul contabil general Cuprinde conceptele si principiile teoretice care alcatuiesc impreuna sistemul dereferinta pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, pentru utilizatorii externi adica ceea ce trebuie sa fie contabilitatea, delimiteaza ca teorie contabila normativa deci un caz particular al teoriei contabile generale.
CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Calculatie Procedeu economic ce utilizeaza indicatori, preturi, coeficienti si alte operatii matematice pentru inregistrarea in contabilitate a mijloacelor si a procedeelor economice, precum si a rezultatelor obtinute.
Calitatea de contabil autorizat Se obtine prin examen in trepte: acces, stagiu, examen de aptitudini, ca si expertul contabil dar cu tematica specifica. Pentru a fi admis la examen se cer anumite conditii specifice.
Calitatea de expert contabil Se obtine prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor CECCAR si a Regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.
Cambie Titlu de credit, de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului.
Camera de comert Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom, avand drept scop promovarea comertului si industriei pe plan intern si extern, precum si sprijinirea comerciantilor din tara in raporturile lor cu autoritatile locale si cu organismele similare din strainatate.
Capacitatea de autofinantare Este indicatorul ce reflecta potentialul financiar de crestere economica a intreprinderii, respectiv sursa financiara generata de activitatea industriala si comerciala a firmei dupa scaderea tuturor cheltuielilor platibile la o anumita scadenta
Capital Suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati
Capital angajat Capital imprumutat + capital propriu
Capital imprumutat Totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
Capital propriu Activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor
Capital social Valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
Capital social amortizat Consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marimea capitalului social ,ci doar structura.Aceasta rambursare facindu-se prin decizia AGA
Cartea mare Se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.
CAS Contributia la Asigurarile Sociale
Casa Reprezinta disponibilitatile banesti aflate in casieria intreprinderii in lei si in devize si sub forma altor valori (timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie etc.).
Cash flow Reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilant, contract,credit)
CASS Contributia la Asigurarile Socieale de Sanatate
Cazier fiscal Mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat
Cec Document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata
Cenzor Persoana numita sa faca verificarea unei activitati
Cheltuieli Sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile de materii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
Cheltuieli cu amortizarile Cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.
Cheltuieli de exploatare Cheltuielile aferente operatiilor legate de activitatea principala, care se identifica cu obiectul de activitate al unei întreprinderi, operatiuni considerate curente sau obisnuite.
Cheltuieli deductibile Cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
Cheltuieli extraordinare Reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si apar in mod extraordinar
Cheltuieli inregistrate in avans Sunt acele cheltuieli anticipate care trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera
Cheltuieli nedeductibile Sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
Chenzina Avans salariu. Plata salariului pe o jumatate de luna. Se foloseste atunci cand salariile se platesc bilunar.
Chirie In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative, suma de bani la plata careia se obliga chiriasul in schimbul folosintei locuintei.
Chitanta Document de executie prin care se consemneaza incasarea/plata unei sume la/din casieria unitatii.
Ciclu contabil In contabilitate, ansamblul etapelor necesare pentru punerea in opera a procedeelor de baza ale contabilitatii, pe parcursul unui exercitiu.
Ciclu de productie Succesiune a activitatilor prin care materia prima trece, in mod organizat, pentru a fi transformata in produs finit.
Cifra de afaceri Reprezinta insumarea vanzarilor de marfuri, a serviciilor prestate si a productiei vandute
Clasa de conturi Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general
Clauza Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept consecinta obligatii speciale pentru o parte sau partile mentionate.
Client Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local
Clienti – facturi de intocmit Post contabil ce se refera la creantele generate de livrarile catre terti, pentru care nu s-au intocmit facturi.
Clienti incerti sau in litigiu Reprezinta creantele fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
CMP Cost Mediu Ponderat
CNVM Comisia Nationala de Valori Mobiliare
Codul comercial Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Codul de procedura fiscala Codul care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de codul fiscal
Comert cu amanuntul Comert en detail.  Consta in achizitionarea, cumpararea de marfuri cu scopul de a le revinde consumatorului final.
Comert cu ridicata Comert en gros. Comert ce consta in cumpararea de marfuri in mod continuu si in cantitati mari.
Comodant Persoana care, in temeiul unui contract de comodat, imprumuta comodatarului un lucru, pentru ca acesta sa se foloseasca gratuit de el.
Comodat Imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat
Companie offsore O societate comerciala ai carei proprietari nu sunt rezidenti in tara de inregistrare a firmei, iar profiturile sunt realizate prin activitati derulate exclusiv in afara tarii in care compania isi are sediul, beneficiaza de facilitati fiscale de exceptie.
Concediu Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Concesiune Contract prin care o persoana fizica sau juridica acorda drepturi si puteri pe care numai ea le poate acorda unui tert.
Cont Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica, existenta si miscarile unui anumit mijloc economic si ale sursei acestora.
Cont analitic Cont contabil care detaliaza existenta si evolutia elementului patrimonial al unei societati comerciale, regii autonome, institutii etc.
Cont corespondent Cont care stabileste legatura cu alte conturi specifice operatiunilor contabile specifice.
Cont curent Cont ce poate fi deschis de persoane fizice sau juridice la banci si in care titularii pot face operatiuni curente de incasari si plati.
Cont de regularizare Post din activul sau pasivul bilantului care permite incorporarea in exercitiul financiar in curs a cheltuielilor si a veniturilor aferente, in parte, unei perioade imediat urmatoare.
Cont sintetic Conturi ce reflecta in etalon valoric situatia globala a mijloacelor, a surselor si a proceselor economice.
Contabil Specialist in contabilitate; persoana care tine contabilitatea unei intreprinderi sau a unei institutii
Contabil autorizat Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.
Contabilitate Stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
Contabilitate in partida simpla Contabilitate care asigura inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor patrimoniale in mod unilateral, numai in debitul sau creditul unor conturi, fara utilizarea unui cont corespondent.
Contabilitate primara Inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii
Contabilitate sintetica Denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.
Contabilitatea de gestiune Denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.
Contabilitatea financiara Descrie circuitul patrimonial al intreprinderii luat in totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiara.
Continuitatea activitatii Impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.
Contract Act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice
Contract colectiv de munca Conventie incheiata intre patron sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate sau in orice alt mod prevazut de lege, pe de alta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizare, etc.
Contraventie Fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.
Contribuabil Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Control comun Presupune impartirea controlului intre asociati, respectiv pentru luarea deciziilor este nevoie de acordul unanim al partilor.
Control exclusiv In cadrul grupului de societati, controlul exclusiv este dat de capacitatea societatii consolidante de a conduce, direct sau indirect, societatea consolidata.
Control financiar preventiv Este activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora.
Control preventiv Se realizeaza in timpul derularii operatiunilor inainte de a se trece la faza urmatoare si, de regula, inaintea inregistrarii operatiunii respective.Aceste controale se materializeaza intr-o semnatura sau viza pe documente.
Contul de profit si pierdere Descrie si explica rezultatul contabil prin prisma structurilor de cheltuieli si venituri care le-au determinat, implicit a activitatilor consumatoare si producatoare de rezultate.
Conturi bifunctionale Sunt conturile care, la un moment dat, pot avea fie sold debitor (incadrandu-se in categoria conturilor de activ), fie sold creditor (incadrndu-se in categoria conturilor de pasiv)
Conturi in afara bilantului Clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.
Cost de productie Reprezinta expresia valorica a consumurilor de munca vie si materializata, efectuate in scopul obtinerii unui produs la un moment dat, consumuri care imbraca forma cheltuielilor de productie si desfacere suportate de societate.
Cost fix Este costul care ramâne constant pe total, indiferent de modificarea volumului activitatii
Cost istoric Presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar creantele si obligatiile, la valoarea lor nominala.
Costul de achizitie Se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.
Cota TVA Procentul de tva care se aplica bunurilor si serviciilor
Cotizatie Suma fixa pe care o platesc periodic membrii unei organizatii, ai unei asociatii etc.
Creantele Valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.
Credit bancar Credit prin care banca pune la dispozitia solicitantului sume de bani ce vor fi restituite la un termen determinat (imprumut de bani).
Credit fiscal O diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste in Codul fiscal.
Creditare Operatia de inregistrare a unei sume in creditul unui cont
Curs de schimb Reprezinta numarul de unitati monetare straine care se primesc in schimbul unei unitati monetare nationale in conditiile date de loc si de timp poate fi interpretat ca putere de cumparare externa a monedei
Datorie Sursa de finantare externa pusa la dispozitia intreprinderii de institutii financiare, furnizori sau terti
Datorie contingenta O obligatie potentiala aparuta ca urmare a unor evenimente trecute,anterior datei bilantului si a caror existenta se confirma numai de aparitia sau neaparitia mai multor evenimente
Datorie pe termen lung Este o obligatie ce se asteapta sa nu fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; sau este exigibila intr-un termen mai mare de 12 luni de la data bilantului.
Datorie pe termen scurt Este o obligatie ce se asteapta sa fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; sau este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
Datorii fiscale Reprezinta sume datorate de catre intreprindere bugetului de stat, datorii pentru care statul nu ofer o alta contrapestatie sau o contravaloare.
Daune Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Debit (D) Partea stanga a oricarui cont.
Debite Creante de recuperat.
Debitori Persoane fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata urmand sa dea echivalentul corespunzator.
Deblocare cont Decizie de revenire asupra situatiei temporare de restrictie privind folosirea sumelor dintr-un cont ca urmare a situatiei nou create, cand unitatea economica este in masura sa faca fata tuturor platilor.
Decizie de imputare Formular tipizat fara regim special. Serveste ca document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca.
Declaratia de venit global Documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.
Declaratie de inventar Formular tipizat fara regim special. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti.
Decont Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Decont de cheltuieli Serveste ca document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate.
Decontare Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar, respectiv prin efectuarea de viramente dintr-un cont intr-altul.
Decontari din operatii in curs de clarificare Cuprind operatiunile care nu pot fi inregistrate direct pe un element patrimonial deoarece necesita cercetari si lamuriri suplimentare.
Deduceri personale Suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.
Deductibil Cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
Deficit Suma cu care cheltuielile/platile depasesc veniturile/incasarile
Delegare Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Delegatie Actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia
Depozit bancar Sume de bani (hartii de valoare, obiecte de valoare) depuse spre pastrare la o banca pentru care aceasta plateste o dobanda. Depozitele bancare sunt „la vedere” – caz in care sumele pot fi retrase oricand sau „la termen” – caz in care sumele nu pot fi retrase decat la expirarea termenelor pentru care au fost constituite.
Depunere Incredintarea unei sume de bani sau a unor valori care pot fi transformate in bani (cecuri, cambii, bilete la ordin, obligatiuni etc) bancii, de catre depunator.
Despagubire Reparare a pagubei pricinuite.
Deviz Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Devize Efecte comerciale exprimate in moneda straina
Diferente de curs valtutar Intre data inregistrarii creantelor in devize si data incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.
Diferente favorabile de curs valutar Pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mare decat cursul initial.
Diferente nefavorabile de curs valutar Pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mic decat cursul initial.
Discount comercial Reducere sau diminuare acordata in cota procentuala
Disponibilitati banesti Numerarul aflat in casieria unitatilor si prin disponibilitatile aflate in conturi la banci.
Dispozitia de livrare Cuprinde ordinul dat catre depozitul de produse finite pentru eliberarea unor produse si confirmarea cantitatii eliberate.
Dispozitia de plata Formular care serveste la plata unor sume din casieria unitatii
Diurna Indemnizatie platita unu salariat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în alta localitate în interes de serviciu.Actualmente la nivelul unei societati comerciale suma deductibila este de 32,5 lei.
Dividend Acea parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni/parti sociale.
Divizare Este operatiunea prin care se imparte patrimoniul unei societati, care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente, sau care iau fiinta prin acest procedeu.
Dizolvare Societatilor comerciale reprezinta o etapa in procesul de incetare a personalitatii juridice a acestora, formata dintr-un ansamblu de operatiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului societatilor in cauza.
Dobanda Suma de bani platita de debitor creditorului pentru valoarea imprumutului acordat.
Document justificativ Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate.
Documente centralizatoare Care se intocmesc pentru insumarea mai multor documente primare.
Documente cu regim special Cele tiparite, completate, folosite si pastrate conform unor dispozitii legale speciale. Ele sunt inseriate, numerotate la tipografie sau in cadrul unitatii care le foloseste si contin mentiunea regim special.
Documente cumulative Contin date privind mai multe operatii economice de acelasi fel.
Documente fara regim special Tipizate sau netipizate, se deosebesc de cele cu regim special prin aceea ca nu sunt strict socotite, nu trebuie justificate formular cu formular atunci cand nu sunt completate
Documente primare Contractul prin care una din parti transmite celeilalte proprietatea unui bun material fara sa primeasca ceva in schimb.
Donatie Contractul prin care una din parti transmite celeilalte proprietatea unui bun material fara sa primeasca ceva in schimb
Drepturi salariale Reprezinta totalitatea drepturilor banesti ce se cuvin ca urmare a muncii prestate intr-o anumita perioada (salariu realizat, sporuri, indemnizatii, prime, concedii, concedii medicale, etc).
Dubla inregistrare Reprezinta o metoda de folosire a conturilor astfel incat fiecarei sume trecute in debitul unui cont sa-i corespunda aceeasi suma trecuta in creditul altuia.
Dumping Vanzarea de marfuri la preturi mult mai mici decat preturile pietei si chiar sub nivelul costurilor de productie, pentru patrunderea si acapararea pietei si inlaturarea concurentei.
Durata de viata utila Este perioada pe parcursul careia se estimeaza ca intreprinderea va utiliza activul supus amortizarii.
Echivalente de numerar Sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si al caror risc de schimbare a valorii este insignifiant.
Economia de piata Este sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privată asupra mijloacelor de productie. Este un sistem cooperativ în care fiecare individ se integrează din si în vederea propriului interes. Statul nu intervine în actiunile ce fac obiectul pietei.
Economist Persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice
Efect comercial Denumire generala atribuita cambiilor, biletelor la ordin, cecurilor, warranturilor etc., ce sunt folosite in operatiile comerciale de vanzare – cumparare, in relatiile de credit etc.;
Eroare Intelegem acea informatie falsa, prezentata in mod neintentionat in situatiile financiare (prezentare eronata (inexactitate) neintentionata in situatiile financiare).
Estimare contabila Evaluarea aproximativa a sumei unui post in absenta unei metode de masurare precisa.
EUR Abreviere Cod monetar ISO pentru Euro, moneda Uniunii Europene.
Evaluare Exprimarea in unitati monetare a fiecarei structuri bilantiere.
Evaluare la bilant Se intemeiaza pe valoarea neta contabila calculata pe baza valorii contabile de intrare diminuata cu amortizarile si provizioanele pentru deprecieri.
Evaluare la iesire La data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau contabila.
Evaluare la inventar Se intemeiaza pe valoarea actuala, care capata statutul de valoare de inventar siopereaza in evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii lor.
Evaluarea riscurilor In scopuri de raportare financiara inseamna identificarea si analizarea de catre management a riscurilor, relevante.
Evaluarea stocurilor Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.
Evaziune fiscala Sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in continuare contribuabili.
Evenimente ulterioare Tratament aplicat in situatiile financiare evenimentelor, atat favorabile, cat si nefavorabile, care apar intre data situatiilor financiare si momentul depunerii acestora.
Evidenta contabila Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social.
Evidenta cronologica Operatiile economice se inscriu in ordinea in care au loc , indiferent de felul operatiilor economice.
Evidenta operativa Inregistreaza, urmareste si controleaza acele aspecte ale activitatii a caror cunoastere prezinta o importanta imediata.
Evidenta sistematica Se separa informatiile economice dupa natura lor (dupa continutul economic).Evidenta sistematica se realizeaza cu ajutorul registrului „Cartea -Mare”.
Excedent Suma cu care veniturile/incasarile depasesc cheltuielile/platile
Exercitiu financiar Perioada cuprinsa intre 01.01 si 31.12 a unui an caledaristic cu exceptia primului an de activitate ,cind aceasta inceoe la data infiintarii potrivit legii ,la registrul comertului
Exhaustivitate Inregistrarea si prezentarea tuturor elementelor patrimoniale.
Exigibil Situatia in care o persoana fizica/juridica dispune de sume de bani a caror executare poate fi ceruta imediat de catre creditor
Expert contabil Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatii economice-financiara si de contabilitate, de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.
Expertiza Proba efectuata de catre un expert privind constatarea cu caracter tehnic a unei situatii dintr-un anumit domeniu (economic, financiar, industrial etc.).
Expertiza contabila Mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostiinte de stricta specialitate, efectuate de experti contabili
Export Ansamblu operatiunilor de vanzare bunuri, prestari de servicii, lucrari de investitii efectuate in strainatate, contra plata.
Extracontabil Inregistrari contabile efectuate pe baza unor date rezultate din documentele primare, din evidente statstice.
Extras de carte funciara Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei.
Extras de cont Document ce atesta tranzactiile cu disponibilitati.
Factura Act justificat privind vanzarile si cumpararile
Factura in rosu Factura ce se intocmeste in cazul reducerii valorii comerciale a marfurilor sau a returnarii lor.
Factura proforma Document emis de vanzator prin care specifica produsele ce se vor vinde, cu caracteristicile lor principale si pretul.
FIFO Metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri.
Filiala O societate aflata sub controlul altei societati (cunoscuta ca societate-mama).
Firma Element obligatoriu de identificare si individualizare a comerciantilor.
Fisa de magazie Registru de evidenta operativa sub forma foilor volante. Fisele de magazie se tin pentru fiecare articol in parte, grupate pe conturi si pe locuri de depozitare (gestiuni).
Fisa fiscala Fisa in care sunt cuprinse informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii. se elibereaza obligatoriu salariatului de catre angajator.
Fisa mijlocului fix Document contabil specific mijloacelor fixe ce foloseste pentru evidenta analitica a acestora.
Fisa post Reprezinta un document, anexat la contractul individual de munca, ce cuprinde, in detaliu, responsabilitatile postului, calificarile persoanei respective si alte informatii utile
Fiscalitate Sistem de percepere a impozitelor si taxelor prin FISC,totalitatea obligatiilor fiscale ale unei persoane fizice sau juridice
Forfetare Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila
Formula contabila Forma de reprezentare a raportului de egalitate valorica stabilit intre conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari a unei operatii economico-financiare.
Formula contabila compusa In cazul acesteia, tranzactia genereaza modificari la mai mult de doua elemente bilantiere.
Formula contabila simpla In cazul acesteia, tranzactia genereaza modificari numai la doua elemente bilantiere, un cont care se debiteaza si un cont care se crediteaza. (cont debitor = cont creditor suma ).
Formule contabile de stornare in negru Constau in anularea inregistrarii efectute anterior gresit, prin inversarea conturilor corespondente din formula contabila respectiva si apoi intocmirea si inregistrarea formulei contabile corecte.
Formule contabile de stornare in rosu Constau in anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit prin intocmirea si inregistrarea unei noi formule contabile similara cu cea eronata, insa cu sumele inscrise in rosu ( sau in negru, dar incadrata in chenar).
Franciza Un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu.
Frauda fiscala Omisiunea de declaratii facute la termenele legale; disimularea sumelor supuse impozitului; crearea de situatii care sa impiedice achitarea la timp a impozitelor; organizarea insolvabilitatii firmei; etc.
Functia contabila A conturilor consta intr-un anumit mod de inregistrare in cadrul lor a cresterilor si micsorarilor determinate de operatiile economice si financiare cu elementele patrimoniale la care se refera in raport cu continutul economic al conturilor.
Furnizor Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Fuziune Forma de comasare a persoanelor juridice constand in contopirea a doua sau mai multe subiecte colective de drept.
Gaj Bunul material depus drept garantie de catre un debitor la dispozitia creditorului
Garant Persoana fizica sau juridica ce garanteaza cu veniturile sau cu averea sa obligatiile unui debitor fata de un creditor
Garantie bancara Girul dat de o banca pentru un client al sau cu scopul obtinerii de catre acesta a unui credit de la o terta persoana
Garda Financiara Este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscala
Gestionar Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste, receptioneaza, depoziteaza si elibereaza materiale ce se dau in lucru si care raspunde de buna gospodarire si conservare a bunurilor aflate in gestiune.
Gestiune Administrare a patrimoniului unei societati comerciale, regii autonome, institutii etc., de catre o persoana desemnata de catre organul superior de conducere.
Grup de societati Constituite in jurul unei societati care le asigura conducerea, grupurile reunesc intreprinderi independente din punct de vedere juridic, dar legate strans intre ele prin participatii si relatii contractuale.
Grupa contabila Grupa a conturilor care clasifica conturile dupa continutul lor economic.
Hartii de valoare Sunt considerate timbrele fiscale si marcile postale, tichetele de calatorie, biletele de odihna si tratament balnear, bonurile de benzina, cantitati fixe etc.
Hedging Termen prin care se desemneaza actiunea adoptata de un cumparator (consumator) sau de un vanzator (producator) cu scopul de a-si proteja venitul impotriva unor cresteri de preturi in viitor.
Holding Societate care detine cea mai mare parte de actiuni a mai multor firme (filiale).
IBAN Sir de caractere care identifica in mod unic la nivel international contul unui client la o institutie, cont utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati sau prin schemele de tip banci corespondent.
Imagine fidela Imagine clara si completa a patrimoniului, reflecta cele mai bune practici contabile existente la un moment dat.
Imobil Cladire
Imobilizare Scoatere din circuitul financiar al unei unitati economice a unor fonduri.
Imobilizari corporale Activ corporal care trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice viitoare si costul activului poate fi identificat.
Imobilizari corporale in curs Imobilizari aflate in diferite faze de executie sau finalizate dar nereceptionate.
Imobilizari financiare Numite si investitii financiare pe termen lung, reprezinta valorile financiare investite in intreprindere pe termen lung, sub forma de titluri si creante financiare, in scopul obtinerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobanzilor.
Imobilizari necorporale Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in activitatea de exploatare. Sunt active care se prezinta sub forma unor bunuri fara materialitate.
Imobilizari necorporale in curs Active imobilizate care nu au fost finalizate la inchiderea exercitiului.
Imobilizari tangibile Imobilizari corporale
Import Totalitatea operatiunilor de aducere in tara a unor marfuri, servicii, lucrari de investitii din strainatate, contra plata.
Impozit Prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivitatilor si platita in bani.
Impozit pe dividende Se retine in cota legala de 16% asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor din profitul net.
Impozitul pe profit Reprezinta un impozit datorat la bugetul statului de catre toti contribuabilii, asa cum ii defineste Codul Fiscal, care inregistreaza profit fiscal in perioada de raportare si totodata, o cheltuiala fiscala a intreprinderii suportata la nivelul intregii sale activitati
Imprumut Actiune in baza careia o persoana numita imprumutator preda altei persoane numita imprumutat o cantitate de bunuri consumabile, neconsumabile si/sau o anumita suma de bani, imprumutatul urmand a i le restitui la scadenta, in anumite conditii.
Imprumut obligatar Reprezinta o forma deosebita a creditului pe termen lung care consta in emisiunea si vanzarea publica a obligatiunilor.
Impunere Activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp.
Independenta exercitiului Este legata de decuparea, sectionarea activitatii continue a unei unitati patrimoniale in exercitii contabile si fiscale.
Inflatie Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Influenta notabila Puterea de a participa la deciziile referitoare la politicile financiare si operationale (de exploatare) ale unei intreprinderi detinute, fara ca totusi sa se exercite un control asupra acestor decizii.
Informatie contabila de gestiune Este destinata utilizatorilor interni, respectiv conducerii intreprinderii.
Informatie contabila financiara Este destinata utilizatorilor externi, cum sunt salariatii, investitorii, creditorii, guvernul sau publicul larg si este desemnata prin situatiile financiare de sinteza sau, pe scurt, situatiile financiare.
Inregistrari de inchidere Proces prin care toate conturile temporare (de rezultate) sunt aduse la zero, in vederea stabilirii beneficiului net sau pierderii nete.
Inregistrari de regularizare In contabilitate, inregistrari efectuate la sfarsitul unei perioade contabile, in vederea actualizarii tuturor conturilor, in conformitate cu cerintele unei contabilitati de angajamente si, apoi, a intocmirii situatiilor financiare.
Instiintare de plata Document intocmit de catre organele financiare, prin care contribuabilul este instiintat despre impozitele si taxele pe care le are de platit
Intabulare Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Intangibilitatea bilantului de deschidere Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent.
Interese de participare Interesele de participare reprezinta drepturi detinute in capitalul altei societati comerciale. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile persoanei juridice respective.
Intracomunitar Activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene
Intrastat Numele data sistemului de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunurile intre tarile din UE.
Intreprindere Unitate economica producatoare ce se caracterizeaza printr-un gen specific de activitate, printr-o functionalitate si organizare tehnologica, prin capacitatea de a produce anumite bunuri, de a se conduce si gestiona rational
Inventar Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Inventar intermitent Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.
Inventar permanent Presupune inregistrarea tuturor operatiile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.
Inventarierea Actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Investitii financiare Plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
Invoice Factura / Reprezinta un document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, document de insotire a marfii pe timpul transportului, document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
Joint-venture Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent).
Jurnal contabil Registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patromoniului
Jurnal pentru cumparari Jurnal auxiliar pentru inregistrarea achizitiilor de bunuri si servicii; document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata (t.v.a.) deductibile; document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate
Jurnal pentru vanzari Jurnal auxiliar pentru inregistrarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii; document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa caz, a taxei pe valoarea adaugata (t.v.a.) colectate; document de control al unor operaţiuni inregistrate in contabilitate
Jurnale Document in care se consemneaza operatiuni zilnice
Know-how Expresie din limba engleza „a sti cum” Termen de origine anglo-saxona ce semnifica o cunoastere a modului in care poate fi facut ceva. Know-how reprezinta priceperea, indemanarea de a desfasura o anumita activitate.
Lease-back Varietate a contractului de leasing exprimand pe plan juridic operatia complexa in cadrul careia calitatile de vanzator si utilizator se reunesc in aceeasi persoana, ce contracteaza cu institutia de credit
Leasing Sistem de finantare indirecta a investitiilor
Leasing financiar Orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului; c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente; d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
Leasing operational Orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. b)-e) -de la definitia leasingului financiar; riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului
Legislatia fiscala Care reglementeaza si instituie impozite si taxe considerate componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta al statului asupra contribuabilului.
Licenta comerciala Aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite marfuri, data de organele de stat unor persoane fizice sau juridice
Licenta economica contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.
Lichidare Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ si plata creditorilor
Lichidarea societatilor comerciale Incetarea existentei societatii comerciale reclama indeplinirea unor operatiuni care sa puna capat activitatii, prin intermediul lichidatorilor, si sa duca in final la incetarea statutului de persoana juridica a societatii.
Lichidator Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Lichiditate Totalitatea banilor de care dispune o societate pentru a face platile la termen
Licitatie Tip de vanzare in care mai multi agenti economici concureaza pentru cumpararea unui bun economic sau pentru obtinerea unui contract de oferta.
LIFO Metoda prin care la evaluarea iesirilor se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea acestuia s.a.m.d.
Linie de credit Denumire data intelegerii dintre banca si client, potrivit careia banca acorda clientului dreptul de a obtine credite succesiv dupa nevoi intr-o perioada convenita (in general 3-5 ani), pana la un total prestabilit.
Lista de inventariere Situatie care cuprinde inscrierea tuturor elementelor patrimoniale de activ si de pasiv, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri ale unitatii.
Litigiu Conflict intre persoane, institutii, state, etc. ce poate forma obiectul unui proces, unui arbitraj etc.
Majorare capital social Cresterea capitalului social prin aportul in bani sau natura al proprietarului
Marfuri Un cont sintetic, de activ, care tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri, adica acele bunuri care au fost achizitionate pentru a fi revandute in aceeasi stare
Materiale consumabile Materiale ce participa sau ajuta la desfasurarea procesului de productie sau, in general, de exploatare, fara a se regasi, de regula, in produsul finit.
Materii prime Sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la generarea produselor, regasindu-se in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata.
Mentinerea capitalului financiar Are loc atunci cand profitul se obtine in conditiile in care valoarea financiara sau monetara a activelor nete la sfarsitul exercitiului financiar este mai mare decat valoarea financiara sau monetara a activelor nete de la inceputul perioadei.
Mentinerea capitalului fizic Are loc atunci cand profitul se obtine in conditiile in care capacitatea fizica productiva sau capacitatea de exploatare a intreprinderii la sfarsitul perioadei este mai mare decat capacitatea fizica productiva de la inceputul perioadei.
Metoda cantitativ-valorica Consta in tinerea unei evidente cantitativ-valorice pe fiecare fel de marfa din cadrul gestiunilor si a unei evidente valorice pe fiecare gestiune in parte.
Metoda global-valorica Consta in tinerea unei evidente global-valorice pe gestiuni si, daca este cazul, pe grupe de marfuri
Metoda inventarului intermitent Consta in faptul ca in cursul perioadei de gestiune, miscarile de stoc (intrari-iesiri) nu se inregistreaza prin conturile de stoc, ci prin conturile de cheltuieli. La sfarsitul perioadei de gestiune, pe baza inventarului faptic, se compara si se regularizeaza stocul de inventar cu cel contabil (scriptic)
Metoda inventarului permanent Consta in faptul ca, in cursul perioadei de gestiune, miscarile de stocuri se contabilizeaza prin debitarea si creditarea conturilor de stocuri, stabilindu-se de fiecare data stocul nou, avand astfel in permanenta informatii privitoare la existenta stocurilor.
Metoda operativ-contabila Se deosebeste de metoda fiselor prin aceea ca nu se mai deschid fise analitice de materiale in cadrul contabilitatii, evidenta analitica a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale fiind tinuta numai cu fisele de magazie, cantitativ.
Metode de amortizare Exista urmatoarele metode de amortizare : metoda lineara, metoda degresiva, metoda accelerata.
Microintreprindere Persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale; b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro; d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice
Mijloace fixe Imobilizari corporale
Mijloc fix amortizabil Orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a guvernului; c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an
Minuta Document care consemneaza intelegeri cu caracter intermediar, de constatari provizorii, cu privire la probleme de mica importanta.
Necompensarea Presupune evaluarea si inregistrarea separata a elementelor de activ si de pasiv, precum si a veniturilor si cheltuielilor.
Nedeductibil Sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
Neimpozabil Ceea ce nu este supus impunerii, nu cade sub incidenta legii de impozit, fiind scutit de plata impozitului.
Nerezidenti Reprezinta cei care desfasoara o activitate in afara tarii considerate, dar si investitorii straini de portofoliu pe termen scurt.
Nestocat Nu se stocheaza ci se consuma imediat ce se procura materialele sau obiectele si au valori mici(de regula papetaria)
Norma contabila Reguli precise de evaluare, de inregistrare, de clasificare si de prezentare a informatiei contabile.
Nota de contabilitate Document de inregistrare prin care se inregistreaza o anumita operatie ce nu are la baza alt document justificativ.
Nota de restituire Document utilizat pentru returnarea la magazie a materiilor prime/ materialelor ridicate pe bază de bon de consum.
Notificare Instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane fizice sau juridice ca un anumit act juridic a fost indeplinit sau urmeaza a fi indeplinit
Numerar Numerar in casierie si depozite la vedere
Obiect de inventar Bun cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerata mijloc fix, indiferent de durata lui de serviciu sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea sa, precum si bunurile asimilate acestuia.
Obiectivul situatiilor financiare Este de a furniza informatia despre pozitia financiara a intreprinderii, rezultatele (performanta) si modificarile pozitiei financiare ale intreprinderii.
Obligatie Datorie, angajament, indatorire.
Obligatiunea Este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici (deci si de societatile comerciale) care confera posesorului ei calitatea de creditor fata de institutia emitenta si care are dreptul sa primeasca pentru suma imprumutata un anumit venit fix sub forma de dobanda, de castiguri prin trageri la sorti sau sub ambele forme.
Observarea fizica Este mijlocul cel mai eficace de verificare a existentei unui activ, insa ea nu aduce decat o parte din elementele probante necesare auditorului, si anume numai existenta bunului respectiv.
Operatiune triunghiulara Este operatiunea in care sint implicati trei parteneri comerciali inregistrati in scopuri de TVA, in trei state membre diferite ,iar marfurile circula direct de la furnizor la beneficiarul final
Operatiuni valutare Acte si fapte care exprima nasterea, modificarea sau stingerea unor obligatii exprimate in valuta
Ordin de deplasare Formular care justifica deplasarea in interes de serviciu a unei persoane, intr-o alta localitate.
Ordin de deplasare in strainatate Formular care justifica deplasarea in interes de serviciu a unei persoane, intr-o alta tara.
Ordin de incasare Document pe baza caruia se dispune primirea unei sume de bani prin casierie de la persoane fizice.
Ordin de plata Titlu de credit emis de posesorul unui cont bancar (ordinator), adresat bancii care gestioneaza depozitul bancar respectiv, prin care titularul contului solicita bancii sa plateasca o anumita suma de bani unei alte persoane, denumita beneficiar.
Organigrama Reprezentare schematica, redare grafica a structurii organizatorice a unei intreprinderi, a unei institutii, a subordonarii compartimentelor acestora, a tipurilor de legaturi intre aceste compartimente.
Paradis fiscal Tara care practica impozite de nivel redus, inclusiv pentru sursele de venituri straine, respectiv, tara care incurajeaza prin politica sa fiscala exercitarea pe teritoriul ei a anumitor activitati economice specifice.
Paritate Egalitate valorica, echivalenta in valoare
Pasiv Reflecta finantarea fondurilor unitatii patrimoniale (proprie sau straina).
Pasiv curent Obligatiile pe termen scurt ale intreprinderii, ce cuprind imprumuturile si alte datorii asimilate (furnizori, impozite, salarii etc.). Sunt pasive pe o perioada de un an sau mai putin.
Pasivul bilantului Se inscriu aceleasi mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru agentul economic.
Patrimoniu Totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
Pensie Forma principala de ocrotire a cetatenilor prin asigurarile sociale sub forma unor sume fixe ce se platesc persoanelor care isi inceteaza activitatea datorita atingerii unei anumite limite de varsta
Perimetru de consolidare In cadrul grupului de societati, cuprinde societatea-mama si filialele sale, societatile asociate grupului si societatile multigrup comunitare
Perioada de gratie Timpul convenit intre partile contractante in care un anume credit este obtinut si folosit de debitor fara ca acesta din urma sa inceapa restituirea imprumutului in transe sau dintr-o data.
Perioada impozabila Anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
Perisabilitati Scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt : uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare.
Permanenta metodelor Presupune asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste aplicarea regulilor si procedeelor contabile; evaluarea activelor si pasivelor, a veniturilor si cehltuielilor; prezentarea situtiei patrimoniale si a rezultatelor.
Persoana fizica Reprezinta omul privit individual, ca titular de drepturi si obligatii.
Persoana juridica Persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi proprietari, pot avea un patrimoniu, drepturi si obligatii, reprezentanti
PIB Produs Intern Brut
Pierdere Reprezinta rezultatul negativ al unei societati, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in aceeasi perioada
Pierdere din depreciere Reprezinta diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.
Pierderi Reprezinta reduceri ale beneficiilor economice, ce pot sau nu sa apara in activitatile curente ale intreprinderii.
Plan de amortizare Tabel previzional care cuprinde reducerea de valoare in timp a bunurilor supuse amortizarii, pe o perioada determinata si prin transe succesive.
Plan de conturi Reprezinta matricea intregului sistem de conturi in cadrul careia fiecare cont, de diverse grade de cuprindere a elementelor patrimoniale este delimitat printr-o denumire si simbol cifric fiinde incadrat intr-o clasa si grupa in raport de un anumit criteriu de clasificare.
Plasamente financiare Valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plasamanet si instrumente de trezorerie.
Plata in avans Plata efectuata de cumparator in cadrul creditului furnizor sau in cadrul creditului cumparator, in ambele cazuri, in perioada contractuala inaintea de expedierea marfii.
Politici contabile Principii, baze, conventii, reguli si practici specifice, adoptate de o institutie la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Pontaj Operatie prin care se inregistreaza prezenta muncitorilor la locul de munca, cantitatea produselor efectuate intr-un anumit interval de timp sau timpul folosit pentru efectuarea unei lucrari, in vederea calcularii salariului.
Popriri Dispozitia legala prin care pers. fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de poprire o anumita suma de bani stabilita printr-o hotarare judecatoreasca
Post bilantier Active patrimoniale si surse de formare inscrise in bilant cu o anumita valoare.
Prag de semnificatie Informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc sau care vor influenta evolutiile viitoare, informatii care trebuie sa satisfaca necesitatile beneficiarilor (utilizatorilor).
Prejudiciu Producerea unei pagube materiale sau financiare de catre o pers. fizica sau juridica altor pers. fizice sau juridice, paguba ce trebuie recuperata de la cei care au produs-o
Prescriptie Modul de stingere a dreptului la actiune prin efectul neexercitarii acestuia in termenul prevazut de lege
Previziune Sunt informatii financiare previzionale elaborate pe baza de ipoteze referitoare la evenimente viitoare (ipotezele sau estimarile cele mai plauzibile).
Prima de capital Prima rezultata din excedentul existent dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a unei actiuni.
Prima de conversie a obligatiunilor in actiuni Se constituie ca excedent intre valoarea nominala a obligatiunilor convertite in actiuni si valoarea nominala a actiunilor.
Principiu contabil Principiile contabile sunt elemente conceptuale care ghideaza normalizatorii in elaborarea de norme contabile, plecand de la postulatele contabile.
Principiul continuitatii activitatii Se bazeaza pe presupunerea ca, intr-un viitor previzibil, unitatea isi continua in mod normal activitatea, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.
Principiul costului istoric Orice valoare economica in contabilitate este bazata pe costul de intrare consemnat in documentele justificative.
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
Principiul exigibilitatii Presupune posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene.
Principiul independentei exercitiului In contabilitate, se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea
Principiul intangibilitatii Consta in existenta concordantei depline a bilantului de deschidere cu bilantul de inchidere a exercitiului anterior
Principiul lichiditatii Posibilitatea transformarii elementelor patrimoniale in bani.
Principiul necompensarii Impune inregistrarea distincta a elementelor de activ si a celor de datorii, in contul de profit si pierdere a veniturilor si cheltuielilor, nefiind admisa vreo compensare intre ele.
Principiul permanenetei metodelor Se presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor
Principiul pragului de semnificatie Prevede ca orice element care are o valoare semnificativa sa fie prezentat distinct in situatiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative, cele care au aceeasi natura sau functii similare vor fi insumate.
Principiul prevalentei economicului asupra juridicului Presupune ca toate informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiile, nu numai forma lor juridica.
Principiul prudentei Consta in aceea ca pentru deprecierile, riscurile si pierderile probabile care pot surveni in activitatea exercitiului curent sau anterior nu este admisa, pe de o parte, supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, iar pe de alta parte, subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor.
Procedeu contabil Procedeu specific metodei contabilitatii care are rolul de a stabili existenta si miscarea elementelor patrimoniale cu ajutorul contului, balantei de verificare si a bilantului.
Proces-verbal Inscris prin care se consemneaza anumite fapte sau acte juridice.
Procura Imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.
Profit brut Diferenta dintre total venituri si total cheltuieli
Profit contabil Diferenta dintre venituri si cheltuieli
Profit net Reprezinta diferenta dintre profitul brut obtinut de o entitate economica si impozitul pe profit aferent
Proforma Copia unei facturi finale expediata clientului in avans -” factura de forma ” utilizata la exportul unor marfuri fara plata, cu valoarea utilizata doar pentru calculul taxelor vamale
Prorata Se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere.
Provizioane Se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Se constituie pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli probabile in viitor.
Prudenta Aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa se evite riscul transferului asupra viitorului, a incertitudinilor prezentului, incertitudini ce pot greva patrimoniul si rezultatele unei unitati economice.
Rabat Reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in contract
Raport de gestiune Element component al bilantului care reda informatii obligatorii privind regulile si metodele contabile folosite referitoare la contul de profit si pierdere, calculul modificarilor de capital, cifra de afaceri etc.
Rascumparare A redobandi prin plata un bun sau un titlu de valoare vandut sau amanetat, pentru a reintra in proprietatea lui.
Receptie Operatie de identificare si de verificare cantitativa si calitativa a marfurilor si a ambalajelor ce se primesc in depozit.
Redeventa Suma de bani sau renta datorata periodic, la date fixe, reprezentand o obligatie cuprinsa intr-un act juridic.
Reducere Actiune de diminuare a capitalului unei societati comerciale, de micsorare a pretului unei marfi, a unei taxe sau impozit.
Reevaluare Operatia de modificare a preturilor marfurilor, ambalajelor, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor din productie proprie, produselor finite, productiei in curs de fabricatie etc. in vederea realizarii unor obiective economico-financiare si sociale.
Registre obligatorii Sunt impuse tuturor agentilor economici prin dispozitiile legale in vigoare si sunt atat registre de evidenta oparativa, cat si registre contabile.
Registru de casa Serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.
Registru inventar Este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din bilantul contabil.
Registru jurnal Este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor (formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale fie in ordinea cronologica a intocmirii documentelor justificative, fie in ordinea intrarii lor in unitatea patrimoniala.
Registru-jurnal de incasari si plati Se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, obligate sa utilizeze metodologia de inregistrare contabila in partida simpla.
Registrul asociatilor Registru care tine evidenta asociatilor societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si SRL-urilor.
Registrul cartea mare Serveste: la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare „pe jurnale”; la verificarea inregistrarilor contabile efectuate; la intocmirea balantei de verificare
Registrul Comertului Oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati comerciale
Registrul numerelor de inventar Document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor
Regulament de ordine interioara Prescurtat – ROI Document prin care se reglementeaza normele de disciplina a muncii, de conduita si comportament pentru personalul muncitor ce-si desfasoara activitatea intr-o unitate economica.
Remiza Reducere comerciala acordata in mod obijnuit asupra pretului de vanzare,tinand seama de volumul si nivelul tranzactiilor dintre cele doua parti
Revisal Aplicatia electronica pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
Rezerva legala Suma constituita anual din profitul unitatii, in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse prevazute de lege
Rezerve Se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.In mod exceptional, rezervele se pot constitui si din alte elemente ale situtiei nete cum sunt diferentele din reevaluare si primele legate de capital.
Rezerve din reevaluare Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale
Rezultatul exercitiului Se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exercitiu).
Rezultatul financiar Diferenta dintre veniturile financiare si cheltuielile financiare intr-un exercitiu.
Risturn O reducere de pret calculata asupra ansamblului operatiilor efectuate cu acelasi cumparator pe o perioada determinata.
Rulajul Arata maririle sau micsorarile elementului patrimonial pentru care se foloseste contul.
Salariu brut Toate veniturile brute din munca, constand din salariul de baza, precum si din adaosurile salariale corespunzatoare cu munca prestata.
Salariu net  Sumele de bani pe care salariatul le incaseaza, acestea rezultand din salariul brut corectat cu diminuarile obligatorii conform legii (impozite pe salarii, taxe etc.).
Salariul Expresia baneasca a partii din venitul national destinat consumului individual si repartizata celor ce muncesc proportional cu cantitatea si calitatea muncii depuse.
Salariul de baza minim brut pe tara Este suma minima pe care trebuie sa o garanteze ca salariu brut lunar o persoana fizica sau juridica ce angajeaza personal salariat cu contract de munca.
Salariul tarifar Reprezinta salariul de incadrare / de baza, respectiv suma inscrisa in contractul individual de munca, fara sporuri, alte indemnizatii sau adaosuri
Sanctiunea Pedeapsa prevazuta de lege pentru cei care incalca dispozitiile legale
Scadenta Termenul sau data la care trebuie indeplinita o obligatie
Scont Plata inainte de termen
Scont de decontare Reducere financiara de pret acordata procentual asupra unei creante decontate inainte de scadenta normala.
Scontare Operatiunea prin care o unitate bancare plateste unui client, inainte de termen, contravaloarea unui efect de comert la ordinul sau, retinand din valoarea nominala a efectului comercial dobanda corespunzatoare pana la scadenta + un comision.
Scrisoare de credit Document emis de catre o unitate bancara sau de catre o societate comerciala prin care se da ordin unei banci de corespondent din tara sau din strainatate sa plateasca o suma de bani unei persoane nominalizata in scrisoare
Scrisoare de garantie Document prin care banca platitorului asigura cu anticipare platile solicitate de catre furnizor clientului din credite bancare, desi platitorul nu are disponibilitati de plata in banca.
Semnificativ Termen utilizat pentru a exprima importanta unei date contabile cuprinsa in situatiile financiare.
Servitute Drept real principal derivat, perpetuu si indivizibil, constituit asupra unui imobil, numit fond aservit sau dominat, pentru uzul si utilitatea altui imobil, numit fond dominant, imobile care apartin la proprietari diferiti.
Sesizare Actiune de instiintare a unei autoritati despre un caz care trebuie cercetat de catre organele competente.
Sigla Prescurtare conventionala a denumirii unor firme, produse etc. formata din litere initiale sau din grupul de litere care alcatuiesc numele respective.
Sintaxa contabila Ansamblul de reguli si proceduri ce trebuie urmate pentru inregistrarea tranzactiilor si elaborarea documentelor contabile de sinteza, plecand de la simbolurile care formeaza vocabularul contabil.
Sistem contabil anglo-saxon Sistem contabil reprezentat în principal in SUA si Marea Britanie (dar nu numai); informarea contabil-financiara are un obiectiv precis si anume ea urmareste sa serveasca interesele investitorilor; lucrarile contabile nu se desfasoara pe baza unor norme, principii si reguli stabilite prin lege, ci pe baza experientelor contabile indelungate.
Sistem de control intern Reprezinta totalitatea politicilor si procedurilor (controalele interne) adoptate de conducerea unei entitati ce contribuie la indeplinirea obiectivelor manageriale privind asigurarea, in limite rezonabile, a conducerii sistematice
Sistem fiscal Reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala.
Situatia modificarilor capitalului propriu Prezinta modificarile capitalului propriu intre inceputul si sfarsitul unui exercitiu financiar.
Situatia neta Patrimoniu net. Valoarea datoriilor intreprinderii fata de asociati, altfel spus valoarea drepturilor pe care le poseda proprietarii asupra entitatii patrimoniale. Situatia neta este echivalenta capitalurilor proprii.
Situatia tabloului fluxurilor de trezorerie Indica modul in care a evoluat numerarul intre inceputul si sfarsitul unei perioade de timp.
Societate cu raspundere limitata SRL. Societate in care membrii asociati participa la constituirea capitalului social pe baza de aport in bani si in natura, reprezentat de inscrisuri denumite „parti sociale”.
Societate pe actiuni S.A. Sinonim – Societate anonima Tip de societate de capital. Societatea al carei capital este format din parti sociale de valori egale, denumite actiuni.
Societatea comerciala Societate sau persoana juridica constituita printr-un contract intre mai multe persoane fizice si/sau juridice care convin sa puna in comun diferite valori, bunuri sau activitati in scop lucrativ.
Societate-mama O societate care are una sau mai multe filiale.
Sold cont Diferenta intre totalul sumelor debitoere si totalul sumelor creditoare ale unui cont
Sold creditor Rezulta din diferenta dintre totalul sumelor creditoare si totalul sumelor debitoare, daca totalul sumelor creditoare este mai mare decat totalul sumelor debitoare.
Sold debitor Rezulta din diferenta dintre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare, daca totalul sumelor debitoare este mai mare decat totalul sumelor creditoare.
Sold initial Reprezinta soldul stabilit de regula la sfarsitul perioadei de gestiune (sold final), care la inceputul perioadei urmatoare de gestiune apare ca sold initial
Solvabilitate Capacitatea unui agent economic de a plati datoria pe care o are fata de un creditor, la termenul de plata stabilit in prealabil.
Somaj Partea din populatia apta de munca , neocupata temporar in activitati economice, cand oferta locurilor de munca este mai mica decat cererea de locuri de munca
Somatie Anunt scris facut de catre un creditor unui debitor, prin care ii comunica acestuia ca trebuie sa-si onoreze obligatiile financiare fata de el, iar in caz contrar se va trece la urmarirea sa silita.
Sondaj Este definit ca o tehnica ce consta in selectionarea unui anumit numar sau a unor parti dintr-o multime, aplicarea la acestea a tehnicilor de obtinere a elementelor probante si extrapolarea rezultatelor obtinute asupra esantionului
Specimen de semnatura Modelul sau mostra de semnatura ceruta persoanelor autorizate sa semneze anumite documente
Sponsorizare Activitate care se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre sponzor si beneficiar,care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale care se acorda ca sprijin
Sporuri Sume de bani platite salariatilor peste salariul de baza (tarifar) pentru conditii deosebite de munca (toxicitate, vechime in munca etc.).
Stampila Instrument format dintr-o placa de cauciuc, de lemn sau de metal fixat pe un maner, pe care sunt gravate un semn, o inscriptie sau o emblema, cu care se stampileaza acte, marfuri, obiecte etc.
Standarde de contabilitate Denumire generica data recomandarilor emise de institutii profesionale in scopul de a standardiza intocmirea situatiilor financiare de catre institutii.
Standarde internationale de contabilitate Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si Interpretarile aferente (interpretari SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la aceste standarde si interpretari aferente
Standardele contabile Europene Sunt elaborate de Uniunea Europeana, fiind formalizate prin Directiva a IV – a care cuprinde normele privind intocmirea si prezentarea conturilor anuale sociale (ale societatilor comerciale);Directiva a VII -a care reglementeaza conturile c onsolidate
Stat Organizatie politica formata din reprezentanti ai populatiei de pe un anume teritoriu, care sunt investiti cu atributii de putere ce consta in posibilitatea de a lua decizii obligatorii, in numele intregii populatii
Stat de plata salarii Serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate
Stoc Cantitate de bunuri (exprimata in etalon natural) existenta in gestiune la un moment dat si reflectata in fisa de magazie.
Stocuri Sunt constituite din rezerve pentru productie (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente si amenajari provizorii si productia, lucrarile si serviciile in curs de executie), rezervele pentru circulatie (stocuri sau mijloace circulante din sfera circulatiei) care cuprind: semifabricatele destinate livrarii, produsele finite, marfurile etc.
Stornarea in negru Penrtu corectarea unei inregistrari gresite, se inverseaza articolul contabil gresit. In felul acesta se obtine anularea inregistrarii anterioare.
Stornarea in rosu O suma scrisa cu culoare rosie sau in lipsa acesteia, incadrata cu un chenar, este considerata cu semnul minus (-) si se scade din totalul sumelor inscrise in mod obisnuit in negru.
Subscriere Angajament luat de o persoana (subscriptor) cu ocazia unei emisiuni de titluri in intentia de a obtine un nr suficient din aceste titluri
Subventii de exploatare Sume incasate de la bugetul statului, cu titlu nerambursabil, pentru a sprijini activitatea curenta a societatii comerciale.
Subventii pentru investitii Surse atrase de la bugetul statului in scopul realizarii unor obiective de investitii de interes national (drumuri, proceduri, baraje etc.)
Sucursala Intreprindere fara personalitate juridica cu grad redus de libertate de actiune din partea unitatii centrale. Intreprindere comerciala, bancara etc. subordonata unei alte intreprinderi similare.
Tablou de bord Ansamblu al celor mai semnificative informatii privind desfasurarea activitatii unei unitati economico-sociale sau a unui sector al acesteia, prezentate zilnic conducerii, intr-o forma precis stabilita si constanta.
Taxa Plata efectuata in favoarea bugetului de stat de catre diferite persoane fizice sau juridice, in cazul in care acestea se bucura de anumite servicii prestate de organele de stat.
Taxa de timbru Reprezinta plata serviciilor prestate ori a lucrarilor efectuate de catre diferite organe sau institutii de stat care primesc, intocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii sau rezolva anumite interese legitime ale partilor.
Taxa pe valoarea adaugata T.V.A. – este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat.
Taxa vamala Reprezinta acea categorie de impozit indirect care se percepe asupra marfurilor care trec frontiera vamala a unui stat. este un impozit indirect pentru ca se platesc de persoanele fizice sau juridice care in cadrul tranzactiilor, importa sau exporta bunuri sau tranziteaza cu acestea frontiera unui stat.
Taxa verde Contributia („timbrul verde”) reprezentand costurile pentru colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice
Taxare inversa Modalitate de autolichidare a TVA. Furnizorii si beneficiarii evidenteaza tva-ul in jurnalele de vanzari si de cumparari concomitent si o inscriu in decontul de tva atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara a avea loc plati efective de tva intre cele 2 parti.
Timbru fiscal Imprimat de valoare de dimensiune mica, emis de stat, ce serveste la plata unor impozite sau taxe.
Titlu de participare Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale
Titlu de plasament Actiunile proprii rascumparate, actiunile achizitionate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un timp cat mai scurt.
Titlu de valoare Document transmisibil, imprimat si semnat care se poate negocia pe piata financiara si prin care se acorda proprietarului un drept de creanta inscris in document sau un drept de asociere
Total activ Total activ = Active imobilizate + active circulante + cheltuieli inregistrate in avans
Total pasiv Total pasiv = datorii totale + venituri in avans + capital propriu + provizioane
TVA colectata TVA aferenta vanzarilor
TVA de plata Diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila ( din cumparari)
TVA de recuperat Diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din vanzari).
TVA deductibila TVA aferenta cumpararilor
TVA neexigibila Este o TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (colectata), in momentul in care se vinde marfa.
Uzura Partea din insusirile tehnice si economice initiale ale mijloacelor fixe, pierduta ca urmare a folosirii acestora, sub influenta factorilor naturali sau a progresului tehnic.
Uzura morala Pierdere a valorii masinilor, instalatiilor, cladirilor etc. ca urmare a cresterii productivitatii muncii sociale sau a aparitiei altor masini, mai perfectionate
Vad comercial Loc plasat in apropierea unei mari cai de comunicatie, care asigura comerciantului o clientela numeroasa pentru realizarea de afaceri prospere.
Valoare amortizabila Este costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala.
Valoare contabila valoarea de intrare a bunurilor in patrimoniul societatiV
Valoare contabila neta Valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere, cumulate;
Valoare de inlocuire Totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea sau construirea unui mijloc fix nou, identic cu celexistent, cu respectarea nivelului preturilor din perioada actuala (in care se determina).
Valoare de inventar Totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea, construirea sau confectionarea unui mijloc fix, montarea, executarea probelor de functionare, toate acestea realizate pe calea investitiilor.
Valoare de lichidare Valoarea care se obtine din vanzarea fortata a intreprinderii, intr-un termen limitat. Valoarea de lichidare este, de regula, mai scazuta decat valoarea de piata (actuala).
Valoare justa Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obliectiv.
Valoare nominala Reprezinta marimea actiunilor si/sau partilor sociale ce se stabileste de la infiintarea societatilor prin statutul acestora (valoarea initiala a actiunilor).
Valoare reziduala Valoarea recuperarilor din mijloacele fixe (materiale, piese de schimb recuperate) scoase din fuctiune la expirarea duratei normate de serviciu.
Venit Sumele sau valorile incasate sau de incasat din : livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.
Venituri din exploatare Cuprind veniturile din vanzarea produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, venituri din productia stocata, venituri din productia imobilizata, venituri din subventii de exploatare, alte venituri din exploatare.
Venituri extraordinare Venituri care nu pot fi previzionate si nici planificate (vanzarea unor active inca neamortizate, despagubiri primite in urma unor evenimente asigurate etc.).
Venituri financiare Venituri din participatii, venituri din dobanzi, venituri din diferente de curs valutar, etc.
Venituri inregistrate in avans Sunt obtinute sau inregistrate inainte ca prestatiile sau livrarile sa le fi justificat.
Zona libera Teritoriu precis delimitat in care investitorii beneficiaza de facilitati vamale si fiscale pentru activitatile desfasurate