Dictionar audit

A

C

D

E

F

I

M

O

P

S

Cuvant Definitie
Audit Funcţie de control şi de revizie contabilă a unei firme. 2. proces prin care persoane competente, independente colectează şi evaluează probe pentru a-şi forma o opinie asupra gradului de corespondenţă între cele observate şi anumite criterii prestabilite
Afiliere la o firma de audit O intreprindere, indiferent de forma sa juridica, care este legata de firma de audit prin detinere in comun, control sau mangement comun.
Alt auditor Un auditor, altul decat auditorul principal, care are responsabilitatea de a raporta asupra informatiilor financiare ale unei componente care sunt incluse in situatiile financiare auditate de catre auditorul principal.
Alte informatii Informatii financiare sau nefinanciare (altele decat situatiile financiare sau raportul auditorului asupra acestora) incluse – fie ca urmare a legii sau pentru ca asa se obisnuieste – in raportul anual.
Angajament de audit Un angajament condus astfel încât să furnizeze: (a) Un nivel ridicat de asigurare că obiectul este conform cu criteriile adecvate identificate, din toate punctele de vedere semnificative; sau (b) Un nivel mediu de asigurare ca obiectul este acceptabil în condiţiile date. Aceasta ar include un angajament în concordanţă cu Standardul Internaţional referitor la Angajamentele de Asigurare emis de către Consiliul Standardelor Internaţionale de Audit şi Asigurare, sau în concordanţă cu standardele specifice referitoare la angajamentele de asigurare emise de Consiliul Standardelor Internaţionale de Audit şi Asigurare, cum ar fi un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit.
Angajament de audit Un angajament de audit prin care se oferă un nivel ridicat de asigurare că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative, ca de exemplu un angajament în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit. Aici este inclus şi auditul statutar, solicitat de legislaţia naţională sau de alte reglementări.
Angajament de audit Presupune exprimarea unei opinii asupra unor informatii financiare de catre un auditor financiar de practica publica.
Anomalie In auditul financiar reprezinta o informatie financiara deformata datorita unor erori sau fraude.
Aria de aplicabilitate a unei misiuni de audit Reprezinta o preocupare majora a auditorului in stabilirea careia trebuie sa aiba in vedere cerintele ISA, ale organismelor profesionale relevante, cerintele legislative si de reglementare.
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri Procedurile de revizuire care sunt considerate necesare in imprejurarile date pentru atingerea obiectivului unei revizuiri.
Aria de aplicabilitate a unui audit Procedurile de audit care, in baza rationamentului auditorului si a Standardelor Internationale de Audit, sunt considerate a fi adecvate in imprejurarile date pentru atingerea obiectivului unui audit.
Asertiune privind conturile anuale In auditul financiar reprezinta totalitatea criteriilor retinute de conducerea intreprinderii pentru elaborarea situatiilor financiare.
Asistenti Personalul implicat intr-un audit individual, altul decat auditorul.
Asocierea auditorului cu informatiile financiare Un auditor este asociat cu informatiile financiare atunci cand auditorul anexeaza un raport la acele informatii sau consimte ca numele auditorului sa fie folosit intr-o relatie profesionala.
Aspecte de audit care sunt in interesul guvernantei Acele aspecte care apar intr-un audit al situatiilor financiare si care, in opinia auditorului, sunt deopotriva importante si relevante pentru cei insarcinati cu guvernanta in procesul de supervizare a raportarii financiare si de publicare.
Atributiile si responsabilitatile conducatorului departamentului de audit intern bancar Coordonatorul departamentului de audit intern raspunde de: 1) dezvoltarea si mentinerea unui program de asigurare a calitatii si imbunatatirea activitatii de audit intern; 2) monitorizarea si evaluarea eficientei programului.
Audit Examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu (standard) de calitate. Obiectivul auditului il reprezinta imbunatatirea utilizarii informatiei.
Audit contractual Reprezinta relatia contractuala privind executarea lucrarilor specifice de audit cu privire la atestarea informatiei contabile cuprinse in situatii financiare.
Audit de eficacitate sau audit al performantei Examineaza corectitudinea criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinile entitatii publice, evalueaza rezultatele si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele.
Audit intern Este o activitate independenta si obiectiva care da unei organizatii o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.
Audit intern O activitate de apreciere stabilita in cadrul unei entitati ca un serviciu pentru entitate. functiile includ, printre altele, examinarea, evaluarea si monitorizarea adecvarii si eficacitatii controlului intern.
Audit intern bancar Activitate independenta, destinata imbunatatirii activitatii institutiilor de credit, fie printr-o examinare obiectiva a modului de realizare a administrarii riscurilor, sistemului de control intern si proceselor de conducere.
Audit legal Reprezinta indeplinirea obligatiilor legale (Ordinul 3055/2009 si OG 75/1999) cu privire la supravegherea gestiunii intreprinderii patrimoniale, verificarea si certificarea bilantului contabil.
Audit public intern Activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice.
Audit statutar Examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta, prin raportare la standardele
Audit extern Examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete.
Auditor Un practician individual persoană fizică sau o societate de audit financiar.
Auditor Sinonim – revizor contabil. Persoana certificata/autorizata de CAFR sa intocmeasca rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand opinia lor cu privire la corectitudinea si justetea datelor din conturile anuale.
Auditor al grupului Auditor/ul(ii) statutar(i) sau firm/a(ele) de audit care efectueaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate.
Auditor cu experienta Persoana fizica (din interiorul sau din afara firmei) care dispune de o cunoastere rezonabila a (a) procesului de audit, (b) Standardelor Internationale de Audit sicerintelor legale si de reglementare aplicabile, (c) mediului de afaceri in care isi desfasoara activitatea societatea auditata.
Auditor dintr-o terta tara O persoana fizica ce efectueaza audituri ale situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate ale unei companii infiintata intr-o terta tara.
Auditor existent Auditorul situatiilor financiare ale perioadei curente.
Auditor extern Auditorul care nu face parte din structurile entitatii spre deosebire de auditorul intern care face parte din structurile acesteia.
Auditor financiar Acele persoane care lucrează fie în practica publică (inclusiv un practician individual, o asociaţie sau o societate), fie în industrie, comerţ, sectorul public sau învăţământ, care sunt membrii ai unui organism membru IFAC.
Auditor financiar angajat Persoana ce poate sa presteze servicii de audit financiar in orice ramura (industrie, comert sectorul public sau invatamant).
Auditor financiar de practica publica Este fie partener sau persoana intr-o firma (cabinet) care ofera servicii profesionale (audit, fiscalitate, consultanta) si/sau este implicat intr-o societate care are responsabilitati de conducere.
Auditor financiar în practică publică Fiecare partener sau persoană care ocupă o poziţie similară cu cea a unui partener şi fiecare angajat într-o firmă (cabinet) care oferă servicii profesionale unui client, indiferent de clasificarea lor funcţională (de exemplu, audit, fiscalitate sau consultanţă) şi auditorii financiari profesionişti implicaţi într-o firmă în care au responsabilităţi de conducere. Acest termen este, de asemenea, utilizat pentru a desemna o firmă de auditori financiari care îşi desfăşoară activitatea în practica publică.
Auditor financiar profesionist Este acea persoana care lucreaza in practica publica (unic profesionist, intr-o asociatie sau societate) sau in industrie, comert, sectorul public sau invatamant.
Auditor financiar salariat Un auditor financiar angajat.
Auditor independent Furnizeaza informatii si face recomandari pentru mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare utilizate de institutii financiare pentru solicitari de credit si actionarilor pentru obtinerea de capital.
Auditor intern Ofera garantia unui sistem eficient de verificare interna care contribuie la credibilitatea informatiei financiare externe.
Auditor nou Auditorul situatiilor financiare ale perioadei curente, acolo unde situatiile financiare ale situatiei precedente au fost auditate de un alt auditor (in acest caz auditorul nou mai este cunoscut si ca auditor succesor).
Auditor nou Un auditor financiar de practică publică, căruia auditorul financiar curent sau clientul unui auditor financiar curent îi predă angajamentele de audit, de contabilitate, de fiscalitate, de consultanţă sau alte angajamente similare, sau care este consultat pentru a satisface nevoile clientului.
Auditor precedent Auditorul care a fost anterior auditorul unei entitati si care a fost inlocuit de un auditor nou.
Auditor principal Auditorul care are responsabilitatea de a raporta asupra situatiilor financiare ale unei entitati atunci cand acele situatii financiare includ informatii financiare ale unei componente sau ale mai multor componente auditate de catre un alt auditor.
Auditor propus Un auditor care este solicitat sa inlocuiasca un auditor existent.
Auditor succesor Un auditor care inlocuieste un auditor existent (cunoscut, de asemenea,si ca auditor nou).
Auditorii publici interni Sunt functionari publici sunt selectati si au drepturile, obligatiile si incompatibilitatile prevazute de Statutul functionarilor publici; numirea sau revocarea auditorilor interni se face de catre conducatorul entitatii publice.
Auditorul Persoana care are calificarea si care este mandatat pentru a conduce toate componentele unui audit.(isi asuma responsabilitatea ultima intr-o misiune de audit)
Auditorul financiar Persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Auditorul financiar Trebuie sa actioneze in conformitate cu Codul de etica al profesionistilor contabili emis de IFAC.
Auditul de regularitate Reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, conform normelor legale.
Auditul de sistem Reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari.
Auditul estimarilor contabile Estimarea contabila – desemneaza o evaluare aproximativa a sumei unui element in absenta unei metode precise de masurare (determinare).
Auditul financiar Activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.
Auditul performantei Examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;.
Auditul situatiilor financiare Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite auditorului sa exprime o opinie daca situatiile financiare sunt intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru de raportare financiara aplicabil.
Autoritati competente Autoritatile sau organismele desemnate prin lege care sunt responsabile pentru reglementarea si/sau supravegherea auditorilor statutari si a firmelor de audit sau pentru aspecte specifice ale acestora.
Cabinet Un practician individual, o asociaţie sau o societate de auditori financiari care oferă servicii profesionale publicului.
Calitatea probelor de audit culese Cu cat calitatea probelor de audit este mai ridicata, cu atat numarul acestora va putea fi mai mic.
Caracter auditabil Integritatea conducerii, natura si volumul evidentelor contabile pot convinge auditorul ca va obtine elemente probante suficiente si temeinice pentru a justifica soldurile din situatiile financiare.
Carta auditului Carta auditului public intern sau statutul auditului public inter, defineste obiectivele, drepturile si obligatiile auditului intern si este elaborata de catre fiecare sef al compartimentului de audit public intern si aprobata de conducatorul entitatii publice. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele si metodele de audit, clarifica misiunea de audit, fixeaza regulile de lucru intre auditor si auditat si promoveaza regulile de conduita.
Chestionarul de sfarsit de misiune Permite asigurarea ca toate elementele au fost reunite, ca normele au fost respectate si ca dosarele sunt complete. intrebarile din chestionar trebuie sa recapituleze toate lucrarile ce trebuie efectuate potrivit standardelor normelor de audit.
Chestionarul de sfarsit de misiune Permite asigurarea ca toate elementele au fost reunite, ca normele au fost respectate si ca dosarele sunt complete. intrebarile din chestionar trebuie sa recapituleze toate lucrarile ce trebuie efectuate potrivit standardelor normelor de audit si procedurilor interne ale cabinetului si se pot grupa dupa cum urmeaza: intinderea lucrarilor; delegarea lucrarilor catre membrii echipei si supervizarea activitatii lor; continutul bilantului contabil; raportarile; comunicarile cu conducerea intreprinderii; latura administrativa.
Circuitul auditului Stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiile si responsabilitatile referitoare la acestea, precum si arhivarea documentatiei justificative complete, pentru toate stadiile desfasurarii unei actiuni.
Client al unui angajament de asigurare O entitate în interesul căreia un auditor desfăşoară un angajament de audit.
Client de audit O entitate în interesul căreia o societate desfăşoară un angajament de audit. În cazul în care clientul de audit este o societate cotată la bursă, acesta trebuie întotdeauna să prezinte părţile afiliate.
Codul etic Furnizeaza auditorilor principiile si valorile ce le permit sa-si orienteze practica profesionala in functie de contextul specific.
Codul privind conduita etica a auditorului intern Reprezinta un ansamblu de principii si reguli de conduita care trebuie sa guverneze activitatea auditorilor interni.
Comitetul de audit Comitetul pentru Audit Public Intern este format din: a) presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania; b) 2 profesori universitari cu specialitate in domeniul auditului public intern; c) 3 specialisti cu inalta calificare in domeniu.
Comportament profesional Comportamentul auditorului se caracterizeaza printr-o atitudine de care acesta trebuie sa dea dovada evitand orice comportament care ar putea aduce atingere discreditarii profesiei.
Conceptul de audit intern Precizeaza cateva elemente indispensabile: auditul intern efectueaza misiuni de asigurare si consiliere; domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern si administrarea entitatii; finalitatea auditului intern, etc.
Confidentialitatea D.p.d.v al auditorului – presupune ca acesta trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale si nu trebuie sa divulge nici una dintre aceste informatii catre terti.
Confirmare Investigatie care consta din procesul obtinerii unei declaratii sau informatii sau a unei conditii existente, direct de la o terta parte.
Confirmarea externa Investigare si reprezinta procesul de obtinere a unei declaratii directe de la o terta parte, cu privire la o informatie sau la o situatie (conditie) existenta.
Continuitatea auditului intern bancar Auditul intern ar trebui sa fie o functie permanenta. In indeplinirea indatoririlor si responsabilitatilor sale, conducerea bancii ar trebui sa ia toate masurile necesare astfel incat banca sa poata conta in permanenta pe o functionare adecvata.
Control de calitate Scopul controlului calitatii este de a stabili standarde si de a furniza instructiuni privind: politicile si procedurile unei firme de audit referitoare la activitatea de audit in general proceduri referitoare la munca delegata asistentilor.
Contul clientului Orice cont bancar care este utilizat numai pentru operaţiuni bancare cu fondurile clientului.
Criteriul exhaustivitatii si integritatii inregistrarilor Auditorul are in vedere ca toate operatiunile patrimoniale au fost inregistrate corect si integral in contabilitate.
Criteriul realitatii inregistrarilor Auditorul are obligatia sa urmareasca daca toate elementele de activ si de pasiv inregistrate in contabilitate sunt justificabile si verificabile, corespund cu cele identificate fizic prin inventariere sau prin alte proceduri.
Cunoasterea clientului La efectuarea unui audit al situatiilor financiare auditorul trebuie sa detina cunostinte suficiente despre client, astfel incat sa-i permita sa identifice si sa inteleaga toate tranzactiile si practicile contabile.
Data raportului auditorului Data aleasa de catre auditor pentru a data raportul privind situatiile financiare. Raportul auditorului nu este datat mai devreme de data la care auditorul a obtinut dovezi de audit adecvate si suficiente pe baza carora isi exprima opinia.
Declaratii ale conducerii Declaratiile realizate de conducere pentru auditor in cursul unui audit, fie nesolicitate, fie ca raspuns la o anumita investigatie.
Deficiente majore in audit Insuficiente ale controlului intern care pot avea repercursiuni semnificative asupra situatiilor financiare.
Denumirea de audit Provine de la latinescul „audiere” care inseamna a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.
Directori şi funcţionari Persoanele responsabile cu administrarea (guvernarea) unei entităţi indiferent de titlul deţinut de aceştia, care poate varia de la o ţară la alta.
Documentatia in audit (documentarea auditului) Documentatia de audit se refera in principal la : reprezentarea principalelor dovezi (inregistrari) ale muncii depuse de auditor precum si baza de date si informatii necesare concluziilor, raportului si opiniei de audit.
Documentatia misiunii Inregistrarea procedurilor de audit aplicate, a probelor de audit relevante, precum si a concluziilor la care a ajuns auditorul (termen cunoscut uneori si ca „documente de lucru” sau „foi de lucru”).
Documentele de lucru Reprezinta instrumentul principal prin care se demonstreaza faptul ca s-a realizat un audit adecvat, cu respectarea standardelor de audit general acceptate, ele pun in evidenta modul de evaluare a caracterului adecvat al perimetrului
Domeniul de aplicare al auditului intern Poate fi considerat ca fiind universal si inteles ca atare din doua puncte de vedere: este o functie universala deoarece se aplica tuturor organizatiilor; este o functie universala deoarece se aplica tuturor functiilor.
Dosar anual Cuprinde toate foile de lucru corespunzand exercitiului contabil suspus auditului, incepand cu faza de organizare a misiunii de audit si terminand cu raportul de audit al situatiei financiare.
Dosar curent Sau dosarul exercitiului cuprinde toate informatiile relevante pentru perioada misiunii de audit.
Dosar permanent Contine documente primite sau analizate in cursul diferitelor etape ale auditorului care se folosesc pe toata durata de realizare a mandatului.
Dosare de audit Din practica de audit rezulta necesitatea de separare a documentelor de lucru in functie de caracterul si semnificatia informatiilor in cele doua dosare : Dosarul curent (anual sau al exercitiului) ; Dosarul permanent ;.
Dosare de lucru Documente care contin informatii referitoare la realizarea auditului: natura, termene si intinderea procedurilor de audit efectuate cat si rezultatul acestor proceduri , concluziile la care ajunge auditorul pornind de la elemente probante.
Dosarul exercitiului Cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat; el permite ansamblarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la sinteza si formularea raportului.
Echipa misiunii Tot personalul care este implicat in efectuarea unui angajament, inclusiv oriceexperti contractati de catre firma in legatura cu acel angajament.
Echipă de audit (a) Toţi auditorii financiari care participă la angajamentul de audit. (b) Toţi ceilalţi angajaţi ai auditorului care pot influenţa în mod direct rezultatul unui angajament de audit, inclusiv: Cei care propun remunerarea, sau care supraveghează în mod direct, sau oferă consultanţă managerială partenerului unui angajament de audit, în legătură cu performanţele angajamentului de asigurare. În ceea ce priveşte un angajament de audit, aici sunt incluşi toţi angajaţii de la nivelele superioare de conducere, aflaţi ierarhic deasupra partenerului principal al angajamentului, până la directorul general al auditorului; Cei care oferă consultanţă cu privire la tranzacţiile, evenimentele sau problemele specifice de audit legate de angajamentul de audit; şi Cei care asigură controlul calităţii pentru angajamentul de audit; şi (c) În ceea ce priveşte un angajament de audit, toţi angajaţii unei societăţi conectate, care pot influenţa direct rezultatul angajamentului de asigurare.
Elemente probante Potrivit Standardelor Internationale de Audit, elementele probante intr-o misiune de audit („audit evidence” sau „elements probants”) reprezinta informatii obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care acesta isi fondeaza opinia.
Elemente specifice pragului de semnificatii 1) Necesitatile utilizatorilor conturilor anuale;2) Caracteristicile intreprinderii;3) Caracteristicile elementelor considerate semnificative.
Elementele auditului intern Consiliere acordata managerului; auditul intern reprezinta o functie de asistenta a managerului, pentru a-i permite sa-si administreze mai bine activitatile; auditorul intern consiliaza, asista, recomanda, dar nu decide.
Entitate cotată la bursă O entitate ale cărei acţiuni, titluri de proprietate sau titluri de creanţă sunt cotate sau listate pe o bursă de valori autorizată, sau sunt tranzacţionate în conformitate cu reglementările unei burse de valori autorizate sau ale unui organism echivalent.
Entitate de audit dintr-o terta tara O entitate, indiferent de forma sa juridica, ce efectueaza audituri ale situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate ale unei companii infiintate intr-o terta tara.
Eroare de esantionare Eroarea rezultata pentru ca auditorul a extras si analizat doar o parte a populatiei sondate. esantionarea in audit reprezinta aplicarea procedurilor de audit la mai putin de 100% din elementele din cadrul soldului unui cont sau unei clase.
Eroare estimata prin extrapolare directa Cand in cursul testarilor auditorul gaseste intr-un esantion de articole un numar de erori , acestea sunt utilizate pentru a se estima valoarea totala a erorilor pe segmentul respectiv, prin extrapolare la intraga populatie.
Eroare tolerabila Este o eroare maximala intr-o populatie selectionata pe care auditorul poate sa o accepte tragand concluzii ca rezultatele sondajului au atins obiectivul auditului.
Evaluarea controlului intern Cand estimeaza ca poate sa se sprijine pe fiabilitatea controlului intern pentru a limita intinderea sondajelor sale si a controalelor proprii asupra conturilor, auditorul va verifica functionarea acestui control intern.
Evaluarea probelor de audit Pe parcursul unei misiuni de audit, rationamentul profesional al auditorului este un element deosebit de important, acesta trebuind sa aiba capacitatea de a evalua in mod corect atat cantitatea cat si calitatea probelor de audit.
Exactitatea inregistrarilor Auditorul urmareste daca perioada este corecta, daca se respecta principiul independentei exercitiului.
Examenul situatiilor financiare Solduri de deschidere: Standardul International de Audit (ISA) nr. 510 reglementeaza procedurile si principiile fundamentale si modul lor de aplicare in ce priveste soldurile de deschidere.
Filială Un grup separat, fie organizat pe criterii geografice, fie pe criterii practice.
Fondurile clientului Orice tip de fonduri – inclusiv instrumente financiare asimilabile lichidităţilor, de exemplu, cambii, bilete la ordin şi titluri de valoare ce pot fi convertite în bani, de exemplu, obligaţiuni la purtător – primite de un auditor financiar de practică publică pentru a fi păstrate sau virate conform instrucţiunilor persoanei de la care sau în numele căreia au fost primite fondurile respective.
Independenţa Independenţa este: (a) Independenţa raţionamentului – starea de spirit care permite exprimarea unei opinii fără a fi afectat de influenţe ce compromit raţionamentul profesional, permiţând unui individ să acţioneze cu integritate şi să exercite obiectivitate şi scepticism profesional; şi (b) Independenţa în aparenţă – evitarea faptelor şi circumstanţelor care sunt atât de semnificative încât o terţă parte raţională şi informată, fiind la curent cu toate informaţiile relevante, inclusiv cu măsurile de siguranţă aplicate va ajunge la concluzia pertinentă că integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui auditor sau al unui membru al echipei de audit a fost compromis.
Interes financiar direct Un interes financiar: • Deţinut direct de către, şi aflat sub controlul unui individ sau al unei entităţi (inclusiv acele entităţi conduse de alte persoane în mod discreţionar); sau • Deţinute în beneficiul propriu printr-un mijloc colectiv de investiţie, o proprietate sau un fond sau printr-un alt intermediar asupra căruia individul sau entitatea deţine controlul.
Interes financiar indirect Un interes financiar deţinut în beneficiul propriu printr-un fond mutual, o proprietate sau un mijloc colectiv de investiţie, sau printr-un alt intermediar, asupra căruia individul sau entitatea nu poate exercita controlul.
Interesul financiar Un interes în capitalurile proprii sau alte titluri de proprietate, obligaţiunile, împrumuturile, sau alte titluri de creanţă asupra unei entităţi, inclusiv drepturile şi obligaţiile de a achiziţiona un astfel de interes şi derivatele direct legate de un astfel de interes.
Mediatizare Comunicarea de elemente referitoare la un auditor financiar, comunicare ce nu are ca scop promovarea deliberată a auditorului financiar.
Membri familiei Unul dintre soţi (sau un echivalent) sau copiii aflaţi în întreţinere.
Membrii apropiaţi de familie Un părinte sau copil independent, care nu este în întreţinere.
Obiectivitate O combinaţie de imparţialitate, onestitate intelectuală şi lipsă a conflictelor de interese.
Parte afiliată O entitate care este implicată în oricare dintre următoarele tipuri de relaţii cu un client: (a) O entitate care deţine controlul direct sau indirect asupra unui client, cu condiţia ca respectivul client să fie important pentru entitate; (b) O entitate care deţine un interes financiar direct la respectivul client, cu condiţia ca entitatea să aibă o influenţă semnificativă asupra clientului şi interesul deţinut să fie important pentru entitate; (c) O entitate asupra căreia clientul deţine controlul în mod direct sau indirect; (d) O entitate la care, clientul, sau o entitate afiliată clientului, în condiţiile prezentate la punctul (c), deţine un interes financiar direct care îi conferă o influenţă semnificativă asupra entităţii şi interesul este important pentru client şi pentru părţile sale afiliate, prezentate la punctul (c); şi O entitate care este sub conducere comună cu clientul (de aici, termenul “entitate–soră”), cu condiţia ca entitatea–soră şi clientul sunt importanţi pentru entitatea care deţine controlul asupra amândurora.
Parte afiliată Un auditor financiar de practică publică, căruia auditorul financiar curent sau clientul unui auditor financiar curent îi predă angajamentele de audit, de contabilitate, de fiscalitate, de consultanţă sau alte angajamente similare, sau care este consultat pentru a satisface nevoile clientului.
Societate de audit conectată O entitate aflată sub controlul, proprietatea sau conducere comună cu o altă societate sau o altă entitate, despre care o terţă parte raţională şi informată, fiind la curent cu toate informaţiile relevante, ar putea concluziona că face parte din acea societate pe plan naţional sau internaţional.
Solicitare Abordarea unui potenţial client realizată în scopul oferirii unor servicii profesionale.
Fapte descoperite dupa data publicarii situatiilor financiare Dupa publicarea situatiilor financiare auditorul nu este tinut sa procedeze la vreo investigatie. Daca insa auditorul a luat la cunostinta, dupa publicarea situatiilor financiare, de existenta unui eveniment care, daca ar fi fost cunoscut l (…)
Fapte descoperite dupa data raportului de audit dar inaintea publicarii situatiilor financiare Auditorul nu este tinut sa aplice proceduri sau sa faca investigatii referitoare la situatiile financiare, dupa data raportului de audit. Conducerea intreprinderii, insa, trebuie sa informeze auditorul asupra evenimentelor suvenite intre da (…)
Faptele descoperite pana la data raportului de audit Auditorul trebuie sa puna in lucru proceduri care urmaresc strangerea de elemente probante suficiente si adecvate care sa justifice faptul ca au fost identificate toate evenimentele care pot necesita ajustari ale situatiilor financiare sau (…)
Faza cunoasterii entitatii In aceasta faza auditorul va incerca sa identifice domeniile semnificative in care se vor produce erori sau neregularitati si care pot avea o influenta de denaturare semnificativa a continutului situatiilor financiare.
Faza de planificare Faza in care natura, durata si marimea testelor de audit au legatura directa cu pragul de semnificatie.
Firma de audit O persoana juridica sau orice alta entitate care este aprobata in conformitate cu prevederile Directivei, de catre autoritatile competente ale statelor membre, sa efectueze audituri statutare, indiferent de forma sa juridica.
Impartialitatea auditului intern bancar Departamentul de audit intern ar trebui sa fie obiectiv si impartial, ceea ce inseamna ca ar trebui sa fie intr-o pozitie care sa-i permita realizarea atributiilor fara partinire si fara ingerinte. acest principiu accentueaza aspectul de in (…)
Inconsecventa semnificativa Exista in cazul in care alte informatii vin in contradictie cu informatiile continute in situatiile financiare auditate. O inconsecventa semnificativa poate ridica indoieli cu privire concluziile auditului din probele de audit obtinute ante (…)
Independenta auditului intern bancar Departamentul de audit intern al unei banci trebuie: sa fie independent de activitatile auditate sa fie independent fata de procesul de control intern de zi cu zi – aceasta presupune ca departamentului de audit intern sa i se dea un statut (…)
Informatii despre o problema Rezultatul evaluarii sau cuantificarii unui anumit subiect. Este subiectul in legatura cu care practicianul aduna dovezi de audit adecvate si suficiente, pentru a avea o baza rezonabila pentru formularea unei concluzii intr-un raport de asi (…)
Inspectie Ca procedura de audit – examinarea inregistrarilor sau a documentelor, indiferent daca sunt interne sau externe, sau a activelor corporale in relatie cu misiunile finalizate – proceduri proiectate sa ofere dovezi despre respectarea de catre (…)
Institutia Suprema de Audit Organismul public al unui stat care, indiferent de modul in care este desemnat, constituit sau organizat in acest scop, exercita in virtutea legii cea mai inalta functie de audit in acel stat.
Integritatea Impune ca obligatie tuturor auditorilor financiari sa fie drepti si onesti, sa-si desfasoare toate misiunile asumate intocmai si in deplina sinceritate, fara a fi implicati in situatii de conflict de interese. Integritatea implica, de aseme (…)
Intelegerea unei entitati si a mediului sau Intelegerea de catre auditor a entitatii si a mediului sau consta in urmatoarele aspecte: industria, reglementarile si alti factori externi, inclusiv cadrul de raportare financiara aplicabil; natura entitatii, inclusiv selectarea si aplicar (…)
Interesele auditorului Sunt legate de: mecanismele de control vizand fiabilitatea raportarii financiare; mecanismele de control intern care vizeaza protectia activelor; respectarea legilor si reglementarilor; mecanisme de control vizand anumite categorii de opera (…)
Ipoteza continuitatii activitatii In auditul situatiilor financiare: In timpul planificarii si realizarii misiunii de audit, auditorul trebuie sa aprecieze temeinicia utilizarii de catre conducerea intreprinderii a conventiei contabile de baza de continuare a activitatii, (…)
Independenta Este o trasatura foarte importanta pe care trebuie sa o indeplineasca un auditor fata de clientul sau, cat si fata de utilizatorii de informatii care asteapta de la rapoartele acestuia oglindirea imaginii fidele prezentata in situatiile fin (…)
Cuvant Definitie