Vineri, 30 mai inclusiv, termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale

Vineri, 30 mai inclusiv, termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale

Reamintim contribuabililor interesaţi că, vineri, 30 mai a.c., este termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2013 ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, respectiv:

– societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;

– subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil.

Completare şi depunere

Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 „Conţinutul raportului administratorilor” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare se pot depune în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

În cazul depunerii la ghişeu, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se depun în format .pdf cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţite de rezumatul declaraţiei (prima pagină) listat şi ştampilat.

Nedepunerea în termenul legal a situaţiilor financiare anuale şi raportărilor contabile se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 28 mai 2014

Leave a Reply