Trecerea de la impozit micro la impozit pe profit si invers

Trecerea de la impozit micro la impozit pe profit si invers

Societățile comerciale din România sunt impozitate în două modalități, în momentul de față, în funcție de veniturile totale. Astfel, dacă suma veniturilor totale este mai mică decât 100.000 de euro, societatea este obligată să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor, iar dacă veniturile totale trec de acest plafon, societatea este obligată să plătească impozit pe profit. În scopul respectării legii, dar și pentru interesul propriu, este bine pentru întreprinzători să urmărească an de an poziționarea față de plafonul de 100.000 de euro.

Ce înseamnă să fii plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor

Toate societățile comerciale se înființează ca fiind plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor. Excepție de la această regulă fac societățile al căror obiect de activitate este consultanța în afaceri – acestea plătesc impozit pe profit încă de la înființare. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor presupune că societatea plătește la stat una dintre cotele de impozitare prevăzute de lege, aplicabile veniturilor obținute, și anume:

 • 1% pentru microîntreprinderile care au peste doi salariaţi inclusiv;
 • 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
 • 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Salariații trebuie să aibă contract individual de muncă cu normă întreagă (minimum opt ore/zi). Pot intra în această categorie și microîntreprinderile care au angajate persoane cu contract individual de muncă cu timp parțial, dacă fracțiunile de normă adunate reprezintă echivalentul unei norme întregi.

Calculul, declararea și plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se realizează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-IV. Până la această dată, contribuabilii au obligația de a completa și depune la organul fiscal Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – formularul 100.

Pe parcursul desfășurării activității trebuie urmărit dacă entitatea depășește plafonul de 100.000 de euro, calculat la cursul de la 31 decembrie anul precedent, în ceea ce privește veniturile. Dacă acest plafon a fost depășit, înseamnă că entitatea devine plătitoare de impozit pe profit.

Ce înseamnă să fii plătitor de impozit pe profit

Impozitul pe profit  este reprezentat de cota de 16% aplicată diferenței dintre venituri și cheltuieli, la care se vor adăuga cheltuielile nedeductibile și se vor scădea veniturile neimpozabile.

Calculul, declararea și plata impozitului pe profit se realizează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Până la această dată, contribuabilii au obligația de a completa și depune la organul fiscal Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – formularul 100.

Definitivarea și plata/regularizarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se realizează pe baza Declarației anuale de impozit pe profit – formularul 101, ce se depune la organul fiscal competent până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

Cum se calculează plafonul de 100.000 de euro

La calculul plafonului sunt luate în calcul toate veniturile realizate de entitate, din care se scad următoarele:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
 • veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
 • veniturile din subvenţii;
 • veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferenţe de curs valutar;
 • veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora.

Și se adaugă:

 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării;
 • veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii;
 • despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin;
 • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
 • în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului;
 • rezervele, fără cele ce reprezintă facilități fiscale, reduse sau anulate; rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit;
 • rezervele ce reprezintă facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social.

Cine poate trece de la impozit pe venitul microîntreprinderilor la impozit pe profit și cum

Cine?

Entitățile care pe parcursul anului fiscal 2016 depășesc plafonul de 100.000 de euro vor deveni plătitoare de impozit pe profit începând cu prima lună a trimestrului în care s-a depășit plafonul.

Cum?

În cazul depășirii plafonului de 100.000 de euro, trebuie depusă declarația 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte mențiuni fără personalitate juridică, în termen de 15 zile de la data depășirii plafonului (dacă presupunem că plafonul a fost depășit în luna septembrie, atunci declarația 010 se depune până pe 15 octombrie și entitatea va deveni plătitoare de impozit pe profit începând cu 1 iulie).

Cine poate trece de la impozit pe profit la impozit pe venitul microîntreprinderilor și cum

Cine?

Entitățile care erau plătitoare de impozit pe profit, iar în decembrie 2016 vor avea totalul veniturilor sub plafonul de 100.000 de euro.

Cum?

În cazul în care, la data de 31 decembrie 2016, totalul veniturilor este mai mic de 100.000 de euro, până la 31 martie 2017 se va depune declarația 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte mențiuni fără personalitate juridică, pentru a deveni plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor.

Exemple practice

 • Trecere de la impozit pe venitul microîntreprinderilor la impozit pe profit: O societate depășește plafonul de 100.000 de euro în luna octombrie 2016. În acest caz, trebuie să se depună declarația 010 în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, adică până la data de 15 noiembrie 2016. Entitatea va deveni plătitoare de impozit pe profit începând cu data de 1 octombrie 2016. Pentru trimestrul IV nu se depune declarația 100, deoarece definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2016 se face până la 25 martie 2017, luându-se în calcul veniturile și cheltuielile aferente trimestrului IV din 2016.
 • Trecere de la impozit pe profit la impozit pe venitul microîntreprinderilor: O entitate a fost plătitoare de impozit pe profit în anul 2015. În decembrie 2016, totalul veniturilor realizate se află sub plafonul de 100.000 de euro, deci societatea schimbă vectorul fiscal de la plătitor de impozit pe profit la impozit pe venitul microîntreprinderilor și depune, până la 31 martie 2017, declarația 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte mențiuni fără personalitate juridică și va plăti impozit pe venit, începând cu 01 ianuarie 2017. Până pe 25 martie 2017, va depune declarația 101 – Declarația anuală de impozit pe profit, pentru anul 2016.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 31 octombrie 2016

 

Leave a Reply