Speta: Pierdere de valoare a partilor sociale detinute

Speta: Pierdere de valoare a partilor sociale detinute

Avem ca subiect o persoana juridica romana care detine parti sociale in proportie de 60% la o o alta persoana juridica. Ambele societati sunt SRL-uri, iar societatea detinuta are la data bilantului 31.12.2014 capitalurile proprii negative. Cum poate fi reflectata in contabilitatea societatii detinatoare de parti sociale depreciarea situatiei financiare a societatii detinute?

Potrivit prevederilor art.69 din Legea societatilor nr.31/1990, daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Deasemenea la art.153 indice 24 se mentioneaza ca, daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

In caz contrar, orice persoana poate solicita instantei dizolvarea societatii. Desi, acest articol se refera la societatile pe actiuni , prevederile lui se aplica si societatilor cu raspundere limitata, conform art. 228 alin. (2) din acelasi act normativ.

 Potrivit prevederilor pct. 264 alin (1) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, actiunile detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun, imprumuturile acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun, alte investitii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi.

Evaluarea initiala a imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie, deci nu la valoarea nominala a acestora.

Evaluarea la data bilantului, imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

Potrivit prevederilor pct. 141 (1) – (4) din acelasi act normativ:

– atunci cand se constata pierderi de valoare pentru imobilizarile financiare, trebuie constituite ajustari pentru pierdere de valoare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului.

– imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului.
– ajustarile de valoare prevazute la alin. (1) şi (2) trebuie inregistrate in contul de profit si pierdere si prezentate distinct in notele explicative la situatiile financiare, daca acestea nu au fost prezentate separat in contul de profit si pierdere.

– evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) si (2), nu poate fi continuata daca nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost constituite ajustarile respective.

Asadar, se pot constitui ajustari pentru pierdere de valoare, in functie de situatia financiara a societatii la care se detin aceste parti sociale.

Avand in vedere situatia financiara prezentata de dvs. apreciez ca se pot constitui ajustari pentru pierdere de valoare egala cu valoarea de achizitie , astfel incat, in situatiile financiare ale societatii detinatoare valoarea neta contabila a acestora sa fie zero.
Aceasta ajustare se inregistreaza astfel:
6863 = 296

Cheltuiala financiara cu ajustarea imobilizarilor financiare este nedeductibila fiscal, neregasindu-se in cheltuielile cu provizioanele deductibile stabilite la art. 22 din Codul fiscal.

 Daca ulterior se constata ca nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost constituite aceste ajustari, respectiv activul net al societatii a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social, aceasta ajustare sau parte din ea, va fi reluata la venituri (296 = 7863), iar venitul va fi neimpozabil, conform art. 20 litera c) din Codul fiscal si punctului 20 din normele date in aplicarea acestei litere.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 11 noiembrie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor