Speta: Finantare nerambursabila

Speta: Finantare nerambursabila

Avem o societate comerciale care a obtinut prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, finantare nerambursabila in valoare de 70.000 euro, semnand contractul de finantare in Octombrie 2017. Prin acest contract societatea primeste sprijin financiar nerambursabil, in suma forfetara, in doua transe, prima transa fiind de 49.000 euro incasata in Noiembrie 2017, cea de-a doua de 21.000, urmand a fi incasata la depunerea celei de-a doua transe, daca isi indeplineste obiectivele specifice si obiectivul obligatoriu din proiect (Plan de afaceri).

„Obiectivele specifice sunt: – Achizitionare de materiale pentru modernizare pensiune existenta in procent de 20%; – Achizitie mobilier si centrala termica in procent de 20%; – Infiintarea unui site in procent de 10%; – Achizitia de la mesteri populari de obiecte traditionale in procent de 20%; Obiectivul obligatoriu este: – Obtinerea de venituri din inchiere pensiune in procent de minim 30% (14.700 euro) din valoarea primei transe de 49.000 euro. Societatea comerciala si-a achizitionat materiale pentru modernizare in suma de 10.000 euro, mobilier si centrala in suma de 8.000 euro, si-a infiintat site-ul, cheltuiala fiind de 5.000 euro, si a achizitionat obiecte de la mesteri populari in suma de 3.000 euro.
Dupa achizitia materialelor, cladirea unde este pensiunea si-a marit valoarea, a fost data in folosinta incepand cu noiembrie 2018, data de la care s-au obtinut veniturile necesare pentru indeplinirea obiectivului obligatoriu.
Conform Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului: Durata de valabilitate a contractului reprezinta durata de executie a contractului de finantare, la care se adauga 3 ani de monitorizare, perioada care incepe de la data ultimei plati efectuata de catre Autoritatea Contractanta. In perioada de monitorizare a contractului de finantare, beneficiarul se obliga sa respecte pe toata durata de valabilitate a contractului, criteriile de eligibilitate si de selectie inscrise in Planul de afaceri, parte integranta din Cererea de finantare. Conform Articolul 14 – Contabilitate si controale tehnice si financiare din contractul de finantare: 14(1) Beneficiarul trebuie sa tina inregistrari contabile sistematice si precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzantele profesionale si legale. Pentru fiecare obiectiv trebuie tinuta o evidenta separata, cu toate veniturile si cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului. Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR si trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul AFIR documente din contabilitatea acestuia. Vrem sa stim: 1. Cum si cand inchidem contul 475 sau 472 avand in vedere ca cheltuielile cu indeplinirea obiectivelor specifice sunt mai mici decat suma incasata in prima transa, iar suma necheltuita nefiind obligatorie de a fi returnata, deoarece procentul obiectivelor se considera ca a fost indeplinit. 2. Cum inregistram cea de-a doua transa, cand si cum inchidem contul 472 creditat prin obtinerea transei doi? 3. In cazul in care pe parcursul monitorizarii se constata de catre finantator ca o parte din valoarea sprijinului trebuie recuperata, cum se fac inregistrarile?”

Pentru inceput o monografie contabila aferenta.
La pct. 392 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014, se stabileste ca in categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.392. – (1) In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu – zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.393. – In cadrul subventiilor se reflecta distinct:- subventii guvernamentale;- imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii;- alte sume primite cu caracter de subventii. Conform prevederilor contractelor de finantare, precum si celor din OMEF nr. 1802/2014 [“346. -(1) Subventiile primite sau de primit de catre entitate se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte”] contabilitatea proiectelor trebuie tinuta distinct prin folosirea de analitice distincte.Iar la pct. „397. – (1) Contabilitatea proiectelor finantate din subventii se tine distinct, pe fiecare proiect, sursa de finantare, potrivit contractelor incheiate, fara a se intocmi situatii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.”Potrivit prevederilor pct. 397 alin. (2), pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente, se procedeaza astfel:a) din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:- in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;- la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate; b) din punctul de vedere al bilantului:- creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca;- periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii. Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.
La pct. 399 alin. (2) se mentioneaza ca in cazul subventiilor a caror acordare este legata de activitatea de productie sau prestari de servicii, recunoasterea acestora pe seama veniturilor se efectueaza concomitent cu recunoasterea cheltuielilor a caror contravaloare urmeaza a fi acoperita din aceste subventii.
La pct.402 alin. (2) se arata ca subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa,se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475 „Subventii pentru investitii”). Venitul amanat se inregistreaza ca venit curent in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. Avand in vedere ca aceasta subventie este aferenta pentru prestari de servicii, cat si pentru achizitie de active (mobilier centrala), va recomand urmatoarele inregistrari contabile:

1) Dreptul de a primi subventia se recunoaste la momentul aprobarii cererii de finantare prin inregistrarea:

445 ”Subventii”    =    472   ”Venituri inregistrate in avans”                             si  475 „Subventii pentru investitii” pentru active imobilizate.

Incasarea sumelor aprobate se inregistreaza:

5121 ”Conturi la banci in lei” =   445  ”Subventii” 

2) Inregistrarea cheltuielilor aferente activitatii si a veniturilor din prestari servicii cazarea) prestari servicii primite de la terti (de ex.servicii consultanta pentru proiect sau servicii de modernizare a pensiunii):- pe baza de factura de la furnizor:628 = 401- sau majorarea valorii pensiunii prin modernizarea ei:6xx = 401212 = 722

b) achizitie materiale pentru modernizare:

3xx = 401

c) consum materiale in baza bonurilor de consum: 6xx = 3xx212 = 722  cu aceste cheltuieli efectuate 6811 = 2812  pentru amortizarea pensiunii

d) inregistrare alte cheltuieli necesare realizarii productiei (energie, apa, salubritate,etc):6XX = 401

e) inregistrare salarii pentru personalul angajat

641 = 421

421 =  %          431   retineri          444   impozit

f) la finalul lunii se intocmeste balanta analitica a proiectului,care cuprinde toate cheltuielile, se aduna cheltuielile si se inregistreaza la venituri din subventii suma celor suportate din aceste subventii:

472”Venituri inregistrate in avans”  =  741”Venituri din subventii de exploatare”

Aceasta operatiune se efectueaza la finalul fiecarei luni inclusiv in perioada de monitorizare. Pentru achizitia de mobilier si centrala precum si a materialelor pentru modernizarea pensiunii (daca s-a marit valoarea pensiunii), inregistrarea veniturilor din subventii  se efectueaza concomitent cu amortizarea acestora, deoarece au fost incadrate drept active imobilizate:

475 Subventii pentru investitii = 7584 “Venituri din subventii pentru investitii

g) Facturarea serviciilor de cazare:

4111=704

3) Pentru a doua transa veti efectua inregistrarea:

445”Subventii”    =    472   ”Venituri inregistrate in avans”

Incasarea sumelor aprobate se inregistreaza:

5121  ”Conturi la banci in lei”   =     445”Subventii”

Daca prin contractul de finantare s-a stabilit finantarea separata a obiectivelor specifice (materiale pentru modernizare,mobilier si centrala, site, obiecte populare si venituri), in balanta de verificare veti crea conturi analitice pentru fiecare obiectiv in parte iar inregistrarile vor fi la fel ca cele de mai sus, cu mentiunea ca inregistrarea finantarii de primit se va efectua 4452 = 7416 cu suma aferenta finantarii nerambursabile aferente cheltuielilor cu materialele prevazute in bugetul proiectului aprobat la data inregistrarii acestora pe cheltuieli iar incasarea finantarii nerambursabile aferenta materialelor solicitate prin cererea de rambursare/plata se va face 5121 = 4452.
Pentru mijloacele fixe, subventiile se recunosc lunar, incepand cu luna urmatoare procesului verbal de receptie si punere in functiune a mijlocului fix la nivelul amortizarii aferente finantarii nerambursabile, asa cum sunt acestea reglementate la punctul 398 din OMFP nr. 1802/2014:
„398. – (1) Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.” Referitor la afirmatia “cheltuielile cu indeplinirea obiectivelor specifice sunt mai mici decat suma incasata in prima transa, iar suma necheltuita nefiind obligatorie de a fi returnata, deoarece procentul obiectivelor se considera ca a fost indeplinit”, acest lucru nu se poate intampla, din urmatoarele motive:

-Potrivit contractului de finantare, cheltuielile care pot fi finantate prin programele de finantare rambursabila sau nerambursabila sunt cheltuieli eligibile. Pentru a fi considerate eligibile in contextul proiectului, cheltuielile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa fie necesare pentru desfasurarea proiectului, sa fie prevazute in cadrul contractului de finantare si sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar solid;

– sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului si sa respecte prevederile din Contractul de finantare;

– sa figureze in registrele contabile ale beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile si sa fie sustinute de originalele actelor de plata justificative. Documentul de referinta pentru stabilirea eligibilitatii cheltuielilor este Bugetul de venituri si cheltuieli. Urmand structura bugetului estimativ de venituri si cheltuieli, Raportul financiar final trebuie sa mentioneze, pe categorii de cheltuieli, toate informatiile cuprinse in documentele justificative, respectiv tipul, numarul, data, valoarea cheltuielilor efectuate si explicatii cu referire la ceea ce reprezinta. Daca, din motive obiective, pe perioada derularii proiectului sunt necesare modificari în structura si valoarea unei cheltuieli sau intre diferite tipuri de cheltuieli bugetare, beneficiarul este obligat sa notifice Autoritatea finantatoare, iar aceasta sa-si exprime acordul. Beneficiarul poate aplica modificarea solicitata numai dupa obtinerea acordului. Odata cu depunerea notificarii catre Autoritatea finantatoare, beneficiarul este obligat sa depuna si Bugetul de venituri si cheltuieli in noua varianta dorita de catre acesta. In cazul prezentat, observ ca nu s-a respectat bugetul pentru prima transa:

Materiale aprobat 20 % din 49.000 euro=9800 euro, cheltuit 10000 euroMobilier si centrala 20 % din 49.000 euro=9800 euro, cheltuit 8000 euroSite 10% din 49.000 euro=4900 euro, cheltuit 5000 euro.

Obiecte populare 20 % din 49.000 euro=9800 euro, cheltuit 3000 euro.

Deci trebuie depusa o notificare pentru modificarea bigetului si stabilirea totodata a reglarii sumelor platite suplimentar drept finantare nerambursabila.
Chiar daca suma incasata drept subventie, este mai mare decat cheltuielile effectuate, ea nu poate fi inregsitrata ca venit al perioadei deoarece cheltuiala nu a fost efectuata. Pentru primirea contravalorii imobilizarilor, bunurilor si serviciilor achizitionate prin proiect trebuie ca acestea sa fie achitate si justificate prin depunerea facturii si a ordinului de plata anexate in copie la cererea de rambursare/plata. Din punct de vedere contabil, finantarile nerambursabile sunt recunoscute drept subventii care se inregistreaza, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

Referitor la intrebarea 3) legata de recuperarea finantarii necuvenite potrivit controalelor efectuate pe perioada monitorizarii, inregistrarile contabile pot sa se efectueze potrivit monografiei contabile redata mai sus, numai ca acestea vor fi cu semnul minus.
Daca vorbim de ani diferiti, se utilizeaza contul 117 „Rezultatul reportat”, in masura in care inregistrarea initiala s-a facut pe seama unui cont de venit.
Restituirea unei subventii referitoare la un activ se poate inregistra prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila iar restituirea unei subventii aferente veniturilor se poate efectua prin reducerea veniturilor amanate, daca exista, sau, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
In masura in care suma rambursata depaseste venitul amanat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrala restituita, se recunoaste imediat ca o cheltuiala.

sursa: infotva.ro

Leave a Reply