Speta: Anulare datorie

Speta: Anulare datorie

Vrem sa stim, cum procedam din punct de vedere contabil la anularea unei datorii? Datoria era prevăzută într-un contract încheiat cu un furnizor. Părţile au căzut de acord la anularea datoriei.

1. Temeiul legalDisciplina operaţiunilor contabile la o persoană juridică este stabilită prin Ordinul MFP nr. 1802/2014pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, este indicat a se avea în vedere prevederile reglementate prin art. 28 din Norma privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul MFP nr. 2861/2009, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit “Extrasului de cont” sau punctajelor reciproce scrise sau deconturilor periodice confirmate de către parteneri.

2. Analiza operaţiuniiPosibilitatea anulării unei datorii rezultă din aplicarea legislaţiei comerciale, respectiv a prevederilor din actele comerciale încheiate între părţi. Potrivit art. 2517 din Codul civil, termenul de prescripţie aplicabil în cazul relaţiilor comerciale este de 3 ani.

3. Documentele care probează operaţiuneaEntitatea în cauză trebuie să stabilească datoria supusă procesului de anulare într-o manieră cât mai corectă, completă şi legală. Din punct de vedere al documentelor justificative, ca şi înscrisuri probatoare vorbim despre: contracte, acte adiţionate, diverse înscrisuri care au legătură cu speţa, note efectuate de experţi, note de calcul, note contabile, confirmări de solduri şi solicitări de confirmă de solduri, documente care privesc inventarierea sumei supusă anulării etc. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”. Ca sfat, este de preferat, să se înscrie pe fiecare document data primirii acestuia, atunci când este cazul (mai ales la facturi).

4. Procedura de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiareDin punct de vedere contabil, regulile arată că anularea datoriei unui furnizor se contabilizează în contul 7588 „Alte venituri din exploatare”.

Operaţiunea contabilă este: 401. Furnizori (P) =7588. Alte venituri din exploatare (P).

5. Controlul operaţiuniiPersoana care exercită verificarea operațiunii trebuie să manifeste prudenţă. Se vor verificaîncrucişat datele din documentele comerciale cu datele din contabilitate. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri.

Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor, care să confirme: (i) siguranța existenței dreptului legal a efectua tranzacția; (ii) siguranța perioadei de generare şi exigibilitate a operațiunilor din care rezultă soldurile conturilor; (iii) siguranța întocmirii şi prezentării corecte în documentele contabile ale entității. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că operațiunile sunt reflectate corect în contabilitate, în concordanță cu realitatea economică, întocmai cu prevederile legale aplicabile.

6. Regim sancţionatoriu. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

În mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entităţii în cauză, nerespectarea reglementărilor privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice în perioada la care se referă se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Amenzile contravenționale se suportă de persoanele vinovate.

7. Formalităţile procedurale. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din anularea unei datorii, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii există, este adecvată acesteia şi se aplică în mod consecvent.

Baza legala:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
  • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 31 octombrie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor