Speta: Achizitie cladire > inchiriere prin leasing operational

Speta: Achizitie cladire > inchiriere prin leasing operational

Societatea X achiziţionează o clădire la suma de 2.000.000 lei, ulterior evaluării de către un evaluator autorizat. Agenţia imobiliară care a mijlocit tranzacţia percepe 1% din valoarea acesteia. Notarul percepe, de asemenea, un comision de 1% din valoarea tranzacţiei. Clădirea în cauză urmează a fi închiriată către mai multe persoane juridice prin contract de leasing operaţional.

Modul de abordare al problemei

Temei legal

1. Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, legiuitorul a clasificat o clădire aflată în proprietatea entităţii şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional drept exemplu de investiţie imobiliară. Dreptul de proprietate se probează cu documente justificative. (punctul 198 alin. 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. Din punct de vedere contabil, regulile arată că o investiţie imobiliară se contabilizează prin contul 215. Investiţii imobiliare.

 Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

3. În speță, clădirea achiziţionată trebuie recunoscută drept investiţie imobiliară întrucât: a) bunul se regăseşte în proprietatea entităţii ca urmare a operaţiunii de achiziţie şi b) bunul este achiziţionat cu scopul de a fi închiriat prin contract de leasing operaţional. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economic-financiare se efectuează după cum urmează:

 Se reflectă recunoaşterea investiţiei imobiliare (contract, factură, raport de evaluare):

215. Investiţii imobiliare (A) = 404. Furnizori de imobilizări (P)

2.000.000 lei + 20.000 lei + 20.000 lei  = 2.040.000 lei

 Se reflectă amortizarea anuală (nota de calcul amortizare):

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor  (A) = 2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare (P)

2.040.000 lei  /10 ani =204.000 lei

Aspecte privind principalele documente aplicabile speţei

3.  In speţă, principalele documente se referă la: contract de vânzare cumpărare, factură, notă de recepţie şi constatare de diferenţe, raport de evaluare, listă de inventariere, note contabile, situaţii de calcul.

4.  Modelele documentelor financiar-contabile se adaptează la necesitățile firmei, sub condiția respectării minimului de informații prevăzut de lege. Acestea se reglementează la nivelul firmei prin politici. Politicile firmei se aprobă de către conducerea acesteia. Existența politicilor contabile și aprobarea acestora de către conducere este obligatorie. (punctul 22 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile date aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015).

5. Legea contabilității instituie răspunderea persoanelor care au întocmit, vizat şi aprobat documentele financiar-contabile, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. Aceste aspecte trebuie prevăzute in regulamentul de organizare și funcționare al firmei (la nivel de funcție), precum și in fișa de post (la nivel de persoană). (art. 6 alin.2 din Legea nr. 82/1991).

Regimul sancţionatoriu

6.  Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

7.  Efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

8.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

9.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, în perioada la care se referă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

10.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

Baza legala:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: indaco.ro

Data aparitiei: 22 mai 2017

Leave a Reply