Procedura de inregistrare in scopuri de TVA si anularea din oficiu a inregistrarii

Procedura de inregistrare in scopuri de TVA si anularea din oficiu a inregistrarii

Un recent ordin al preşedintelui ANAF reglementează, între altele, Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Reglementarea a fost aprobată prin OpANAF nr. 2393/2016, în vigoare din 17 august, data publicării în Monitorul oficial nr. 629/2016.

Recentul ordin a abrogat, totodată, Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 2016, fapt pentru care prin noua reglementare s-au mai aprobat şi criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului.

Motivarea ANAF

Ne oprim, în cele ce urmează, doar asupra noilor reglementări privind anularea din oficiu a înregistrării în scop de TVA, stipulată în Codul fiscal prin art. 316 alin. (11) lit.h), unde se prevede că organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

ANAF a apreciat că procedura trebuie să prevadă un proces de selecţie mult mai riguros în cazul acestor persoane impozabile care să pună accent pe comportamentul lor fiscal, utilizând criterii de risc cu scopul prevenirii şi limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, evaluarea intenţiei şi capacităţii trebuie să vizeze în special persoanele impozabile care, în urma analizei efectuată, au fost identificate a se încadra într-un anumit profil de risc.

Analiza de risc presupune aplicarea, în mod automat, a unui set de indicatori/criterii de risc care privesc, fără a se limita, gradul de conformare la declarare şi plată a acestor persoane impozabile, existenţa sediului social sau a sediilor secundare unde se desfăşoară activitatea pentru care au obţinut autorizaţie de funcţionare, existenţa angajaţilor în vederea realizării obiectului de activitate, prezenţa neconcordanţelor între livrările şi achiziţiile de bunuri declarate de către partenerii acestor persoane impozabile în cadrul relaţiilor economice desfăşurate etc.

Noua procedură de evaluare urmăreşte retragerea codului de TVA şi implicit stoparea activităţii frauduloase a persoanelor impozabile care declară achiziţii de bunuri şi servicii de la ”societăţi fantomă”, precum şi ajustarea numărului de persoane impozabile evaluate la nivelul capacităţii şi resurselor structurilor de informaţii fiscale şi antifraudă fiscală.

Noua procedură presupune şi preluarea bazei de date reprezentând persoane impozabile care au înregistrat modificări legate de sediu şi/sau asociaţi/administratori şi care nu au fost supuse procedurii de evaluare până în prezent, în vederea includerii în procesul automat de selecţie realizat cu ajutorul aplicaţiei informatice, pe baza unor criterii şi indicatori de risc, care să permită identificarea persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal.

Criterii privind evaluarea de risc

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. Pentru evaluarea criteriului,  persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015. Criteriul se referă la: administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni; asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Ca urmare evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut. Pentru evaluare, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF. Formularul (088) trebuie să fie validat de către aplicaţia informatică.

Documentar legal

Codul fiscal 2015. Art. 316. Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 65.000 euro, respective 220.000 lei, prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3).

[…]

(11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a)-e) şi h), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel:

e) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 03 octombrie 2016

Leave a Reply