Principalele modificari aduse de Ordinul nr.1802/2014

Principalele modificari aduse de Ordinul nr.1802/2014

Ordinul nr.3055/2009 este istorie. Iata ca avem un nou Ordin care reglementeaza activitatea desfasurata de noi. Gasim mai jos noutati aduse de 1802 fata de 3055.

1. Incepand cu 1 ianuarie 2015, depunerea situatiilor financiare se face in functie de impartirea societatilor in 3 categorii: microentitati, entitati micii, entitati mijlocii si mari.

A. Microentitatile sunt societatile, care la data bilantului, indeplinesc cel putin doua criterii dintre:
– total active 350.000 euro;
– cifra de afaceri neta 700.000 euro;
– numarul mediu de salariati in exercitiului financiar 10.

Microentitatile depun situatii financiare anuale, care cuprind:
– bilant prescurtat;
– contul de profit si pierderi prescurtat;
– notele explicative. Notele explicative au un numar redus de informatii conform art.468 si 491 din OMFP 1802/2014.

B. Entitatile mici sunt societatile, care la data bilantului, nu se incadreaza la microentitati si nu depasesc limitele a cel putin doua dintre criteriile:
– total active 4.000.000 euro;
– cifra de afaceri neta 8.000.000 euro;
– numar mediu de salariati in exercitiul financiar 50.

Entitatile mici depun situatii financiare anuale, care cuprind:
– bilantul prescurtat;
– contul de profit si pierderi;
– notele explicative care sunt mai detaliate decat la microentitati.
Obtional: depun situatia fluxurilor de trezorerie si a capitalului social.

C. Entitatile mijlocii si mari sunt societatile care depasesc limitele a cel putin doua criterii dintre:
– total active 4.000.000 euro;
– cifra de afaceri neta 8.000.000 euro;
– numar mediu de salariati in exercitiul financiar 50.

Aceasta categorie de entitati are obligatia de a depune anual un raport care sa cuprinda platile catre buget.

2. Ordinul 1802/2014 prevedere reglementari privind grupurile. Grupurile sunt clasificate in functie de marime: in grupuri mici si mijlocii si grupuri mari.

Grupurile mici si mijlocii sunt formate dintr-o societate mama si mai multe filiale, care consolidat, nu depasesc limita a cel putin doua criterii dintre:
– totalul activelor 24.000.000 euro;
– cifra de afaceri neta 48.000.000 euro;
– numarul mediu de salariati aferent exercitului financiar 250.

Grupurile mici si mijlocii nu au obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate si a raportul consolidatat al administratorului.

Atentie! Daca una dintre partile afiliate este considerata de interes public, grupurile mici si mijlocii, au obligatia intocmirii de situatii financiare consolitate si a raportului consolidat de administrator.

Tratamente contabile noi

3. Tratament contabil aplicabil modificarilor de politica contabila

Conform OMFP 1802/2014 modificarile politicilor contabile sunt contabilizate cu ajutorul contului1173 “Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile” daca modificarea de politica contabila afecteaza exercitiul financiar precedent.

Daca modificarile politicilor contabile afecteaza numai exercitiul financiar curent, aceste influente se inregistreaza in contabilitate pe seama cheltuielilor si a veniturilor perioadei.

Atentie! Atunci cand efectul modificarilor de politica contabila este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea de politica contabila, se efectueaza pentru perioadele viitoare cu incepere din exercitiul curent.

4. Evaluarea si contabilizarea avansurilor in valuta

Incepand cu 1 ianuarie 2015, avansurile in valuta nu mai fac obiectul reevaluarii.  Pentru avansuri nu se mai calculeaza diferente de curs valutar. Conturile 409, 419, 4093 si 4094 nu se mai reevalueaza incepand cu 2015.

Se modifica conturile folosite pentru contabilizarea avansurilor de imobilizari. Avem contul 4093 „Avansuri acordate pentru imobilizari corporale” si 4094 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”. La data de 1 ianuarie 2015, trebuie sa facem trecerea sumelor din conturile 232 si 234 la conturile 4093 si 4094.

Note contabile avansuri imobilizari – 1 ianuarie 2015:
4093 = 232
4094 = 234

 5. Modificari asupra reglementarilor referitoare la provizionul pentru dezafectarea imobilizarilor

In ordinul 1802/2014 sunt preluate tratamentele contabile din IFRIC 1.
Tratamentul contabil difera in functie de modelul de evaluare utilizat pentru imobilizarea corporala. Se poate utiliza modelul bazat pe cost sau modelul reevaluarii.

a.) Modelul bazat pe cost (ajustarea imobilizarilor corporale) – note contabile
Modificarile provizionului trebuie adaugate la cost: 21xx = 1513 sau,
modificarile provizionului trebuie scazute din cost: 1513 = 21xx

Valoarea dedusa nu trebuie sa fie mai mare decat valoarea contabila a imobilizarii.

Daca o scadere a datoriei depaseste valoarea contabila a imobilizarii, diferenta se recunoaste in contul de profit si pierdere, imediat. Daca ajustarea genereaza o crestere a costului imobilizarii, societatea trebuie sa analizeze daca este necesara efectuarea ajustarii.

b.) Modelul bazat pe reevaluare – note contabile
Prin OMFP 1802/2014 se introduc 3 conturi noi pentru reevaluarea imobilizarilor corporale:
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale;
755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale;
1175 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Pentru prima reevaluare, daca rezultatul reevaluarii este nefavorabil:
– inregistrarea reevaluarii nefavorabile 655 = 21xx

Pentru a doua reevaluare, daca rezultatul reevaluarii este favorabil:
– din revaluarea favorabila se inregistreaza mai intai venitul corespunzator reevaluarii nefavorabile anterioare, diferenta se inregistreaza la rezerve din reevaluare;
– capitalizarea rezervei din reevaluare se face cu ajutorul unui nou cont 1175.

Note contabile:
21xx = 755
21xx = 105
105 = 1175

Efectul trecerii timpului asupra provizioanelor este imputat unei cheltuieli financiare.
Nota contabila: 6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor = 1513

6. Tratamentul contabil aplicabil reducerilor comerciale acordate/primite incepand cu 2015

OMFP 1802/2014 prevede un tratament diferit aferent reducerilor comerciale pentru stocabile fata de prestarile de servicii.

a.) Reduceri comerciale aferente stocurilor

Reduceri comerciale primite:

  • Daca reducerea comerciala este acodata la data livrarii produselor si la data intocmirii facturii – reducerea comerciala diminiueaza costul de achizitie;
  • Daca reducerea comerciala este acodata ulterior datei facuturarii:

– diminueaza costul de achizitiei daca stocurile mai sunt in gestiune;
– daca stocurile pentru care se primeste reducerea comerciala nu mai sunt in gestiune se foloseste contul 609 Reduceri comerciale primite.

Reduceri comerciale acordate:

  • Daca vanzarea de produse si acordarea reducerii comeciale sunt tratate pe aceasi factura – se reduc veniturile din vanzare;
  • Daca reducerea comerciala este acordata ulterior facturarii, in contabilitate se foloseste contul 709 Reduceri comerciale acordate, indiferent de perioada la care se refera.

b.) Reduceri comerciale aferent prestarilor de servicii

Reducerile comerciale aferente prestarilor de servicii, primite sau acordate ulterior facturarii, se contabilizeaza cu ajutorul conturilor 609 si 709, indiferent de perioada la care se refera.

7. Titluri dobandite ca urmare a participarii la capitalul social al unei societati

– Diferenta dintre valoarea titlurilor primite ca urmare a participarii la capitalul social al unei societati si valoarea imobilizarilor/stocurilor la data dobandirii titlurilor este recunoscutia in contul 768 Alte venituri financiare. Contul 768 se foloseste in locul contului 106 reglementat de ordinul 3055/2009.

– Diferenta dintre valoarea creantelor cedate in schimbul titlurilor primite si valorea mai mica a titlurilor primite, este recunoscutia in contul 654 Pierderi din creante si debitori diversi.

8. Contabilitatea programelor de fidelizare a clientilor

Programele de fidelizare a clientilor presupune acordarea unor puncte cadou care pot fi folosite in achizitia de bunuri/servicii cu pret redus sau chiar gratuit. Programele de fidelizare a clientilor mai pot presupune acordarea de cupoane valorice, tichete, etc.

In contabilizarea punctelor cadou avem doua metode de lucru, in functie de indeplinirea anumitor informatii.

a.) Contabilizarea punctelor cadou pe seama veniturilor in avans

Daca societatea are un sistem bine pus la punct, pe seama caruia se pot cunoaste in orice moment valoarea punctelor acordate, termenele la care expira valabilitatea acestora, valoarea punctelor cadou onorate si existente, se poate utiliza contul 472 Venituri inregistrare in avans.

Daca se estimeaza ca nivelul cheltuielilor necesare acordarii punctelor cadou vor depasii contravaloarea primita, societatea poate inregistra un provizion pentru diferenta aferenta.

b.) Contabilizarea programelor de fidelizare pe seama contului de profit si pierdere

In cazul in care societatea nu dispune de un sistem de evidenta a punctelor cadou, sau utilizeaza alte programe de fidelizare a clientilor, gen cupoane valorice, tichete, aceasta inregistreaza venituri curente, prin intermediul clasei 7 si inregistreaza concomitent un provizion aferent costurilor estimate.

9. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Ordinul OMFP 1802/2014 cuprinde precizari suplimentare pentru provizioanele de riscuri si cheltuieli.

Provizioanele pentru terminarea contractului de munca

– se constituie pentru obligatiile asumate in relatiile cu angajatii prin contractul colectiv de munca. Provizionul se recunoaste atunci cand exista certitudinea achitatii intr-o perioada cunoscuta de timp.

Provizioane pentru contractele de concesiune

– se constituite cand societatea, in baza contractului incheiat intre parti, are obligatia refacerii infrastructurii la data expirarii contractului de concesiune. Provizionul se recunoaste la valoarea estimata a cheltuielilor necesare refacerii infrastructurii.

Provizioane pentru contracte cu titlu oneros

– daca o entitate are un contract cu titlu oneros, obligatia contractuala prevazuta in contract trebuie recunoscuta si evaluata ca provizion.

– cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator.

10. Perioada maxima de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare si a fondului comercial

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe durata contractului sau pe durata de utilizare. In cazul in care durata contractului si de utilizare depaseste 5 ani, cheltuielile de dezvoltare se pot amortiza maxim in 10 ani.

Fondul comercial se amortizeaza de regula in 5 ani. Daca nu se poate determina in mod credibil, durata de utilizare, fondul comercial se poate amortiza peste 5 ani dar fara a depasi 10 ani.

11. Tratamentul contabil al costurilor cu efectuarea inspectiilor tehnice

Costurile cu efecutarea inspectiilor pot fi recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei sau pot fi recunoscute in valoarea contabila a imobilizarii corporale ca o inlocuire.

a.) Recunoasterea costurilor cu inspectia in valoarea contabila a imobilizarii

Pentru recunoasterea costurilor cu inspectiile in valoarea contabila a imobilizarii, ca si o inlocuire, trebuie sa fie respectate criteriile de recunoastere.

Daca recunostem costul inspectiei ca o componenta a activului, valoarea componentei se amortizeaza pe perioada planificata intre cele doua inspectii tehnice.

Prevederile referitoare la posibilitatea recunoasterii costurilor cu revizii si inspectii drept componente ale imobilizarilor corporale se aplica in cazul imobilizarilor corporale ale caror costuri de inspectie si revizie sunt semnificative.

b.) Recunoasterea costurilor cu inspectia ca si cheltuieli ale perioadei

Costul reviziilor si inspectiilor curente, altele decat cele recunoscute drept componenta de activ, repezinta cheltuieli ale perioadei.

12. Clasificarea datoriilor in curente si necurente

Clarificarile privind clasificarea datoriilor sunt preluate in ordinul 1802/2014 din IAS 1.

a.) Datorii curente

Se incadreaza la datorii curente incalcarea unui acord de imprumut pe termen lung care duce la exigibilitatea imprumutului la cerere si nu la data expirarii acordului de imprumut. O entitate clasifica datoria drept curenta deoarece la finalul perioadei de raportare ea nu are un drept neconditionat de a-si amana decontarea pentru cel putin douasprezece luni dupa acea data.

b.) Datorii necurente

In aceasta categorie se incadreaza situatiile cand entitatea, chiar daca are incheiat un acord de imprumut pe termen scurt, preconizeaza si are capacitatea de a refinanta imprumutul pentru inca 12 luni dupa perioda de expirare a acordului. Cand nu este posibila refinantarea imprumutului societatea incadreaza datoria la curenta.

13. Includerea costului indatorarii in costul activelor cu ciclu lung de fabricatie

Costurile indatorarii in cazul activelor cu ciclu lung de fabricatie este obligatoriu a fi incluse in costurile de productie. In OMFP 3055/2009 costurile indatorarii putea fi incluse in costul activului sau putea fi recunoscute drept cheltuiala a perioadei.

Tratamentul conform OMFP 1802/2014 se aplica activelor cu ciclu lung de fabricatie pentru care data de incepere a capitalizarii este dupa 1 ianuarie 2015.

14. Cheltuieli legate de achizitia unei afaceri

Reprezinta cheltuieli ale perioadei: onorariile de intemediere, consultanta, onorari juridice, contabile, de evaluare, etc., precum si alte cheltuieli legate de dobandirea unei afaceri.

Imobilizarile necorporale dobandite in cadrul achizitiei unei afaceri sunt tratate in acest punct. Ajustarile aferente fondului comercial, cont 2071, diminueaza direct valoarea acestuia.

Nota contabila: 2907 = 2071

15. Recunoasterea imobilizarilor necorporale in curs

Odata cu OMFP 1802/2014 contul 233 Imobilizari necorporale in curs, dispare.

Tratamentul contabil pentru recalificarea imobilizarilor necorporale in curs este:
– transferul soldului contului 233 la 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, fie
– transferul in contul 203 Cheltuieli de dezvoltare. Tratamentul contabil se alege in functie de stagiul in care se afla imobilizarea in curs si de indeplinirea conditiilor de a-l recunoaste ca si activ.
– se transfera asupra rezultatului reportat si eventualele ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate in curs: 2933 = 1176

16. Elementele extraordinare nu mai sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere

17. Tratamentul contractelor de clienti transferate

Contractele de clienti transferate intre entitati, cu titlu oneros, sunt recunoscute in contul 208 Alte imobilizari corporale. Sunt amortizabile pe durata valabilitatii contractelor.

18. Investitiile imobiliare se evidentieaza separat

Investitiile imobiliare, terenuri si/sau cladiri, sunt proprietatile detinute pentru obtinerea de venituri din chirii si/sau cresterea valorii capitalurilor, mai degraba decat pentru:
– utilizarea in producerea si furnizarea de bunuri si servicii sau in scopuri administrative;
– a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Investitiile imobiliare se evalueaza dupa regulile aplicabile imobilizarile corporale.

OMFP 1802/2014 prezinta situatiile in care este obligatoriu transferul din sau in investitii imobiliare. Transferul trebuie facut daca si numai daca exista o modificare a utilizarii.
Modificarea utilizarii se evidentieaza prin:
– inceperea utilizarii de catre posesor pentru un transfer din categoria investitiilor imobiliare in categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor;
– inceperea procesului de amenajare in vederea vanzarii pentru un transfer din categoria investitiilor imobiliare in categoria stocurilor;
– incheierea utilizarii de catre posesor pentru un transfer din categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor in categoria investitiilor imobiliare;
– inceperea unui leasing operational pentru un transfer din categoria stocurilor in categoria investitiilor imobiliare.

Atentie! Pe perioada de amenajare sunt adaugate costurile la investitia imobiliara, si abia la receptia finala se procedeaza la transferul de la stocuri la investitii imobiliare in vederea vanzarii. In cazul in care, entitatea decide sa cedeze o imobilizare corporala fara modernizari, continua sa o trateze ca imobilizare corporala pana la scoaterea din evidenta. Deci nu o transfera la stocuri, in acest caz.

19. Evidentierea distincta in categoria imobilizarilor corporale a activelor biologice productive

In categoria imobilizarilor corporale se urmaresc distinct activele biologice productive.

Activele biologice productive sunt orice active, altele decat activele biologice de natura stocurilor, de exemplu, animalele de lapte, vita-de-vie, pomii fructiferi si copacii din care se obtine lemn de foc, dar care nu sunt taiati. Activele biologice productive nu sunt produse agricole ci, mai degraba, sunt active autoregeneratoare. Un activ biologic este un animal viu sau o planta vie.

O entitate recunoaste un activ biologic daca si numai daca:
– entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelor trecute;
– este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului să revina entitatii;
– valoarea justa sau costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

In activitatea agricola, controlul poate fi evidentiat, de exemplu, prin dreptul de proprietate asupra vitelor sau prin insemnarea sau marcarea vitelor in alt mod in momentul achizitiei, nasterii sau intarcarii.

Ordinul precizeaza ca activele biologice productive se evalueaza potrivit regulilor generale de evaluare aplicabile imobilizarilor corporale.

20. Evidentierea distincta a activelor biologice de natura stocurilor si produselor agricole

Activele biologice de natura stocurilor sunt acelea care urmeaza a fi recoltate ca produse agricole sau vandute ca active biologice. Exemple de active biologice de natura stocurilor sunt animalele destinate productiei de carne, animalele detinute in vederea vanzarii, pestii din fermele piscicole, culturile, cum ar fi cele de porumb si grau, si copacii crescuti pentru cherestea.

Produsele agricole sunt cele rezultate la momentul recoltarii de la activele biologice ale entitatii, de exemplu, lana, copaci taiati, bumbac, lapte, struguri, fructe culese etc.

Daca entitatea prelucreaza produsele agricole, rezulta produse finite, de exemplu, fire, îmbracaminte, covoare, cherestea, branza, zahar, fructe prelucrate etc.

Recolta reprezinta separarea produselor agricole de un activ biologic sau incetarea proceselor vitale ale unui activ biologic.

 21. Tratamentul onorariilor profesionale si al comisioanelor bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung

Onorariile profesionale si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans urmeaza sa se recunoasca la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective. Aceste prevederi nu se aplica pentru operatiunile in derulare la 1 ianuarie 2015.

22. Tratamentul datoriilor pentru care suma de rambursat este mai mare decat suma primita

Atunci cand suma de rambursat pentru o datorie este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont distinct 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii.

Aceasta trebuie prezentata in bilant, ca o corectie a datoriei corespunzatoare, precum si in notele explicative. Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei.

Nota contabila amortizare: 6868 = 169

23. Alte reglementari contabile conforme OMFP 1802/2014

– Tratamentul contabil al stimulentelor acordate la incheierea sau renegocierea unor contracte;
– Sunt introduse clarificari privind situatiile in care trebuie ajustata cifra de afaceri;
– Pentru consolidarea entitatilor controlate in comun, OMFP 1802/2014 prevede utilizarea metodei punerii in echivalenta (nu se mai utilizeaza metoda integrarii  proportionale);
– Active corporale si necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale.

Soldurile conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 trebuie sa fie transpuse in conturile prevazute in noul Plan de conturi general.

Sursa: ateliercontabilitate.ro

Data aparitiei: 13 ianuarie 2015

Leave a Reply