Ordinul 1802/2014 – Evaluare active imobilizate

Ordinul 1802/2014 – Evaluare active imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deținute pe  o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție sau la costul de producție, cu respectarea prevederilor OMFP 1802/2014.

Costul de achiziție sau costul de producție, respectiv valoarea reevaluată a activelor imobilizate a căror utilizare este limitată  în timp ,  se reduce cu ajustările valorice calculate pentru amortizarea sistematică a valorii activelor în cauză pe parcursul duratei lor de utilizare economică (amortizare).

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă  este reprezentată  de cost sau de altă  valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).

Prin durata de utilizare economică se înțelege durata de viață utilă, aceasta reprezentând:

a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau

b) numărul unităților produse sau al unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de entitate prin folosirea activului respectiv.

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț  la valoarea contabilă, aceasta  fiind reprezentată  de costul de achiziție, costul de producție sau altă  valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu ajustările cumulate din depreciere.

Atunci când se constată  pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie constituite ajustări pentru pierdere de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilanțului.

Ajustările de valoare trebuie înregistrate în contul de profit  şi pierdere  şi prezentate distinct în notele explicative la situațiile financiare, dacă  acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere.

Evaluarea la valorile minime, nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost constituite ajustările respective.

IMPORTANT!

Prevederile de mai sus nu se aplică ajustărilor de valoare corespunzătoare fondului comercial. Ajustările pentru deprecierea fondului comercial corectează valoarea acestuia (articol contabil 6817 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial” = 2071 “Fond comercial pozitiv”), fără a fi reluate ulterior la venituri.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 17 iunie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor