OG 30/2017 – Modificare Cod Procedura Fiscala

OG 30/2017 – Modificare Cod Procedura Fiscala

OG nr. 30/2017 modifică Codul de procedură fiscală. Modificările sunt punctuale și privesc mai multe domenii, cum ar fi:

 • administrarea creanțelor fiscale desfășurate de instituții publice, altele decât organele fiscale;
 • răspunderea pentru plata obligațiilor fiscale de către persoanele ce desfășoară profesii libere;
 • comunicarea actului administrativ-fiscal;
 • declararea sediilor secundare la organul fiscal;
 • metodele de efectuare a inspecției;
 • reguli privind verificarea persoanelor fizice;
 • corelare penalitate de întârziere, penalitate de nedeclarare;
 • sechestrarea bunurilor;
 • asistență reciprocă cu statele membre;
 • noi sancțiuni și contravenții.

Instituțiile publice ce au dreptul să administreze creanțe fiscale vor aplica Codul de procedură fiscală în această activitate ținând cont de regulile aplicabile organelor centrale fiscale dacă aceste instituții sunt organe fiscale centrale sau de regulile aplicabile organelor fiscale locale dacă aceste instituții aparțin organelor locale.

Persoanele ce desfășoară profesii libere răspund cu bunurile din patrimoniul de afectațiune pentru plata obligațiilor fiscale. Dacă patrimoniul de afectațiune este insuficient pentru acoperirea obligațiilor, în acest caz persoana ce desfășoară profesia liberă răspunde cu bunuri din patrimoniul personal.

Se păstrează actualele proceduri de comunicare a actului administrativ-fiscal și se reglementează suplimentar o altă posibilitate de comunicare. Noutatea constă în faptul că organele fiscale pot comunica actul administrativ-fiscal direct la domiciliul contribuabilului, transmiterea efectuându-se prin reprezentanți împuterniciți.

În cazul în care contribuabilul nu se află la domiciliu sau refuză primirea actului administrativ-fiscal, organele fiscale vor comunica actul administrativ fiscal prin afișarea la domiciliu a unei notificări.

Contribuabilii ce înființează sedii secundare sau desființează sedii secundare au obligația să depună declarațiile de înregistrare fiscală a acestora în termen de 30 zile de la înființare/desființare. Anterior, termenul a fost de 15 zile.

Se modifică ușor actualele prevederi privind inspecțiile fiscale în sensul că sunt redefinite, fără să existe o modificare majoră, metodele de inspecție. Se păstrează următoarele metode de inspecție: inspecția prin sondaj, inspecția exhaustivă și inspecția electronică.

Se clarifică mai multe situații identificate în practică privind inspectarea averilor nedeclarate de persoanele fizice. Sunt supuse inspecției, după stabilirea persoanelor ce reprezintă risc fiscal acele persoane fizice pentru care se constată o diferență nedeclarată de venituri mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 lei. Durata maximă a verificării efectuate asupra unei persoane fizice este de maxim 365 zile de la data comunicării avizului de începere a inspecției.

Pentru neplata sau nedeclararea la termen a obligațiilor fiscale, noul Cod de procedură fiscală prevede trei sancțiuni financiare:

 • dobânzi de întârziere;
 • penalități de întârziere;
 • penalitate de nedeclarare.

Modificarea adusă de prezența ordonanță stabilește că nu se datorează penalități de întârziere pentru acele creanțe fiscale pentru care se datorează penalitatea de nedeclarare.

Această situație se va reflecta în momentul în care echipele de inspecție stabilesc debite suplimentare datorate de contribuabili pentru perioadele anterioare.

Executarea silită și sechestrarea bunurilor este amplu dezvoltată în prezenta ordonanță. Un element important constă în faptul că se suspendă executarea silită și pentru perioada în care un contribuabil notifică autoritatea fiscală de intenția de a depune o garanție de bună execuție.

Termenul maxim avut de contribuabil pentru a prezenta scrisoarea de garanție sau polița de asigurare este de 45 zile de la notificare. Dacă nu se depune garanția în acest termen, organele fiscale continuă executarea silită.

Nu sunt sechestrabile bunurile pentru care:

 • cheltuielile cu sechestrarea silită a acestor bunuri sunt mai mari decât veniturile realizate;
 • valoarea bunurilor este mai mică de 1% din creanțele bugetare. Se aplică doar pentru creanțe mai mari de 500.000 lei.

România își însușește obligațiile de asistență reciprocă cu organele fiscale din alte state membre. Ordonanța modifică procedurile existente și reglementează modul în care se va realiza asistența fiscală reciprocă.

Pentru nerespectarea prevederilor din Codul de procedură fiscală sunt prevăzute multiple contravenții. Se remarcă două contravenții noi, astfel:

 • dacă un contribuabil solicită suspendarea executării silite motivând depunerea unei garanții bancare/scrisori de asigurare și nu reușește această depunere în termenul de 40 zile reglementat, va fi sancționat contravențional. Sancțiunea este amenda de la 2.500 la 5.000 lei pentru contribuabilii mari și mijlocii și de la 500 lei la 1.000 lei pentru contribuabilii mici și persoane fizice;
 • cetățenii români ce intenționează să se deplaseze în străinătate pentru o perioadă mai mare de 183 zile au obligația să anunțe organul fiscal cu minim 30 zile anterior plecării. Scopul este stabilirea rezidenței fiscale, iar procedura se realizează prin depunerea la ANAF a chestionarului de stabilire a rezidenței fiscale. în cazul în care aceste persoane nu depun chestionarul de stabilire a rezidenței fiscale, vor fi amendați contravențional cu amendă de la 50 lei la 100 lei. Aceeași contravenție se aplică și persoanelor străine ce intenționează să rămână pe teritoriul României mai mult de 183 zile fără să depună chestionarul de stabilire a rezidenței fiscale.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 12 septembrie 2017

Leave a Reply