Obligaţiile persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată

Obligaţiile persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată

Va prezentam mai jos un documentar realizat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prin care reaminteşte contribuabililor, persoane impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA), obligaţiile pe care le au în situaţia în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat de organele fiscale competente, din oficiu, sau la solicitarea acestora.

Anularea din oficiu

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, organele fiscale competente pot anula, din oficiu, înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, dacă:

1. este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală. Organul fiscal competent anulează înregistrarea în scopuri de TVA de la data declarării ca inactivă a persoanei impozabile.

Potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, contribuabilii se declară inactivi dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

– nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

– se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

– organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

2. a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. În această situaţie, anularea înregistrării în scopuri de TVA produce efecte de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului.

3. asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte care au determinat atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;

4. nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă. Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA dacă nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic.

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA este valabilă:

– din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de TVA, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică;

– din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de TVA în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic.

5. în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic.

Organul fiscal anulează înregistrarea în scopuri de TVA astfel:

– din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de TVA în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică;

– din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.

Anularea la cerere

Organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile în următoarele situaţii:

1. dacă persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, respectiv realizează doar operaţiuni scutite fără drept de deducere; în această situaţie, anularea înregistrării în scopuri de TVA se realizează fie la solicitarea persoanei impozabile fie din oficiu de către organele fiscale competente. Anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente.

2. atunci când persoana impozabilă solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal.

Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de a fost anulată conform art. 153 alin. (9) din Codul Fiscal, au obligaţia ca în ultimul decont de TVA depus să efectueze toate ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161. În situaţia în care persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat nu au efectuat ajustările de TVA în ultimul decont de TVA depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte trebuie să depună formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia de declarare a sumelor rezultate din ajustarea TVA.

Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat sunt înscrise de organul fiscal competent în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată după comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării. Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată este public şi este afişat pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar au obligaţia de a colecta şi de a plăti TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata TVA efectuate în perioada în care nu au un cod valabil de TVA. În acest sens, trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal”. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei şi numai dacă în perioada respectivă a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata TVA.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu de organele fiscale competente şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

*

Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,art. 153 alin. (9); Ordin al preşedintelui ANAF nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316/11.05.2012; Ordin al preşedintelui ANAF nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată” a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 199/27.03.2012.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 11 iunie 2013

Leave a Reply