Noutati 2016: Cod de procedura fiscala

Noutati 2016: Cod de procedura fiscala

Iata pe scurt care sunt principalele modificari care se aduc codului de procedura fiscala din 2016 :

1. Modificari in privinta dobanzii si penalitatii de intarziere

Potrivit noului cod de procedura fiscala, a fost diminuat nivelul dobanzii de intarziere de la 0,03% la 0,02% pe zi de intarziere.

A fost diminuat de asemenea nivelul penalitatii de intarziere de la 0,02% la 0,01% pe zi de intarziere.

2. O noua penalitate – penalitatea de nedeclarare

Potrivit noului cod de procedura fiscala care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2016, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.

Penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:

a) se sting prin plată sau compensare până la termenul prevazut prin lege;

b) sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată.

3. In cat timp poti sa contesti un act administrative fiscal din 2016

Daca in prezent (2015) contribuabilii au posibilitatea sa conteste un act administrativ fiscal in termen de 30 de zile, incepand cu 2016 acest termen se extinde la 45 de zile.

Potrivit art. 270 Termenul de depunere a contestaţiei, incepand cu 2016,  contestaţia se poate depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.

În cazul în care contestaţia nu este depusă la organul fiscal emitent, aceasta se înaintează, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

In prezent, prin art 207 din Codul de procedura fiscala, contestaţia se poate depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii, iar in cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestaţia va fi înaintată de către acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluţionare competent.

4. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale

Prin acest articol va atragem atentia ca una dintre modificarile aplicabile de la 1 ianuarie 2016, prin noul cod de procedura fiscala, este momentul de la care curge termenul de prescripție în materia creanțelor fiscale.

Astfel , incepand cu 2016, termenul de prescripție va începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Ca si durata, termenul ramane tot la 5 ani.

In prezent, termenul incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

5. Regulile controlului inopinat

Noul cod de procedura fiscala, aplicabil din 2016, prevede la art.135 ca, la începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu.

Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii.

La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă. Un exemplar al procesului-verbal se comunică contribuabilului/plătitorului.

Contribuabilul/Plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în procesul-verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

În scopul efectuării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală procedează la:

 •  examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;
 •  verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului/plătitorului;
 • solicitarea de informaţii de la terţi;
 • verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
 • solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia ori de la persoanele prevăzute la art. 124 alin. (1), după caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor;
 • sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale şi contabile;
 • dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;
 • aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală.

Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului

 • La începerea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate numi persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile furnizate de contribuabil/plătitor sau de către persoana numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecţie fiscală se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii necesare realizării inspecţiei fiscale.
 • Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informaţii, să prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
 • Pe toată durata exercitării inspecţiei fiscale contribuabilul/plătitorul are dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.

Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale

Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale.

Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci activitatea de inspecţie se poate desfăşura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.

Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală, organul de inspecţie fiscală are dreptul să inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, sau unde se află bunurile impozabile, în prezenţa contribuabilului/plătitorului ori a unei persoane desemnate de acesta.

Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului/plătitorului. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală.

Sesizarea organelor de urmărire penală

Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.

 În situaţiile prevăzute mai sus organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a întocmi proces-verbal semnat de organul de inspecţie fiscală şi de către contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului/plătitorului. În cazul în care cel supus inspecţiei fiscale refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscală consemnează despre aceasta în procesul-verbal. În toate cazurile procesul-verbal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului.

Procesul-verbal întocmit potrivit alin. anterior reprezintă act de sesizare şi stă la baza documentaţiei de sesizare a organelor de urmărire penală.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 11 noiembrie 2015

Leave a Reply