Monografie contabila: Acordare bauturi alcoolice potentialilor clienti

Monografie contabila: Acordare bauturi alcoolice potentialilor clienti

Întrebare: O societate din România, plătitoare de TVA, deţine autorizaţie de destinatar inregistrat pentru băuturi alcoolice. Această societate demarează o nouă strategie de a revitaliza afacerea  şi işi propune ca fiecărui potenţial nou client să acorde o băutură alcoolică. Astfel, băuturile alcoolice ce urmează a fi acordate potenţialilor clienţi persoane  fizice cu scopul revitalizării relaţiilor comerciale sunt achiziţionate din Scoţia. 

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal.  

Materialele consumabile sunt stocuri. Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor. Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

Regulile de bază în achiziţia de stocuri:

  • În cazul unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii, bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare; iar  bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune.
  • În cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului; iar bunurile livrate, dar nefacturate se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii.
  • Bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate. (punctul 276, alin. 1 lit. c),  283, 284 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

Accizele se cuprind la alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. (punctul 345 din Ordinul MFP nr. 1802/2014). În speţă, băuturile alcoolice sunt produse accizabile, iar acciza este un cost de achiziţie al produsului.

2. Procedura contabilă.

Se reflectă valoarea preţului plătit pentru achiziţia de băuturi alcoolice destinate a fi acordate potenţialilor clienţi persoane  fizice cu scopul revitalizării relaţiilor comerciale:

3028. Alte materiale consumabile / băuturi alcoolice pentru acţiuni de protocol = 401. Furnizori / Furnizori UE

10.000 lei

401. Furnizori = 5124. Conturi la bănci în valută

10.000 lei

Se reflectă valoarea accizei aferente pentru achiziţia de băuturi alcoolice:

3028. Alte materiale consumabile / băuturi alcoolice pentru acţiuni de protocol = 446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate / acize la băuturi alcoolice pentru acţiuni de protocol

1.000 lei

446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte assimilate / acize la băuturi alcoolice pentru acţiuni de protocol = 5124. Conturi la bănci în valută

1.000 lei

Se reflectă taxarea inversă:

4426. TVA deductibilă = 4427. TVA colectată

(10.000 lei + 1.000 lei) x 20% =2.200 lei

Se reflectă valoarea acțiunii de protocol (băuturi alcoolice destinate a fi acordate potenţialilor clienţi persoane  fizice cu scopul revitalizării relaţiilor comerciale): 

3028. Alte materiale consumabile / băuturi alcoolice pentru acţiuni de protocol = 4426. TVA deductibilă

2.200 lei

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate / băuturi alcoolice pentru acţiuni de protocol = 3028. Alte materiale consumabile / băuturi alcoolice pentru acţiuni de protocol

10.000 lei + 1.000 lei +2.200 lei =13.200 lei


3. Lista documentelor justificative
. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contracte, facturi, note de recepție, avize de expediție, extrase de cont, situaţii de calcul, note contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu inscrisuri. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din costurile aferente achiziţionării de băuturi alcoolice destinate a fi acordate potenţialilor clienţi persoane  fizice cu scopul revitalizării relaţiilor comerciale, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată in mod consecvent.

6. Impact fiscal. Din punct de vedere fiscal, regimul deducerilor din sfera de aplicare a TVA stabileşte că taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii, nu este deductibilă. (art. 297 alin. (7) din Legea nr. 227/2015).

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 25 mai 2016

Leave a Reply