Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale şi a Raportărilor anuale aferente anului 2012

Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale şi a Raportărilor anuale aferente anului 2012

În documentarul fiscal de mai jos va prezentăm principalele aspecte legate de întocmirea Situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie 2012 şi depunerea acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Obligaţie

Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale:

– societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

– subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;

– societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Situaţii financiare anuale

Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 şi anume:total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; număr mediu salariaţi: 50, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanţ, cod 10;

– cont de profit şi pierdere, cod 20;

– situaţia modificărilor capitalului propriu;

– situaţia fluxurilor de numerar;

– note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Situaţii financiare anuale prescurtate

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute mai sus întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:

– bilanţ prescurtat, cod 10;

– cont de profit şi pierdere, cod 20;

– note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Situaţii financiare anuale simplificate

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificatela 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care cuprind:

– bilanţ simplificat, cod 10;

– cont de profit şi pierdere, cod 20.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Raportări anuale

Au obligaţia să întocmească raportări anuale,entităţile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic respectiv :

– sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru persoana juridică de care aparţin;

 – filialele consolidate ale unei societăţi-mamă cu sediul în străinătate, precum filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.

– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

Raportările anuale întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie cuprind următoarele formulare:

– Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;

– Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, cod 20;

– Date informative, cod 30;

– Situaţia activelor imobilizate, cod 40.

Întocmirea, semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale

Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale, se va folosi programul de asistenţă care este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe website-urile:

Audit EAM & Audit TEAM, de la adresa auditEAM.ro, sectiunea Utile / Programe Utile / Situatii financiare anuale aferente exercitiului 2012;

– Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, Secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii.

Situaţiile financiare anuale şi raportările anuale la 31 decembrie 2012 se întocmesc în lei se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

– politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

– situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

– persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare anuale simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 „Conţinutul raportului administratorilor“ din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare se pot depune în format hârtie la unităţile fiscale teritoriale însoţite de formatul electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Important! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate,raportărilor anuale generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul .zip.

Termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale este de 150 de zilede la încheierea exerciţiului financiar conform art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, termen care expiră la 30 mai 2013.

Verificarea validării, depuneriisituaţiilor financiare anuale şi raportărilor anuale

După depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale fie la ghişeele unităţilor fiscale teritoriale sau în format electronic, contribuabilii au obligaţia verificării recipisei de validare a fişierelor transmise prin accesarea adresei http://www.anaf.ro/StareD112.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 22 mai 2013

Leave a Reply