În atenţia contribuabililor care au optat pentru plăţi anticipate privind impozitul pe profit!

În atenţia contribuabililor care au optat pentru plăţi anticipate privind impozitul pe profit!

Reamintim plătitorilor de impozit pe profit, alţii decât societăţile bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine; organizaţiile nonprofit; contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură; persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică că, începând cu 1 ianuarie 2013, au avut posibilitatea optării pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial.

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se comunică organelor fiscale teritoriale competente până la 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului şi este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi, prin depunerea formularului 012 „Notificare privind sistemul anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”.

Nu au avut dreptul de opta a pentru sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, contribuabilii care în anul precedent s-au aflat în una din următoarele situaţii:

– nou-înfiinţaţi;

– cei care înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului precedent;

– cei care s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare în anul precedent, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz;

– cei care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

În cazul în care, contribuabilii au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial şi, ulterior au constatat că se încadrează în una dintre situaţiile menţionate mai sus, pot solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea , la organul fiscal competent, a unei cereri, însoţită de dovada încadrării în una din situaţiile prevăzute de lege.

Pe baza cererii şi a documentelor anexate, organul fiscal va întocmi un referat prin care va propune îndreptarea erorii materiale, potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă din cererea contribuabililor şi din documentele anexate nu rezultă încadrarea în excepţiile de mai sus, organul fiscal va întocmi un referat prin care va propune respingerea solicitării de îndreptare a erorii materiale.

Contribuabilul va fi înştiinţat cu privire la modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii materiale.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 08 iulie 2013

Leave a Reply