Firmele pot fi reverificate de ANAF

Firmele pot fi reverificate de ANAF
Inspectorii fiscali pot decide să reverifice o firmă, în cazul în care consideră că au date suplimentare care ar putea influenţa rezultatele inspecţiei deja efectuate
Datele suplimentare pot fi furnizate de organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice, ori obţinute „în orice mod de organele de inspecţie”
Societăţile care au trecut deja printr-o inspecţie fiscală ar putea fi reverificate, în cazul în care inspectorii care au efectuat controlul consideră că au date suplimentare care ar putea influenţa rezultatele inspecţiei deja efectuate.
Prevederile sunt stipulate în Ordinul ANAF nr. 863/2015, publicat deja în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 259 din 17 aprilie 2015 şi care a intrat în vigoare la aceeaşi dată, act normativ prin care s-a aprobat modelul şi conţinutul formularului „Decizia de reverificare”, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia. Ca atare, ANAF decide dacă şi cum va reverifica o firmă deja supusă inspecţiei fiscale, dacă între timp au apărut date care influenţează rezultatele inspecţiei.
Conform Codului de procedură fiscală, inspecţia se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Excepţie de la această regulă face însă situaţia în care conducătorul inspecţiei fiscale poate decide reverificarea unei anu­mite perioade, prin efectuarea unei noi inspecţii fiscale, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspec­to­rilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.
Conform actului normativ publicat în Monitorul Oficial, date suplimentare sunt considerate informaţiile, documen­tele sau alte înscrisuri ob­ţi­nu­te ca urmare a unor controale încrucişate, ino­pinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.
Ordinul ANAF nr. 863/2015, prevede că, în situaţia în care Fiscul decide reverificarea contribuabilului, acesta trebuie informat asupra acestui aspect, remiţându-i-se Decizia de reverificare, document ce poate fi contestat în condiţiile Codului de procedură fiscală.

„Decizia de reverificare” poate fi contestată

Conform noilor dispoziţii, „Decizia de reverificare” se completează în baza unor informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale încrucişate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.
Documentul va cuprinde de­nu­mirea organului fiscal emitent, numărul şi data înregistrării formularului, denumirea completă şi datele de identificare ale contribuabilului (codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale acestuia), denumirea obligaţiilor fiscale şi perioadele aferente fiecărei obligaţii pentru care se dispune reverificarea, motivul reverificării (care sunt datele suplimentare care influenţează rezultatele inspecţiei fiscale anterioare), date despre actul administrativ fiscal supus reverificării (denumirea organului fiscal emitent al actului administrativ, denumirea completă, numărul şi data înre­gistrării, precum şi câte un rând pentru fiecare obligaţie fiscală supusă reverificării, perioada pentru care aceasta a fost calculată şi suma stabilită în actul administrativ fiscal supus reverificării), data programată pentru începerea inspecţiei fiscale, date privind conducătorul de inspecţie fiscală care aprobă formularul – funcţia, numele şi prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum şi ştampila unităţii emitente.
Odată cu transmiterea formularului, va fi expediat şi un exemplar al Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale, pentru informarea contribuabilului, se precizează în cuprinsul deciziei.
Decizia de reverificare se comunică înainte de începerea inspecţiei fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili.
Împotriva acesteia se poate formula contestaţie, care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv administraţiile judeţene ale finanţelor publice, administraţiile sectoarelor finanţelor publice ale municipiului Bucureşti, administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din municipiul Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Sursa: curierulnational.ro
Data aparitiei: 22 aprilie 2015

Leave a Reply