Documentar privind reluarea activitatii pentru o firma suspendata

Documentar privind reluarea activitatii pentru o firma suspendata

Avem o firma care si-a suspendat activitatea si a inscris aceasta modificare la Registrul Comertului, poate solicita reactivarea activitatii urmand urmatorii pasi:

1. Depunerea urmatoarelor formulare la ONRC

  • Cererea de înregistrare (original);
  • Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor  (original);
  • Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
  • Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

2. Depunerea la Adminsitratia Finaciara a declaratiei privind reluarea activitatii, insotita de incheierea judecatorului delegat prin care s-a admis reluarea activitatii.  In cazul PFA, IF sau II, declaratia trebuie insotita de incheierea directorului ONRC.

Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv ca urmarea a inactivitatii temporare înscrisă la Registrul Comerțului, se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;

b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante;

c) organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

d) să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. d) – g) din Codul de procedură fiscală;

Condiția privind obligatiile declarative prevazute de lege se consideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.

Inscrierea în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.

Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte față de terți din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 13 decembrie 2018

Leave a Reply