Documentar privind casarea imobilizarilor

Documentar privind casarea imobilizarilor

Cand are loc casarea sau cedarea unei imobilizari corporale?

O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.

Dacă  o entitate recunoaşte în valoarea contabilă  a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență  valoarea contabilă  a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informațiile necesare.

În cazul scoaterii din evidență  a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii/cedarii si contul de profit si pierdere

În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență  şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta  şi trebuie prezentate ca valoare netă, la venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elemental “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, după caz.

Ce sunt compensatiile intre terti?

În cazul distrugerii totale sau parțiale a unor imobilizări corporale, creanțele sau sumele compensatorii încasate de la terți, legate de acestea, precum şi achiziționarea sau construcția ulterioară de active noi sunt operațiuni economice distincte  şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidențiază  la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensațiile se evidențiază  pe seama veniturilor conform contabilității de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.

Exemple de asemenea compensații pot fi înregistrate în următoarele situații:

a) sume încasate/de încasat de la companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;

b) sume acordate de Guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

Din punct de vedere contabil casarea este o modalitate de iesire din gestiune a unei imobilizari, alaturi de cedare. Casarea are loc atunci atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.

Din punct de vedere fiscal, prin casarea unui mijloc fix se înţelege operaţia de scoatere din funcţiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia şi valorificarea părţilor componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului.

Monografia contabila pentru casare este :

%          = cont de imobilizari (2XX)

Cont de amortisment cumulat (28XX)

6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital

Exemplu : un laptop are valoare de intrare 3.600 lei si  durata de amortizare 3 ani . Data punerii in functiune este decembrie 2012.  La sfarsitul lunii iunie 2015 se decide casarea lui.

Valoare de intrare = 3.600 lei

Amortizare lunara = 3.600 lei/ (3*12 luni) = 100 lei

Data inceperii amortizarii : 01.01.2013

Valoare amortizata la iunie 2015 = 30 luni *100 lei = 3.000 lei

Valoare ramasa neamortizata la 30.06.2015 = 3.600 lei- 3.000 lei = 600 lei

%            = 214          3.600

2814                          3.000

6583                             600

Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe casate este cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.

Pct.71^6 din Normele la Codul fiscal  prevede ca :  “În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.”

Atentie la definitia fiscala a casarii de la pct 2.

Trebuie acordata atentie la ajustarea TVA-ului in cazul bunurilor de capital casate. La unele dintre aceste bunuri va trebui sa ajusteze TVA –ul.

Documentul de scoatere din gestiune este procesul verbal de Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/ de declasare a unor bunuri materiale – cod 14-2-3/aA  (reglementat de O 3512/2008) care se semneaza de catre comisia constituita in acest scop.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 26 noiembrie 2015

Leave a Reply