Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, formular 307

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, formular 307

În materialul de mai jos va prezentam un documentar realizat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea prin care prezintă principalele reglementări în legătură cu „Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, formular 307.

Obligaţia completării şi depunerii

Formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată” se completează şi se depune de către:

– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal (CF), în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7);

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), dacă:

  • este declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data declarării ca inactivă;
  • a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul comerțului, potrivit legii, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în Registrul comerțului;
  • asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;
  • nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 156^2;
  • în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Obligaţia declarării intervine în situaţia în care persoana a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau art. 161 din CF.

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin.(9) lit. g) a solicitat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152, care:

  • nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din CF;
  • trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din CF şi pct. 15^2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, art. 138 din CF şi pct. 16^1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 precum şi pct. 45 alin. (14) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Termen de depunere

Termenul de depunere a „Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată” este:

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/ corecţie a ajustărilor/ regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

De reţinut! În acest an, potrivit reglementărilor legale în vigoare, termenul de depunere a Declaraţiei 307 este vineri, 20 decembrie a.c. inclusiv.

 Formularul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărei evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau prin poştă, prin scrisoare recomandată.

Formularele se găsesc la ghişeele unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe:

Alte precizări

În cazul în care din formular rezultă TVA de plată la bugetul de stat, aceasta se achită până la data depunerii declaraţiei, conform art. 157 din CF, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 – TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor, cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

*

Bază legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.223/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548/29.08.2013.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 13 decembrie 2013

Leave a Reply