Declararea veniturilor din străinătate

Declararea veniturilor din străinătate

ANAF informează contribuabilii persoane fizice rezidente române, precum şi persoanele fizice care au îndeplinit pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă şi care au obţinut în anul 2012 venituri din străinătate, că până la data de 25 mai a.c., au obligaţia să completeze şi să depună la unitatea fiscală de care aparţin formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”.

Obligaţie

Fac obiectul acestei declaraţii veniturile obţinute din: profesii libere, activităţi comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, dividende, dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare,  câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, investiţii, pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”se depune şi de către persoanele care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.

În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât şi în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei.

Documentaţie

În vederea regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impuşi pentru aceleaşi venituri obţinute din salarii, atât în România, cât şi în alt stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, vor depune împreună cu declaraţia:

– certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul;

– fişa fiscală sau documentul întocmit de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială;

– contractul de detaşare;

– orice alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România.

Atenţie!Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.

Declarare

Pentru procurarea formularului 201 „Declaraţie privind veniturile din străinătate” aferentă anului fiscal 2012, contribuabilii au două posibilităţi:

– descărcarea de pe websiteurile: Audit EAM & Audit TEAM, de la adresa auditEAM.ro, sectiunea Utile / Formulare fiscale ordonate dupa numar si Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii;

– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de care aparţin de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;

– copia se păstrează de către contribuabil.

Declaraţia se depune direct la registratura unităţii fiscale teritoriale aparţinătoare sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 25 mai 2013 a declaraţiei 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

*

Baza legală: art. 90 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 21 mai 2013

Leave a Reply