Cuantumul penalităţilor de întârziere

Cuantumul penalităţilor de întârziere

Va reamintim că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320/3.06.2013, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, prin care, începând cu 1 iulie 2013, se modifică procedura perceperii penalităţilor de întârziere pentru neachitarea în termen legal a obligaţiilor fiscale.

La stabilirea nivelului penalităţilor de întârziere s-a avut în vedere obiectivul creşterii performanţei colectării veniturilor bugetare în cadrul căruia un rol important revine şi măsurilor de constrângere pentru neconformarea la plată a obligaţiilor fiscale şi pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Începând cu 1 iulie 2013, nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02 pct procentuale pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţiile de plată scadente după 01.07.2013, respectiv 7,3 pct procentuale pe an.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân aplicabile în proporţie de 0,04 pct procentuale pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la 1 iulie 2013, care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la această dată, respectiv:

– dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

– dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5 pct procentuale din obligaţiile fiscale principale stinse;

– după împlinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 15 pct procentuale din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 25 iunie 2013

Leave a Reply