Completarea şi depunerea Declaraţiei 600

Completarea şi depunerea Declaraţiei 600

Va prezentăm mai jos regimul fiscal pentru formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

Obligaţie

Formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completează şi se depune de următoarele categorii de contribuabili:

– întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

– membrii întreprinderii familiale;

– persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

– persoanele care realizează venituri din profesii libere;

– persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale.

Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35 pct procentuale din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Completare şi depunere

Declaraţia 600 se completează în două exemplare, de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună credinţă informaţiile prevăzute de formular. Originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

 Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabil din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Declaraţia 600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă după caz.

Important! Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în acest caz data depunerii declaraţiei fiind data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei.

*

Baza legală: Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 874/221/I.C./2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/25.06.2012.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 08 iulie 2013

Leave a Reply