Cine depune raportarile contabile la 30 Iunie?

Cine depune raportarile contabile la 30 Iunie?

ANAF a aprobat sistemul de raportare contabila la 30 Iunie 2014: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit si pierdere (cod 20), datele informative (cod 30).

Cine depune raportarile contabile la 30 Iunie
Au obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 Iunie 2014 urmatorii agenti economici:
– persoanele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
– societatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Cum se depun raportarile contabile la 30 Iunie
Raportarile contabile pot fi depuse la ghiseele MFP, in format tiparit si pe suport electronic, pot fi trimise prin posta sau pot fi incarcate in format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Atentie: Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele prevazute la pct. 2.2 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, în consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2014 nu a fost depusa, entitatea urmand a fi sanctionata.

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzand si numele în clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a întocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Formularele pentru raportarile contabile la 30 Iunie 2014
Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2014, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Cine nu intocmeste raportari contabile (alti agenti economici decat cei care nu indeplinesc criteriul privind cifra de afaceri)
Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pana la 30 iunie 2014, cele care în tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat în inactivitate temporara, cele înfiintate în cursul anului 2014, precum si persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportari contabile la 30 iunie 2014.

Termenul de depunere al raportarilor contabile pentru 30 Iunie 2014
Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 18 august 2014

Sursa: contabilitateafirmei.ro

Data aparitiei: 24 iulie 2014

Leave a Reply