Amenzi privind nereguli si deficiente in organizarea si conducerea contabilitatii

Amenzi privind nereguli si deficiente in organizarea si conducerea contabilitatii

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează principalele reguli contabile pe care o entitate care desfăşoară activitate trebuie să le respecte. Acest act normativ, prin dispoziţiile imperative pe care le conţine, îşi doreşte să aducă disciplină şi bună orânduială în rândul tuturor entităţilor înfiinţate sau care desfăşoară o activitate pe teritoriul României.

Abaterea de la lege se pedepsește. Astfel, încălcarea dispoziţiilor normative impuse prin Legea contabilității nr. 82/1991 se sancţionează în mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entităţii în cauză. Din analiza pragurilor de amendă pentru nereguli şi deficienţe în organizarea şi ţinerea contabilităţii, se constată următoarele:

1. 40.000 lei sancțiunea pentru neauditarea bilanţului. Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, acolo unde legea impune, se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.(Art. 41 pct. 7, Art. 42 alin. (1) liniuţa 8 din Legea nr. 82/1991)

2. 30.000 lei sancțiunea pentru deficienţe la întocmirea şi publicarea bilanţului consolidat. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidate se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (Art. 41pct. 6, Art. 42 alin. (1) liniuţa 7 din Legea nr. 82/1991)

3. 10.000 lei sancțiunea pentru depunerea mai multor bilanţuri pentru acelaşi an. Nerespectarea prevederilor privind interdicţia de a depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice mai multe seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.(Art. 41pct. 9, Art. 42 alin. (1) liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991)

4. 10.000 lei sancțiunea pentru nereguli în organizarea și conducerea contabilității. Nerespectarea prevederilor privind organizarea și conducerea contabilității se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (Art. 41pct. 9, Art. 42 alin. (1) liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991)

5. 10.000 lei sancțiunea pentru drepturi şi obligaţii care există dar care nu sunt înregistrate în contabilitate. Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. La această faptă, trebuie să se aibe în vedere riscul privind disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există.(Art. 41pct. 1, Art. 42 alin. (1) liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991)

6. 5.000 lei sancțiunea pentru netransmiterea bilanţului la ANAF. Nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabilese sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (Art. 41 pct. 8, Art. 42 alin. (1) liniuţa 9 din Legea nr. 82/1991)

7. 5.000 lei sancțiunea pentru deficienţe la întocmirea declaraţiei de conformitate. Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor de conformitate prin care administratorul societăţii sau administratorul societăţii-mamă, după caz, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale sau situațiilor financiare anuale consolidate, după caz, se sancționează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei. (Art. 41pct. 4, Art. 42 alin. (1) liniuţa 6 din Legea nr. 82/1991)

8.5.000 lei sancțiunea pentru nereguli la întocmirea bilanţului şi pentru nepublicarea acestuia. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale se sancționează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei. (Art. 41 pct. 5, Art. 42 alin. (1) liniuţa 6 din Legea nr. 82/1991)

9.  5.000 lei sancțiunea pentru deficienţe la efectuarea inventarierii. Nerespectarea reglementărilor privind efectuarea inventarierii se sancționează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei (Art. 41pct. 2 lit. d, Art. 42 alin. (1) liniuţa 6 din Legea nr. 82/1991)

10. 4.500 lei sancțiunea pentru nerespectarea termenelor de depunere a bilanţului. Nerespectarea reglementărilor privind depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile se sancționează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare. (Art. 41pct. 2 lit. e, Art. 42 alin. (1) liniuţa 10, al doilea paragraf din Legea nr. 82/1991)

11. 4.000 lei sancțiunea pentru încălcarea regulilor privind aprobarea politicilor și procedurilor contabile. Nerespectarea reglementărilor privind aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei (Art. 41 pct. 2 lit. a), Art. 42 alin. (1) liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991)

12. 4.000 lei sancțiunea pentru încălcarea regulilor de disciplină referitoare la utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate. Nerespectarea reglementărilor privind utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei (Art. 41 pct. 2 lit. b), Art. 42 alin. (1) liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991)

13. 4.000 lei sancțiunea pentru încălcarea regulilor de disciplină referitoare la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile, respectiv păstrarea și arhivarea acestora. Nerespectarea reglementărilor privind întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei (Art. 41pct. 2 lit. c), Art. 42 alin. (1) liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991)

14. 3.000 lei sancțiunea încălcarea regulilor de disciplină referitoare la întocmirea şi semnarea bilanţului. Nerespectarea reglementărilor privind întocmirea şi semnarea situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei. (Art. 41pct. 2 lit. e, Art. 42 alin. (1) liniuţa 10, primul paragraf din Legea nr. 82/1991)

15.  3.000 lei sancțiunea pentru bilanţul entităţilor publice. Nerespectarea reglementărilor privind întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei. (Art. 41pct. 2 lit. f), Art. 42 alin. (1) liniuţa 3 din Legea nr. 82/1991)

16. 200 lei sancțiunea pentru depunerea bilanţului la ANAF cu greşeli. Prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (Art. 41pct. 3, Art. 42 alin. (1) liniuţa 4 din Legea nr. 82/1991)

17. 200 lei sancțiunea pentru deficienţe la depunerea declaraţiei de inactivitate. Nerespectarea reglementărilor privind depunerea declarației de inactivitate se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (Art. 41pct. 2 lit. g, Art. 42 alin. (1) liniuţa 4 din Legea nr. 82/1991)

18. 200 lei sancțiunea pentru comunicarea cu întârziere a opţiunii de alegere a unui execiţiu financiar diferit de anul calendaristic. Nerespectarea reglementărilor privind depunerea opţiuniipentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales, se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (Art. 41 pct. 2 lit. g, Art. 42 alin. (1) liniuţa 4 din Legea nr. 82/1991)

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Amenzile contravenționale se suportă de persoanele vinovate.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 27 septembrie 2018

Leave a Reply