Ajustare TVA bunuri de capital

Ajustare TVA bunuri de capital

Prezentam cateva aspecte care tin de procedura de ajustare a taxei deductibile in cazul bunurilor de capital, conform art. 305 din Legea 227/2015.

In sensul articolului amintit, intelegem urmatoarele:

a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, precum și operatiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/partilor de bunuri imobile, exclusiv reparatiile ori lucrarile de intretinere a acestora, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau al oricarui altui tip de contract prin care bunurile imobile/partile de bunuri imobile se pun la dispozitia unei alte persoane cu conditia ca valoarea fiecarei transformari sau modernizari sa fie de cel putin 20% din valoarea bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare/modernizare. Bunurile imobile sunt considerate bunuri de capital indiferent daca in contabilitatea persoanelor impozabile sunt inregistrate ca stocuri sau ca imobilizari corporale;

b) bunurile care fac obiectul unui contract de inchiriere, de leasing, de concesionare sau oricarui altui tip de contract prin care bunurile se pun la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinand persoanei care le inchiriaza, le da in leasing sau le pune la dispozitia altei persoane. Operatiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/partilor de bunuri imobile care sunt considerate bunuri de capital conform lit. a), efectuate de beneficiarul unui astfel de contract, apartin beneficiarului pana la sfarșitul contractului respectiv;

c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;

d) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa achitata sau datorata, aferenta oricarei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare/modernizare, exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori intretinerii acestor bunuri sau cea aferenta achizitiei pieselor de schimb destinate repararii ori intretinerii bunurilor de capital. Norme metodologice

Conform alin. (2), taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, in conditiile in care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza, in situatiile prevazute la alin. (4) lit. a) – d):

a) pe o perioada de 5 ani, pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decat cele prevazute la lit. b);

b) pe o perioada de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum și pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare sau modernizare. Norme metodologice

De retinut ca perioada de ajustare incepe:

a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), daca acestea au fost achizitionate sau fabricate dupa data aderarii;

b) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt receptionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, și se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;

c) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), și se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca faptul generator de taxa a intervenit in anul aderarii sau intr-un an ulterior anului aderarii;

d) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la alin. (2) lit. b), a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare sau modernizare, și se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.

Potrivit alin. (4), art. 305, ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza:

a) in situatia in care bunul de capital este folosit de persoana impozabila:

1. integral sau partial, pentru alte scopuri decat activitatile economice, cu exceptia bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 298;

2. pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei;

3. pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei intr-o masura diferita fata de deducerea initiala; Norme metodologice

b) in cazurile in care apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;

c) in situatia in care un bun de capital al carui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila. in cazul unei livrari de bunuri, valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv; Norme metodologice

d) in situatia in care bunul de capital iși inceteaza existenta, cu urmatoarele exceptii:

1. bunul de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;

2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator. in cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

3. situatiile prevazute la art. 270 alin. (8);

4. in cazul casarii unui bun de capital; Norme metodologice Norme metodologice

e) in cazurile prevazute la art. 287. Norme metodologice

Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel, potrivit alin. (5):

a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea și se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare;

b) pentru cazul prevazut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaza de persoanele impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezinta o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial și se efectueaza in ultima perioada fiscala a anului calendaristic, pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2);

c) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c) și d), ajustarea se efectueaza in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea și se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii;

d) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaza atunci cand apar situatiile enumerate la art. 287.

Ajustarea taxei pentru situatiile prevazute la alin. (5) se realizeaza conform procedurii prevazute prin normele metodologice.

Daca pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care genereaza ajustarea in favoarea persoanei impozabile sau in favoarea statului, ajustarile prevazute la alin. (5) lit. a) și c) se efectueaza pentru același bun de capital succesiv in cadrul perioadei de ajustare ori de cate ori apar respectivele evenimente.

Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile și al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila și se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul in care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarilor este neglijabila, conform prevederilor din normele metodologice.

Baza legala: Legea 227/2015

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 13 iunie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor