A aparut Ordinul pentru Situatiile financiare aferente exercitiului 2014

A aparut Ordinul pentru Situatiile financiare aferente exercitiului 2014
In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat OMFP nr 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.
Ce trebuie sa retinem este faptul ca situatiile financiare aferente exercitiului financiar cu inchidere la 31 decembrie 2014 se intocmesc conform vechilor reglementari contabile, respectiv OMFP 3055/2009.

Formularul pentru situatii financiare nu a fost actualizat pe site-ul ANAF pana la 29.01.2015.

Cadrul legal de raportare :

1.1.Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE  întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

1.2.Entitățile  care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro și totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35,000 euro, întocmesc situații financiare anuale simplificate potrivit OMFPnr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

1.3.Entitățile care aplica reglementarile contabile conforma cu IFRS întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinulviceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

1.4.Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, în formatul prevăzut de reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, utilizând programul de asistență elaborat de MFP pentru acestea.

1.5.(1) Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum și entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Situațiile financiare anuale, cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) întocmite de instituțiile de credit, vor fi însoțite de formularul „Date informative” și formularul „Situația activelor imobilizate”, în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Termenul de depunere

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare — 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare — 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

 Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale simplificate la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 29 ianuarie 2015

Leave a Reply