2016 > Procedura de inregistrare in ROI

2016 > Procedura de inregistrare in ROI

Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari a fost aprobata prin Ordinul 727/2016 publicat in MOF 150 din 26.02.2016.

Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cererea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

În Registrul operatorilor intracomunitari nu se înscriu:

a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;

b) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;

c) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal.

Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari

Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal

1. Contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal şi care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal trebuie să solicite înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA.

2.(1) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) “Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;

b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi;

c) documentele prevăzute la pct. 3 şi 4, după caz.

(3) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar, potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.

3.(1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1)din Codul fiscal.

(2) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori şi s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

4.(1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni şi/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni şi/sau alte documente eliberate de organele competente, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) Serviciul/Compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de şeful serviciului/compartimentului juridic şi de conducătorul organului din care face parte acest serviciu/compartiment, în maximum 5 zile de la data depunerii de către contribuabil a documentelor prevăzute la alin. (1).

5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

6. Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent cererea prevăzută la pct. 2 odată cu formularul (098) “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

7. Organul fiscal analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă certificatul de cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, organul fiscal notifică solicitantul, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).

9. Dacă din informaţiile prezentate de contribuabil sau din cele deţinute de organul fiscal rezultă că respectivul contribuabil se încadrează în una dintre condiţiile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, care va conţine, în mod obligatoriu, şi motivaţia respingerii.

10. Decizia se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

11. Împotriva deciziei de respingere a cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

12. Dacă din analiza informaţiilor prevăzute la pct. 7 rezultă că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.

13. Dispoziţiile pct. 10 se aplică în mod corespunzător. Decizia se comunică împreună cu certificatul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, ulterior comunicării certificatului de înregistrare.

14. Organul fiscal analizează şi dispune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

15. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.

16. În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal devine valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.

17. De la data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal

1. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.

2.(1) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) “Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;

b) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi;

c) documentele prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1, după caz.

(3) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar potrivit alin. (2), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.

3. În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise notări provizorii privind punerea în mişcare a acţiunii penale sau infracţiuni, se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 şi 4 din secţiunea 1.

4. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

5. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi aplică, de îndată, procedura de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor pct. 7-13 şi 15-17 din secţiunea 1.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 01 martie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor