TVA: Livrare constructii noi

TVA: Livrare constructii noi

Livrarea de construcţii sau părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri este scutită de plata TVA. În schimb, nu este scutită de taxă, pe cale de excepţie, livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile.

Dispoziţiile de mai sus sunt cuprinse în Codul fiscal, în această formă, începând cu data de 1 ianuarie 2010, prin efectul modificărilor aduse de O.U.G. nr. 109/2009.

În înţelesul materiei în discuţie, cuprinsă în dispoziţiile art. 141 alin. (2) litera f) din Codul fiscal, este teren construibil orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcţii, iar livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării.

Prin alte modificări, aduse ulterior de O.U.G. nr. 125/2011, o construcţie nouă cuprinde şi orice construcţie transformată sau parte transformată a unei construcţii, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei sau a părţii din construcţie, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării.

Regimul terenului şi al construcţiei

Câteva precizări suplimentare aduc Normele de aplicare, din care reţinem următoarele.

Terenul urmează regimul construcţiei. Atunci când construcţia şi terenul pe care este edificată formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur număr cadastral, terenul pe care s-a edificat construcţia urmează regimul construcţiei, dacă valoarea acestuia este mai mică decât valoarea construcţiei, aşa cum rezultă din raportul de expertiză.

Construcţia urmează regimul terenului. Invers, construcţia va urma regimul terenului pe care este edificată, dacă valoarea acesteia este mai mică decât valoarea terenului, aşa cum rezultă din raportul de expertiză.

Terenul şi construcţia au valori egale. Dacă din raportul de expertiză rezultă că terenul şi construcţia au valori egale, regimul corpului funciar va fi stabilit în funcţie de bunul imobil cu suprafaţa cea mai mare, avându-se în vedere suprafaţa construită desfăşurată a construcţiei.

Teren cu construcţie aflată în demolare. În situaţia în care se livrează un teren pe care se află o construcţie a cărei demolare a început înainte de livrare şi a fost asumată de vânzător, asemenea operaţiuni de livrare şi de demolare formează o operaţiune unică în ceea ce priveşte TVA, având în ansamblu ca obiect livrarea unui teren, iar nu livrarea construcţiei existente şi a terenului pe care se află aceasta, indiferent de stadiul lucrărilor de demolare a construcţiei în momentul livrării efective a terenului.

Data primei ocupări şi a primei utilizări

Data primei ocupări. Se consideră a fi data primei ocupări, în cazul unei construcţii sau al unei părţi din construcţie care nu a suferit transformări, data semnării de către beneficiar a procesului-verbal de recepţie definitivă a construcţiei sau a unei părţi din construcţie.

Dacă livrarea unei construcţii intervine înainte de data primei ocupări, se consideră că are loc livrarea unei construcţii noi.

Atenţie! În cazul unei construcţii realizate în regie proprie, data primei ocupări este data documentului pe baza căruia construcţia sau partea din construcţie este înregistrată în evidenţele contabile drept activ corporal fix.

Data primei utilizări a unei construcţii se referă la construcţii care au suferit transformări în tot sau în parte, aşa cum am arătat mai sus. Prin data primei utilizări se înţelege data semnării de către beneficiar a procesului-verbal de recepţie definitivă a lucrărilor de transformare a construcţiei în cauză sau a unei părţi a construcţiei.

Prin proces-verbal de recepţie definitivă se înţelege procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. În cazul lucrărilor de transformare în regie proprie a unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, data primei utilizări a bunului după transformare este data documentului pe baza căruia este majorată valoarea construcţiei sau a unei părţi din construcţie cu valoarea transformării respective.

Teren construibil

Calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu altă destinaţie, la momentul vânzării sale de către proprietar, rezultă din certificatul de urbanism. În situaţia în care livrarea unui teren pe care se află o construcţie are loc ulterior livrării construcţiei sau independent de livrarea construcţiei, livrarea fiind realizată de persoana care deţine titlul de proprietate asupra construcţiei ori de altă persoană care deţine numai titlul de proprietate asupra terenului, se consideră că are loc livrarea unui teren construibil.

Scutiri de TVA pentru alte situaţii de interes

Potrivit aceluiaşi articol 141 din Codul fiscal, sunt de asemenea scutite de arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepţie următoarele operaţiuni:

  • operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;
  • închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
  • închirierea seifurilor.

Prevederile sunt în vigoare începând cu 1 februarie 2013, prin efectul modificărilor aduse la Codul fiscal de O.G. nr. 8/2013.

Sursa: legestrart.ro

Data aparitiei: 27 ianuarie 2015

Leave a Reply