Speta: Sume prescrise, scutite sau anulate

Speta: Sume prescrise, scutite sau anulate
Întrebare: La momentul verificării datelor din balanţă am identificat faptul că există anumite datorii faţă de furnizori şi creditori diverşi pentru care a intervenit prescrierea. Cum procedez în această situaţie?

Răspuns:
Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că sumele prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii aplicabile, se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.
În contabilitate, conform documentelor justificative, se reflectă astfel:
  • sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii faţă de furnizori, creditori diverşi, acţionari/asociaţi:
(401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele respective);

=

758. Alte venituri din exploatare/analitic distinct
  • sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit şi alte datorii cu bugetul statului:
(431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

=

758. Alte venituri din exploatare/analitic distinct
Având în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că, în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
În acest context, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. În practică, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează lunar.
Drept urmare, în cazul speţei operaţiunea contabilă este următoarea:

758. Alte venituri din exploatare/analitic distinct

=

121. Contul de profit sau pierdere
În categoria documentelor justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile contabile mai sus menţionate regăsim procesele verbale, notele contabile, listele de inventar, facturile, contractele, documentaţiile tehnice, documentaţiile întocmite de jurişti/avocaţi etc.
Conform art. 10 din OMFP nr. 3055/2009, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de către administratori, potrivit legii.
În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.
Astfel, politicile contabile trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Subliniem, de asemenea, că aprobarea politicilor contabile este asigurată prin atribuţiile administratorilor care nu pot fi delegate directorilor, conform Legii societăţilor nr. 31/1990.
Modificările de politici contabile pot fi determinate de iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale; sau de o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii, ca de exemplu o modificare a cadrului legal aplicabil, caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.
În acelaşi context, modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi de obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.
Prin urmare, reflectarea sumelor prescrise, scutite sau anulate, conform legii aplicabile, se realizează potrivit politicilor contabile aprobate şi implicit asumate de administratori sau de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii.
Sursa: legestart.ro
Data aparitiei: 16 octombrie 2014

Leave a Reply