Speta: Retragere asociat

Speta: Retragere asociat

Subiectul principal il constituie un asociat care detine 160 parti sociale din cele 800 parti sociale ale unei societati la valoarea nominala de 10 lei pentru fiecare parte sociala. Acest asociat a intrat ulterior in societate prin cumpararea a 60 de parti sociale de la vechii asociati, platind pentru aceste parti sociale 120.000 Euro.

100 de parti sociale le-a obtinut prin subscrierea de noi parti sociale la o valoare nominala de 10 lei pentru fiecare parte sociala si prime de emisiune in valoare totala de 500.000 lei pentru toate partile sociale.
In acest moment vrea sa se retraga din societate prin cesionarea celor 60 partilor sociale la valoarea de 120.000 Euro si a celor 100 parti sociale la valoare de 200.000 lei ( prin distribuirea partiala a primelor de emisiun).

Vom vedea care sunt implicatiile fiscale pentru aceste operatiuni (atat pentru asociati. cat si pentru societate) si care sunt inregistrarile contabile aferente. De asemenea, vom vedea daca primele de emisiune se pot distribui ( partial sau integral) numai acestui asociat.

Conform art.  245 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie. Prima de emisiune se determina ca diferenta intre pretul de emisiune de noi actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora.

Asadar, primele de emisiune sunt prime legate de capital ce se determina diferenta intre pretul de emisiune de noi actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora.

Astfel cum prevede pct. 249 alin. (1), pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

In conformitate cu prevederile art. 210 din Legea 31/1990 Legea  societatilor majorarea capitalului social al unei societati se poate efectua  si prin incorporarea primelor de emisiune.
Functiunea contului 104 este redata in Capitolul VII din reglementarile contabile mentionate astfel:

„Contul 104 „Prime de capital” este un cont de pasiv.
In creditul contului 104 „Prime de capital” se inregistreaza:
– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (456).
In debitul contului 104 „Prime de capital” se inregistreaza:
– primele de capital incorporate in capitalul social (101);
– primele de capital transferate la rezerve (106);
– pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).
Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.”

In baza celor prezentate consideram ca, primele de emisiune nu pot fi distribuite actionarilor ci pot fi utilizate pentru incorporarea in capitalul social, transferarea la rezerve si acoperirea pierderilor contabile ale exercitiilor precedente.

In conformitate cu prevederile Capitolului 3 Retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale din Norma metodologica privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora aprobata prin OMFP 1376/2004, operatiunile care se efectueaza cu ocazia retragerii sau excluderii unor asociati sunt:
1. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv prin folosirea ori de cate ori este posibil a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele internationale de evaluare.
2. Determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilantului sau pe baza balantei de verificare;
3. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, in vederea stabilirii partii ce se cuvine asociatilor care se retrag, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in functie de:
a) prevederile statutului sau ale contractului de societate;
b) hotararea adunarii generale a asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
c) cota de participare la capitalul social, dupa caz.

Conform pct. 121 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul prezentelor reglementari contabile, aceste evaluari efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant. Fac exceptie situatiile in care data situatiilor financiare care stau la baza reorganizarii coincide cu data situatiilor financiare anuale.

Din punct de vedere fiscal, venitul obtinut de asociatul – persoana fizica care se retrage este considerat venit din investitii.

Cota de impozit este 16%. Conform pct. 144 indice 3 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in cazul operatiunilor de excludere/retragere/dobandire prin succesiune a partilor sociale, baza impozabila se stabileste astfel:
a) se determina suma reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
b) se determina excedentul sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. In cazul succesiunilor suma reprezentand aportul la capitalul social este zero.
Calculul, retinerea si virarea impozitului se efectueaza de persoana juridica la care persoana fizica asociata a detinut partile sociale. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru inregistrarea operatiunilor respective la registrul comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

Inregistrari contabile:
–  inregistrarea capitalului propriu partajat:
%                     =                      456
„Decontari cu actionarii/asociatii
privind capitalul”
1061
„Rezerve legale”
1068
„Alte rezerve”
121
Profit sau pierdere”

–  inregistrarea impozitului pe profitul datorat pentru rezervele legale:
456                   =                      441
„Decontari cu actionarii/asociatii               „Impozitul pe profit”
privind capitalul”

virarea impozitului pe profit la bugetul de stat:
441                   =                      5121
„Impozitul pe profit”                       „Conturi la banci in lei”

In cazul operatiunilor de excludere/retragere/dobandire prin succesiune a partilor sociale, baza impozabila a impozitului pe venit se stabileste astfel:

a) se determina suma reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
b) se determina excedentul sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. In cazul succesiunilor suma reprezentand aportul la capitalul social este zero.

Calculul, retinerea si virarea impozitului se efectueaza de persoana juridica la care persoana fizica asociata a detinut partile sociale. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru inregistrarea operatiunilor respective la registrul comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

Impozitul se declara in Formularul 100 si in Formularul 205.
456                   =                      446
„Decontari cu actionarii/asociatii             „Alte impozite, taxe si
privind capitalul”                          varsaminte asimilate”

virarea impozitului pe venit:
446                   =                      5121
„Alte impozite, taxe si                   „Conturi la banci in lei”
varsaminte asimilate”

inregistrarea depunerii sumei de catre asociatul care primeste partile sociale, reprezentand capitalul social care i-a fost cesionat de asociatul care se retrage:

5121                 =                      456
„Conturi la banci in lei”  „Decontari cu actionarii/asociatii
privind capitalul”

inregistrarea platilor catre asociatul A care s-a retras:

Plata capitalului social cesionat:
456                            =                      5121
„Decontari cu actionarii/asociatii             „Conturi la banci in lei”
privind capitalul”

achitarea cotei-parti din capitalul propriu (activul net) cuvenit, diminuat cu impozitele calculate, retinute si virate la bugetul de stat:

456                   =                      5121
„Decontari cu actionarii/asociatii             „Conturi la banci in lei”
privind capitalul”

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 30 octombrie 2014

Leave a Reply