Speta: Infiintare societate in scopuri de TVA

Speta: Infiintare societate in scopuri de TVA

In cazul urmator, se doreste infiintarea unei firme in decembrie 2014. Viitoarea societate doreste sa fie platitoare de TVA inca de la infiintare. Stabilim care este procedura sau daca exista posibilitatea inregistrarii in scopuri de TVA inca de la infiintare.

Pentru inregistrarea prin optiune in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile O.M.F.P. nr.  2795 din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA modificat ulterior prin O.M.F.P. nr. 518 din 13 aprilie 2012.  Prin acest act normativ se reglementeaza criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA. Aceste criterii au drept scop  evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei  impozabile de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni: taxabile,  scutite de TVA cu drept de deducere si neimpozabile (locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate).

Pentru exprimarea  optiunii de inregistrare TVA  trebuie depus la organul fiscal competent formularul  „Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”
insotit de  anexa nr. 2 din O.M.F.P. nr.   2795/2011 din cadrul formularului cod 098  ” Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
„.  Prin art. 153 alin. (1) lit. a) se reglementeaza inregistrarea in scopuri de TVA inainte de realizarea operatiunilor  taxabile  si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau neimpozabile:
„a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:
1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa”.

Anexa nr. 2   este un formular tipizat care se completeaza  cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de A.N.A.F.,  descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro. Datele si informatiile inscrise in aceasta anexa se refera la spatiul cu destinatie de sediu social care poate fi proprietatea persoanei impozabile sau detinut prin:
–    contract de leasing financiar;
–    inchiriere, concesiune;
–    utilizare in cadrul unui contract de leasing operational;
–    utilizare in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an.

In acest formular se mentioneaza si numarul documentului de detinere legala a spatiului cu destinatie   de sediu social.

La aceste informatii se adauga si cele referitoare la:
–    spatiile  cu destinatia de sedii secundare declarate;
–    asociati si/sau administratori care au detinut sau care detin calitatea de asociat si/sau administrator la alte societati:
a) lichidate;
b) la care a fost declansata procedura insolventei;
c) in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului.
Informatiile referitoare la asociati   trebuie sa corespunda unei perioade de 5 ani care preceda datei solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA.

–    asociati si/sau administratori  care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor ori exista societati la care acestia detin calitatea de asociati/administratori.

Conform prevederilor art. 2 alin.   (1) din O.M.F.P. nr. 2795/2011, formularul cod 098 (anexa nr. 1 din O.M.F.P. nr. 2795/2011) insotit de anexa nr. 2 din acelasi act normativ, se depune de catre  persoana  impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,  la organul  fiscal competent  in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

O persoana impozabila care formuleaza  optiunea de inregistrare TVA inainte de realizarea unei cifre de afaceri de 65.000 euro (220.000 lei) devine platitoare de TVA numai dupa comunicarea  deciziei de aprobare  a cererii de inregistrare  in scopuri de TVA prin optiune.

Pana la data primirii acestei decizii, persoana impozabila respectiva nu poate fi  considerata inregistrata in scopuri de TVA, motiv pentru care nu trebuie sa emita facturi prin colectarea TVA. In perioada cuprinsa intre data infiintarii si data aprobarii inregistrarii TVA, firma respectiva este obligata sa  emita facturi fara colectarea TVA  pe care sa inscrie mentiunea”regim special art. 152″.  De altfel, aceasta obligatie este asumata de catre reprezentantul persoanei impozabile prin anexa nr. 2 la declaratia cod 098 depusa la organul fiscal „Ma oblig ca pana la data comunicarii deciziei de aprobare sau respingere a inregistrarii in scopuri de TVA sa nu desfasor activitati economice constand in operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA in Romania.)”

In fapt, operatiunea taxabila la care se face referire in aceasta declaratie este operatiunea pentru care se aplica una din cotele TVA reglementate la art. 140, definitie preluata din Codul fiscal
art. 126 alin. (9) ” Operatiunile impozabile pot fi:
–    operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140;”

In concluzie, numai dupa  primirea  deciziei de inregistrare TVA comunicata persoanei impozabile in baza prevederilor art.  44 „Comunicarea actului administrativ fiscal” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, societatea  care a optat pentru inregistrarea in scopuri de TVA la infiintare:
–    este obligata sa emita toate facturile prin colectarea TVA in situatia in care, prin natura sa,  operatiunea economica efectuata este taxabila, adica nu este scutita cu drept de deducere, scutita fara drept de deducere sau neimpozabila.
–    are drept de deducere a sumei TVA deductibile inscrise intr-o factura emisa pe numele sau, chiar daca factura respectiva a fost emisa in perioada in care nu a fost inregistrata in scopuri de  TVA.

In vederea verificarii  respectarii conditiilor si criteriilor stabilite prin actul normativ mentionat, organul de inspectie fiscala din cadrul organului fiscal competent se va prezenta la sediul social declarat al persoanei fizice.  De altfel, existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal este un  criteriu care face obiectul verificarii faptice, aspect reglementat in mod expres prin art.  3 lit. c) din O.M.F.P. nr. 2795/2013.
Practic, pentru verificarea conditiilor si criteriilor in  scopul solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul  fiscal competent parcurge urmatoarele etape reglementate prin art. 4 lit. a) si b)

–    realizeaza controlul documentar la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila  ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal;
–    dupa efectuarea controlului documentar, organul fiscal competent verifica existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate. In acest scop, organul fiscal competent efectueaza o cercetare la fata locului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala. Cercetarea la fata locului se finalizeaza prin incheierea unui Proces verbal de constatare.

Dupa cele doua etape, organul fiscal verifica cele 6 criterii de evaluare enumerate in anexa nr. 2 a O.M.F.P. nr. 2795/2011 si intocmeste un referat prin care se stabileste  punctajul obtinut de persoana impozabila, in functie de care decide inregistrarea sau respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA. In situatia in care  punctajul obtinut  este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabila nu poate fi  inregistrata in scopuri de TVA, caz in care se emite decizia motivata privind respingerea solicitarii.

In situatia in care  punctajul obtinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA.
Daca persoana impozabila  solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (la infiintare), decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum o zi lucratoare de la data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului, dar numai daca  cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.
Daca  cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun ulterior depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului, dar inainte de data comunicarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se prelungeste corespunzator cu numarul de zile lucratoare cuprinse intre:
–   data depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului si
–   data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si a anexei nr. 2.

In situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun dupa comunicarea certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si anexei nr. 2.

Dupa primirea deciziei, pentru verificarea inregistrarii acesteia in evidenta organului fiscal competent,  este recomandabil sa consultati Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 postat pe site www.anaf.ro.

In concluzie, aceasta procedura de inregistrare TVA prin optiune este reglementata  si functioneaza, organul fiscal competent solutionand la termen, operativ, cererea depusa de persoana impozabila.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 27 noiembrie 2014

Leave a Reply