Speta: Cooptarea unui nou asociat in firma

Speta: Cooptarea unui nou asociat in firma

Conform prevederilor Legii societatilor comerciale (Legea 31/1990):

  • Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.
  • În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50.

Sa presupunem ca o entitate(SRL) are un asociat unic si un capital social 200 lei divizat in 20 de parti sociale egale, cu valoare de 10 lei fiecare. Cum poate coopta un alt asociat in firma ?

Avem doua posibilitati:

  1. Prin cesiune de parti sociale
  2. Prin majorare de capital social

1.Cesiunea de parti sociale

Cesiunea de parti sociale catre persoane din afara societatii se face in doua etape:

Etapa I

Presupune depunerea la ONRC a urmatoarelor documente:

  1. Cererea de depunere şi menţionare acte, original ;
  2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic), în original ;
  3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  4. Dovezile privind plata tarifului legale:

Etapa II

Important! Înregistrarea cesiunii la SRL în Etapa a-II-a este condiţionată de expirarea termenului de opoziţie de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a sau, dacă a fost formulată o opoziţie, de prezentarea hotărârii de respingere a acesteia.

Documentele care se depun in aceasta etapa sunt:

1.Cererea de înregistrare ;
2.Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic (confirmarea publicării se efectuează de ORCT);
3.Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic);
4.Actul constitutiv actualizat, în original ;
5.Contractul de cesiune, în original; dacă actul modificator conţine toate clauzele referitoare la drepturile şi obligaţiile cedenţilor şi cesionarilor şi a fost semnat şi de aceştia, contractul de cesiune nu se mai prezintă;
6. Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice şi, după caz, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociaţi ;
7.Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) ;
8.După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii – detalii;
9.Certificatul, original sau copie , de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;

2.Majorarea de capital social

Documentele necesare sunt :

1.Cererea de înregistrare (original);
2.Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original) ;
3.Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată ); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original ;
4.Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate (original) ;
5.Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii) ; Actul constitutiv actualizat ;
6. Dovezile privind plata tarifului legal;

Dacă este cazul:

-declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

-după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate;

-certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;

-avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);

-împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 22 octombrie 2020

Tags: firma audit, firma de audit, firma de audit Bucuresti, servicii audit, servicii de audit, servicii de audit Bucuresti

Leave a Reply