Speta ANAF: Rambursare TVA lider grup fiscal in insolventa

Speta ANAF: Rambursare TVA lider grup fiscal in insolventa

Intrebare:

Care este procedura de rambursare a sumei negative de TVA în cazul contribuabililor constituiți într-un grup fiscal unic al cărui reprezentant a intrat în procedura de insolvență?

Raspuns:

Potrivit prevederilor din Codul fiscal, în condiţiile şi în limitele prevăzute în normele metodologice, este considerat drept grup fiscal unic*) un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic.
În normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal se prevede că de la data implementării grupului fiscal unic:
a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul:
1. raportează în decontul de taxă menţionat la art. 323 din Codul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
2. trimite decontul său de taxă reprezentantului;
3. nu plăteşte nicio taxă datorată şi nu solicită nicio rambursare conform decontului său de taxă;
b) reprezentantul:
1. preia, în primul decont consolidat, soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare, neachitate până la data depunerii acestui decont, precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;
2. raportează în propriul decont de taxă, menţionat în art. 323 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri ori de servicii, precum şi orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;
3. raportează într-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal, precum şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada fiscală respectivă;
4. depune la organul fiscal competent toate deconturile de taxă ale membrilor, precum şi formularul de decont de taxă consolidat;
5. plăteşte sau, după caz, solicită rambursarea taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.
În Codul de procedură fiscală se prevede că, în cazul debitorilor care se află sub incidența legislației privind insolvența și care depun un decont cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenţei:
– Suma aprobată la rambursare se compensează cu obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei.În condițiile Codului de procedură fiscală se compensează suma negativă a taxei pe valoarea adăugată din decontul de taxă cu opţiune de rambursare depus de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligaţiile fiscale ale membrilor grupului fiscal, în următoarea ordine:
a) obligaţiile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal;
b) obligaţiile fiscale ale celorlalţi membri ai grupului fiscal, la alegerea organului fiscal central.
– Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei se compensează cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.
Potrivit prevederilor speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată din Codul de procedură fiscală, în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
Dispoziţiile de mai sus nu se aplică:
a) în cazul în care contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
b) în cazul în care organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.
În cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată depus în numele unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât pentru reprezentantul grupului fiscal, cât şi pentru membrii acestuia.
Prin urmare, în cazul contribuabililor constituiți într-un grup fiscal unic al cărui reprezentant a intrat în procedura de insolvență, suma cuprinsă în decontul cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare solicitată după data deschiderii procedurii insolvenţei se compensează doar cu obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei, iar suma negativă de TVA înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei se compensează cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.

Menționăm însă, că potrivit procedurii de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea procedurii de insolvență nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanței sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Astfel, compensarea poate fi constatată și de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, aplicabile și creanțelor născute după data deschiderii procedurii insolvenței, caz în care, reprezentantul trebuie să renunțe la calitatea sa de reprezentant al grupului fiscal unic și să notifice organului fiscal numirea altui reprezentant.

Baza legala:

Legea nr 227 / 2015 articolul 269 alin. (9)
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct. 5 alin. (13) -(14)
Legea nr 207 / 2015 articolul 167 alin. (9), (11), (12), art. 169 alin. (4) și (8)
Legea nr 85 / 2014 articolul 90

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 18 decembrie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor