Procedura TVA de rambursat

Procedura TVA de rambursat

In fiecare luna se calculeaza Tva deductibil (evidentiat pe contul 4426) si TVA colectat (contul 4427).

In cazul in care soldul contului 4426 este mai mare decat al contului 4427 rezulta TVA de recuperar, care se inregistreaza pe contul 4424.

Nota contabila de inchidere a TVA in aceasta situatie este :

% = 4426 TVA deductibila
4427 TVA colectata
4424 TVA de recuperat

In decontul de TVA (formular 300) se va completa automat randul 42 Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare (rd.40-rd.37) – cu suma de recuperat.

Contribuabilul are posibilitatea de a opta pentru rambursarea sumei prin bifarea corespunzatoare a acestei optiuni, la sfarsitul decontului:

“Solicitaţi rambursarea soldului sumei negative de TVA? Da/nu ”

Daca a existat o suma de recuperat din perioada anterioara pentru care nu s-a solicitat rambursare, aceasta se poate adauga la solicitarea curenta, rezultand o crestere a sumei de recuperat.

Codul de procedura fiscala prevede la Art. 117^1 Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată care se aplică deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se încheie după data de 1 martie 2014 urmatoarele :

(1) Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare se rambursează de organul fiscal potrivit procedurii şi condiţiilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) Organul fiscal decide în condiţiile prevăzute în ordin dacă efectuează inspecţia fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării, în baza unei analize de risc.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
(4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică:
a) în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
b) în cazul în care organul fiscal, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.
(5) Ori de câte ori, în condiţiile prezentului articol, rambursarea se aprobă cu inspecţie fiscală ulterioară, inspecţia fiscală se decide în baza unei analize de risc.

Analiza de risc mentionata anterior prevede ca :

• Deconturile cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare.

• Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale.Deconturile depuse de astfel de persoane se încadrează la risc fiscal mare.

• Deconturile depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic;

Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare a fost modificata ultima data prin Ordinul 491/2014.

Procedura prevede ca :

• Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

• Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, la acelaşi contribuabil, se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.

• In cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.

Conform Codului de procedura fiscala, art. 70 Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor:

(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 28 iulie 2014

Leave a Reply