Ordinul nr.2634/2015 > 14 modificari aduse documentelor financiar-contabile

Ordinul nr.2634/2015 > 14 modificari aduse documentelor financiar-contabile

Cele 14 elemente de noutate aduse Ordinului 3512/2008 prin Ordinul 2634/2015 sunt :

 1. eliminarea conținutului minimal obligatoriu din cadrul normelor de întocmire și utilizare a fiecărui formular;
 2. menționarea expresă a elementelor principale pe care trebuie să le cuprindă documentele justificative și documentele contabile (fișe, registre, jurnale etc.) la pct. 2 și 10 din Anexa nr. 1 la proiectul de ordin ”Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile”;
 3. eliminarea obligativității întocmirii/emiterii unui anumit număr de exemplare dintr-un document;
 4. eliminarea prevederilor referitoare la circuitul și locul de arhivare ale fiecărui document;
 5. introducerea obligației ca fiecare entitate să își stabilească, în funcție de necesități și de modalitatea de ținere a evidenței contabile (manual sau cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor), proceduri proprii privind elementele prezentate la pct. 3 și 4 de mai sus;
 6. eliminarea obligativității aplicării prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările ulterioare în cazul păstrării pe suport electronic a documentelor financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic;
 7. completarea Anexei nr. 4 ”Documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;
 8. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a acelor formulare care se pot întocmi de către entități numai în funcție de necesități și conform procedurilor stabilite (proces-verbal de plăți, fișă de cont analitic pentru cheltuieli de producție, fișă de cont analitic pentru cheltuieli etc.);
 9. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a Registrului jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b), document care este reglementat în prezent de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
 10. eliminarea prevederilor care nu mai sunt în vigoare ca urmare a abrogării unor acte normative (ex: Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice);
 11. actualizarea prevederilor în conformitate cu modificările aduse legii contabilității (au fost actualizate perioadele la care este obligatoriu să se întocmească balanța de verificare, au fost actualizate termenele de reconstituire a documentelor financiar-contabile);
 12. introducerea obligației ca persoanele care arhivează în baza unui contract oneros documentele financiar-contabile ale unei entități să fie autorizate, potrivit legii (conform art. 80 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 13. eliminarea obligației de a aplica ștampila pe documentele financiar-contabile, ca urmare a abrogării prevederilor legale referitoare la obligația aplicării ștampilei de către persoanele și entitățile prevăzute la art. V alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (ex.: ordin de deplasare, chitanță, decont pentru operațiuni în participație);
 14. eliminarea prevederilor referitoare la aplicarea vizei de control financiar preventiv pe documentele financiar-contabile, având în vedere că exercitarea controlului financiar preventiv este reglementată prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 11 decembrie 2015

Leave a Reply