Monografie contabila: Retur produse defecte

Monografie contabila: Retur produse defecte

Societatea X SRL vinde unui client produse finite în sumă de 7000 lei, TVA 19%, cost de producţie 5000 lei. Din cauza unor defecţiuni descoperite ulterior, clientul returnează societăţii X SRL o parte din produsele finite achiziţionate. Costul produselor returnate este evaluat la 2000 lei, costul de producţie fiind 1800 lei. Documentul justificativ în baza căruia are loc returnarea produselor de către va fi factura în roşu emisă de către societatea X SRL.

Modul de abordare al problemei

Temei legal

1. Din punct de vedere contabil, în cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 “Clienţi”, 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”, 607 “Cheltuieli privind mărfurile” şi 371 “Mărfuri”. În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia se înregistrează la data bilanţului în contul 418 “Clienţi – facturi de întocmit”, respectiv contul 408 “Furnizori – facturi nesosite” şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilanţului. Tratamentul TVA în aceste situaţii este cel prevăzut de legislaţia în domeniu. (punctul 330 alin. 1 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. De asemenea, din punct de vedere contabil, regulile arată că aceleaşi tratamente sunt aplicabile şi în cazul returului de produse finite vândute, corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 7015 “Venituri din vânzarea produselor finite”, 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” şi 345 “Produse finite”. (punctul 330 alin. 2 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

3. Din punct de vedere fiscal, regulile arată că baza de impozitare a TVA se reduce în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi în cazul desfiinţării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive/definitive şi irevocabile, după caz, sau în urma unui arbitraj (art. 287 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal).

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

4. Cazul supus atenţiei presupune contabilizarea operaţiunii de vânzarea de produse finite, după cum urmează:

•  Se reflectă venitul din vânzare (facura în negru):

4111. Clienţi (A) = %

8330 lei

7015. Venituri din vânzarea produselor finite (P)

7000 lei

4427. TVA colectată (P)

1330 lei

•  Se reflectă  descărcarea din gestiune a produselor finite care sunt vândute:

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (A/P) = 345. Produse finite (A)

5000 lei

5. Având în vedere faptul că acel client returnează societăţii X SRL o parte din produsele finite achiziţionate datorită unor defecţiuni descoperite ulterior, în contabilitatea societăţii X SRL se va contabiliza operaţiunea de retur al produselor finite care fac obiectul cauzei, după cum urmează:

•  Se reflectă  ajustarea venitului din vânzarea  creanței pentru produse returnate (facura în roşu

4111. Clienţi (A) = %

– 2380 lei

7015. Venituri din vânzarea produselor finite (P)

– 2000 lei

4427. TVA colectată (P)

– 380 lei

•  Se reflectă  ajustarea stocului  de produse finite:

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (A/P) = 345. Produse finite (A)

– 1800 lei

Aspecte privind principalele documente aplicabile speţei

6. Din punct de vedere al prevederilor legale, există două reguli de bază care guvernează contabilitatea primară (contabilitatea documentelor):

  • regula nr. 1: orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate. (art. 6 alin.1 din Legea nr. 82/1991).
  • regula nr. 2: factura este document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice. Pentru operaţiunile economice pentru care, conform prevederilor Codului fiscal, nu există obligaţia întocmirii facturii, înregistrarea în contabilitate a acestora se efectuează pe baza contractelor încheiate între părţi şi a documentelor financiar- contabile sau bancare care să ateste acele operaţiuni, cum sunt: aviz de însoţire a mărfii, chitanţă, dispoziţie de plată/încasare, extras de cont bancar, notă de contabilitate etc., după caz. (punctul 25 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile date aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015). 

7.  In speţă, principalele documente se referă la: contract de vânzare – cumpărare, factură, notă de recepţie şi constatare de diferenţe, bon de predare, transfer, restituire, dispoziţie de livrare, aviz de însoţire a mărfii, fişă de magazie, listă de inventariere, note contabile, situaţii de calcul.

8.  Subliniem faptul că legislaţia din România permite ca modelele documentelor financiar-contabile să poată fi adaptate în funcţie de specificul şi necesităţile firmei, cu condiţia respectării conţinutului de informaţii cerute de cadrul de reglementare aplicabile. (punctul 22 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile date aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015). 

9.  De asemenea, din punct de vedere al contabilităţii primare, regimul juridic al răspunderii arată că, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz. (art. 6 alin.2 din Legea nr. 82/1991). 

Regimul sancţionatoriu

10.  Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

11.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

Baza legala:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 27 aprilie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor