Monografie contabila: Participarea salariatilor la profit

Monografie contabila: Participarea salariatilor la profit

Pentru anul 2016, societatea X SRL are prevăzută în contractul colectiv de muncă o prevedere potrivit căreia angajatorul se obligă să plătească prime reprezentând participarea salariaţilor la profit în sumă de până la 10% din profitul distribuibil. De asemenea, se prevede că sumele vor fi achitate în termen de 60 de zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii. În cauză, suma pentru primele reprezentând participarea salariaţilor la profit reprezintă 850.000 lei, aceasta urmând a fi achitată în anul 2017.

Temei legal

1. Speţa antrenează, cu precădere, aplicarea principiului prudenţei. În acest sens, exercitarea prudenţei nu permite constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. (punctul 51 alin. 2 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. In România, cadrul legal instituie regula potrivit căreia, pentru primele care urmează a se acorda personalului în funcţie de profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale, trebuie să se constituie provizioane. Regula este imperativă şi nu facultativă. (punctul 377 alin. 1 litera h din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

3. Cazul supus atenţiei presupune ca în anul 2016 să se înregistreze constituirea provizionului pentru primele datorate personalului societăţii, după cum urmează:

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (A) = 1518. Alte provizioane (P) / primele datorate personalului societăţii

850.000 lei

4. În anul 2017, în contabilitatea societăţii se reflectă acordarea efectivă a primelor:

644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit (A) = 424. Prime reprezentând participarea personalului la profit  (P)

850.000 lei

5. De asemenea, având în vedere acordarea efectivă a primelor către angajaţii societăţii conform contractului colectiv de muncă, provizionul constituit în anul 2016 rămâne fără obiect, drept prentru care se va anula în anul 2017:

1518. Alte provizioane (P) / primele datorate personalului societăţii = 7812. Venituri din provizioane (P)

850.000 lei

 Aspecte privind principalele documente aplicabile speţei

6. Pentru speţa de faţă, principalele documente se referă la: contractul colectiv de muncă, stat de salarii, extrase de cont, note contabile, situaţii de calcul.

7.  Subliniem faptul că întocmirea, vizarea şi aprobarea, precum şi înregistrarea acestora în contabilitatea societăţii antrenează, în mod obligatoriu, asumarea răspunderii. Aceste atribuţii trebuie menţionate de c[tre angajator în mod expres în fişa de post a angajatului care le exercită. (art. 6 alin.2 din Legea nr. 82/1991). 

Regimul sancţionatoriu

8.  Nerespectarea procedurilor contabile prevăzute de legislaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 litera a şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991). În acest sens, în opinia autorului, prin procedură contabilă se poate înţelege totalitatea tratamentelor şi regulilor contabile reglementate printr-un act normativ şi impuse de legiuitor cu titlu de obligaţie.

9. Efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

10.  Încălcarea regulilor referitoare la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

Baza legala:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 28 aprilie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor