Monografie contabila: Cheltuieli efectuate cu productia de imobilizari corporale

Monografie contabila: Cheltuieli efectuate cu productia de imobilizari corporale

Intrebare: Care este procedura aplicabilă pentru cheltuielile efectuate cu producţia de imobilizări corporale?

Răspunsul specialistului:

1. Temeiul legal. În ceea ce priveşte tratamentul privind cheltuielile efectuate cu producţia de imobilizări corporale, se aplică principiul potrivit căruia efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.  Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.

2. Procedura contabilă.

De regulă, tratamentul privind cheltuielile efectuate cu producţia de imobilizări corporale implică următoarele operațiuni:

Constatarea cheltuielilor

601. Cheltuieli cu materiile prime = 301. Materii prime
641. Cheltuieli cu salariile personalului = 421. Personal – salarii datorate
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri
212. Construcţii = 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

Recepția și punerea în funcțiune a clădirii, la cost de producție

212. Construcţii = 722. Venituri din producția de imobilizări corporale

Totuşi, în cazul în care vorbim despre investiții al căror proces continuă și în exercițiul următor, acestea se vor recunoaște ca imobilizări corporale în curs de execuție. În momentul în care se realizează recepția investițiilor terminate, imobilizările corporale în curs de execuție sunt trecute în categoria imobilizărilor puse in funcțiune. Cheltuielile cu demolarea construcțiilor existente nu se includ în costul de producție.

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, operațiunea vizează bonul de predare, procesul verbal de recepție, calcule de cost din contabilitatea de gestiune, calcule privind delimitarea cheltuielilor și alocarea acestora,  notele contabile aferente.

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile, reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei. Se recomandă verificarea de fond şi de formă a elementelor constitutive aferente documentelor justificative. În plus, în această speţă intervine şi verificarea cu datele din contabilitatea de gestiunea.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează, respectiv un manual de politici contabile. Aceste politici sunt detaliate la nivel operaţional prin procedurile interne proprii.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 03 decembrie 2015

Leave a Reply