Monografie contabila: Acoperire pierdere prin contributie actionari

Monografie contabila: Acoperire pierdere prin contributie actionari

Prin decizie AGA, acționariatul societății X SRL decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă în sumă de 50.000 lei. Contribuția acționariatului este reflectată în extrasul de cont curent aferent societății.

Temei legal

1. Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie. (punctul 423 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

2. Cazul supus atenţiei presupune contabilizarea operaţiunii de micșorarea a capitalului social pentru a se acoperi pierderea acumulată, după cum urmează:

1012. Capital subscris vărsat (P) = 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)

50.000 lei

3. Urmează a se contabiliza operațiunea contabilă de constituire a creanței față de acționari pentru partea de capital social eliminată ca urmare a acoperirii pierderii:

456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) = 1011. Capital subscris nevărsat (P)

50.000 lei

4. În continuare, se reflectă operațiunea prin care acționarii depun contribuția proprie în contul curent al societății:

5121. Conturi la bănci în lei (A) = 456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)

50.000 lei

5. Concomitent cu operațiunea anterioară, în contabilitatea societății Zidarul SRL se va reflecta transformarea capitalului social nevărsat în capital social vărsat, după cum urmează:

1011. Capital subscris nevărsat (P) = 1012. Capital subscris vărsat (P)

50.000 lei

Aspecte privind principalele documente aplicabile speţei

6. Reglementarea națională instituie prevederea potrivit căreia, pentru operaţiunile economice pentru care, conform prevederilor Codului fiscal, nu există obligaţia întocmirii facturii, înregistrarea în contabilitate a acestora se efectuează pe baza contractelor încheiate între părţi şi a documentelor financiar- contabile sau bancare care să ateste acele operaţiuni, cum sunt: chitanţă, dispoziţie de plată/încasare, extras de cont bancar, notă de contabilitate etc., după caz. (punctul 25 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile date aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015).

7.  In speţă, principalele documente se referă la: decizie AGA, proces verbal al AGA în care se regăsesc consemnate rezoluțiile AGA, extras de cont bancar, registrul părților sociale, note contabile, situaţii de calcul.

8. Exercitarea atribuțiilor de întocmire, vizare și aprobare, precum și înregistrare în contabilitate a operațiunilor antrenează răspunderea persoanelor în cauză. (art. 6 alin.2 din Legea nr. 82/1991).

9. Referitor la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor, subliniem faptul că legislaţia din România prevede în mod explicit faptul că răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale. (art. 10 alin.4 din Legea nr. 82/1991).

Regimul sancţionatoriu

10.  Nerespectarea procedurilor contabile prevăzute de legislaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 litera a şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

11.  Efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

12.  Nerespectarea regulilor privind întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

Baza legala:

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 02 mai 2017

Leave a Reply