Înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

Înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

Reamintim că prin Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-a introdus obligaţia persoanelor juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit Titlului II din Codul Fiscal. De asemenea, în situaţia în care persoana juridică străină îşi desfăşoară activitatea în România printr-un singur sediu permanent, acesta este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit aceluiaşi titlu din Codul Fiscal. În acest context, a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439/18.07.2013 .

Procedura se aplică contribuabililor nerezidenţi, care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiţi în continuare contribuabili nerezidenţi.

Organ fiscal competent în sensul prezentei proceduri este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat, de contribuabilul nerezident, să îndeplinească obligaţiile prevăzute de Codul Fiscal.

Înregistrarea fiscală

Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul Fiscal.

În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat depune formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, prevăzut în Anexa nr. 2 la ordin.

Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident.

În cazul în care, contribuabilul nerezident efectuează operaţiuni care se încadrează în prevederile Titlului VI din Codul Fiscal şi solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Când contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA.

Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, se comunică sediului permanent potrivit art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat

În cazul în care contribuabilul nerezident nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat, contribuabilul nerezident depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu permanent desemnat, formularul 013 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

În formularul 013, contribuabilul nerezident bifează caseta „Declaraţie de menţiuni”, iar în caseta „Date de identificare a sediului permanent desemnat” completează datele de identificare ale noului sediu permanent desemnat. În acest caz, formularul 013 este asimilat formularului 050 „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, iar organele fiscale implicate aplică procedura de modificare a domiciliului fiscal.

Competenţa de administrare a contribuabilului nerezident se transferă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu permanent desemnat la data comunicării deciziei de înregistrare a domiciliului fiscal.

Dacă sediul permanent nou-desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor, îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident, codul de înregistrare fiscală care i-a fost atribuit în acest scop anulându-se de la data comunicării deciziei de înregistrare a domiciliului fiscal

Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României

Sediile permanente definite potrivit Codului Fiscal sunt sedii secundare. Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea ANAF, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare, potrivit legislaţiei în vigoare. Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor. Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul „Declaraţie privind sediile secundare”, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.

Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor şi să solicite înregistrarea fiscală a acestora. În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 060 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru sediile secundare”, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor. În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru respectivul sediu permanent. Certificatul de înregistrare fiscală se comunică potrivit art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

Sediul permanent desemnat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident.

Dispoziţii tranzitorii

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, înregistrate fiscal până la 30 iunie 2013, au obligaţia să depună, până la 31 iulie 2013 formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de anexa la formular cuprinzând „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la 30.06.2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, precum şi „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la 30.06.2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.

Declaraţia de înregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent şi va fi însoţită de certificatul de înregistrare fiscală şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, în original, ale sediului permanent desemnat, precum şi de certificatele de înregistrare fiscală, în original, ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală (formular 013), organul fiscal competent înregistrează fiscal contribuabilul nerezident, atribuindu-i codul de înregistrare fiscală al sediului permanent desemnat. În cazul în care, sediul permanent desemnat este înregistrat în scopuri de TVA, potrivit Titlului VI din Codul Fiscal, odată cu înregistrarea fiscală, organul fiscal păstrează înregistrarea în scopuri de TVA contribuabilul nerezident, preschimbând certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al sediului permanent desemnat. Data înregistrării în scopuri de TVA a contribuabilului nerezident este data înregistrării în scopuri de TVA înscrisă în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA iniţial.

Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat, potrivit art.44 din Codul de Procedură Fiscală.

În cazul în care sediul permanent desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor, îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare a contribuabilului nerezident.

Sediile permanente înregistrate fiscal până la 30 iunie 2013 îşi îndeplinesc obligaţiile declarative, cu termen de declarare până la 25 iulie 2013 inclusiv, utilizând codul de înregistrare valabil până la 30 iunie 2013.

La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident, organul fiscal competent anulează codul de înregistrare fiscală şi certificatele de înregistrare fiscală ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 22 iulie 2013

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Leave a Reply