Documentar privind regimul contribuabililor inactivi

Documentar privind regimul contribuabililor inactivi
Vă prezentam o sinteză pe dispoziţiile din Codul fiscal privind regimul contribuabililor inactivi, dar şi situaţia beneficiarilor de bunuri sau servicii de la aceştia.

În perioada de inactivitate

Contribuabilii declaraţi inactivi, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate:
  • sunt obligaţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii;
  • în perioada respectivă, nu au dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate;
  • sunt supuse obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada respectivă.
Înregistrarea după anulare. În cazul înregistrării în scopuri de TVA, prin solicitare, după anularea înregistrării, persoana impozabilă:
  • îşi exercită dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. Taxa se înscrie în primul decont de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA.
  • pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi în care înscriu distinct TVA colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus conform art. 323. Tratamentul se aplică în cazul persoanelor impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) -e) şi lit. h) din Codul fiscal.
  • dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, se face prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 Cod fiscal, depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile. După înregistrarea în scopuri de taxă, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea adăugată colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus.

Beneficiarii de bunuri sau servicii de la contribuabili inactivi

Cei care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane impozabile, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective; EXCEPŢIE fac achiziţiile de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiile de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achiziţionat bunuri şi/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat operează deducerea  TVA pentru achiziţiile respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior.
Codul fiscal distinge tratamentul diferit pentru următoarele situaţii:
  1. inactivitatea şi reactivarea furnizorului sunt declarate în acelaşi an fiscal: beneficiarul va lua în calcul cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, începând cu trimestrul reactivării furnizorului;
  2. inactivitatea, respectiv reactivarea furnizorului sunt declarate în ani fiscali diferiţi: beneficiarul va lua în calcul cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenţi celui în care se declară reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraţii rectificative, iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul declarării reactivării vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul declarării reactivării.
O speţă pe această temă, dar sub regimul vechiului Cod fiscal din 2003, trimisă de Curtea de Apel Cluj la Curtea de Justiţie a UE pentru clarificări preliminare. Avocatul general al Curţii de Justiţie propune Curţii să răspundă  astfel:
„Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naţionale precum cea în discuţie în cauza principală, care conduce, chiar şi în cazul în care nu s‑au constatat nicio fraudă fiscală şi nicio pierdere de venituri fiscale, la refuzul sistematic şi definitiv de a acorda dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată persoanei impozabile care a plătit taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacţiile încheiate cu un operator economic declarat «inactiv» în aplicarea respectivei reglementări, indiferent de faptul că declararea inactivităţii operatorului în cauză, care se întemeiază pe existenţa unui risc de fraudă fiscală, este publică şi uşor accesibilă oricărei persoane impozabile în statul membru în cauză.”
(Concluziile Avocatului General Paolo Mengozzi, prezentate la 31 mai 2017 în Cauza C‑101/16 având ca părţi SC Paper Consult SRL împotriva Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Cluj‑Napoca şi a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa‑Năsăud)

Documentar

Codul fiscal
Art. 316 
(11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:
1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015;
2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015;

d) dacă nu a depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, dar nu este în situaţia prevăzută la lit. a) ori b), din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă în prima situaţie şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situaţie;

e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare, organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă în prima situaţie şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situaţie;

[…]
        h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă           înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui               A.N.A.F.
Sursa: legestart.ro
Data aparitiei: 11 iulie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor