Documentar privind recuperarea sumelor de la FNUASS

Documentar privind recuperarea sumelor de la FNUASS

O societate poate solicita recuperarea sumelor ce reprezinta indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii prin depunerea unei solicitari scrise  insotite de documente justificative la registratura Casei de Asigurari de Sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul.

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobata cu modificări şi completari prin Legea 399/2006,cu modificarile si completarile ulteriore,  precum  si  Ordinului nr. 526/2006, sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care se suporta din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate se retin de catre platitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

Totalul prestaţiilor suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii plătite precum si contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, sunt reflectate in Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Diferenta dintre cele doua reprezinta totalul sumei de recuperat de la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii.

Termenul in care sumele pot fi recuperate este de 90 de zile de la data in care beneficiarul era in drept sa le solicite, potrivit articolului 82 din Ordinul 60/2006 modificat de punctul 6 al Ordinului 1449/2014. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.  Acest termen se calculeaza incepand cu data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributii.

Documentele necesare depunerii dosarului de recuperare sunt:

-cerere tip- model prevăzut in anexa nr. 12 la Ordinul 130/351/2011

-centralizator concedii medicale- model prevazut in anexa nr. 5 la Ordinul 130/351/2011

-concediile medicale aferente lunii pentru care se solicita ( exemplarul roz completat, semnat si vizat de angajator)

-declaratia 112-anexele A1.1 şi A1.2. si dovada depunerii acesteia (recipisa)

-dovada achitării contribuției pentru concedii și indemnizații, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea ( extras din dosarul fiscal al angajatorului, fisa pe platitor, certificat de atestare fiscala, dupa caz).

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 06 septembrie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor