Documentar privind provizioanele

Documentar privind provizioanele

Ce sunt provizioanele?

Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea

IMPORTANT!

  • Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
  • Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare deoarece aceste pierderi viitoare nu corespund definiției unei datorii  şi nu sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere a provizioanelor.

Cand poate fi recunoscut un provizion?

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

‐ o entitate are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;

‐ este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; şi

‐ poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

Care sunt categoriile de provizioane?

Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

a) litigii, amenzi şi penalități, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;

b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanție  şi alte cheltuieli privind garanția acordată clienților;

c) dezafectare imobilizări corporale şi alte acțiuni similare legate de acestea;

d) acțiunile de restructurare;

e) pensii şi obligații similare;

f) impozite;

g) terminarea contractului de muncă;

h) prime ce urmează a se acorda personalului în funcție de profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale;

i) provizioane în legătură cu acorduri de concesiune;

j) provizioane pentru contracte cu titlu oneros;

k) alte provizioane.

Cum are loc evaluarea provizioanelor?

Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti‐o, în mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terțe părți la acel moment.

Acolo unde efectul valorii‐timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă  valoarea actualizată  a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, datorită  valorii‐timp a banilor, provizioanele aferente unor ieşiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanțului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieşiri de resurse de aceeaşi valoare, dar care apar mai târziu.

Rambursari in legatura cu provizioanele

În cazul în care preconizează că o terță parte îi va rambursa, integral sau parțial, cheltuielile necesare pentru decontarea unui provizion, o entitate trebuie să recunoască rambursarea dacă  şi numai dacă  există  dovezi clare că  va primi rambursarea în cazul în care îşi onorează  obligația. Rambursarea trebuie tratată  ca un activ separat. Suma recunoscută  ca rambursare nu trebuie să depăşească valoarea provizionului.

Uneori, o entitate poate solicita unei alte părți să  plătească, integral sau parțial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion (de exemplu, în temeiul unor contracte de asigurare, al unor clauze de despăgubire sau al unor garanții oferite de furnizori). Cealaltă  parte poate fie să  ramburseze sumele plătite de entitate, fie să plătească direct sumele în cauză.

Monografii contabile:

1. La sfarsitul exercitiului financiar 2014 o societate are de recuperat o suma de 10.000 de lei de la un client – pentru care s-a deschis o actiune in instanta pentru respectivul litigiu.

Notele contabile sunt :

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 10.000
4118 Clienti incerti = 4111 Clienti 10.000

Presupunem ca in anul urmator nu se poate recupera suma :

654 Pierderi din creante si debitori diversi = 4118 Clienti incerti sau in litigiu 10.000

In situatia in care instanta da castig de cauza societatii si se incaseaza suma, prin banca, nota contabila este :

5121 Conturi la banci in lei = 4118 Clienti incerti 10.000 si
1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 10.000

2.O societate care este in cursul derularii unui control fiscal, sau in cazul in care sunt in curs de derulare anumite procese in instant privind impozite si taxe, decide constituirea unui provizion in suma de 5.000 lei.

Constituirea provizionului :

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele =1516 Provizioane pentru impozite 5.000

-Reversarea provizionului in momentul in care datoria devine exigibila si inregistrarea impozitului final:

1516 Provizioane pentru impozite = 7812 Venituri din provizioane 5.000

Inregistrarea impozitului suplimentar rezultat in urma controlului (impozit pe profit sau alte impozite)

691 Cheltuiala cu impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit 5.000 sau
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 5.000

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 15 iunie 2015

Leave a Reply