Documentar privind cele mai mari amenzi

Documentar privind cele mai mari amenzi

Prin materialul de azi dorim sa prezentam un studiu cu privire la faptele care pot sa aduca cele mai mari amenzi in cadrul unei societati comerciale.

Amenzi financiar-contabile

 • În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul refuza să pună la dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte: amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei
 • Contribuabilii refuza sa permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal: amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei
 • În vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate refuza, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer. Conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei
 • Incalcarea prevederii potrivit careia obligaţia de semnare a declaraţiei fiscale se consideră a fi îndeplinită în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sistemul electronic de plăţi. Data depunerii declaraţiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia: amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei
 • Contribuabilul refuza să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscal: amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei
 • Contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta refuza de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă: amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei
 • Persoana supusă verificării refuza sa depuna o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. îIn situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării: amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei
 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;   amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei
 • nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate; amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei

Amenzi de la Garda Nationala de Mediu

 • Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate, începând cu data de 1 ianuarie 2007. amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei

Amenzi pentru  utilizarea inadecvata a casei de marcat fiscal

 • In momentul constatarii defectarii sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat sa anunte distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditata, precum si organul fiscal teritorial la care s-a depus declaratia de instalare a aparatului. amenda de la 40.000 de lei la 60.000 de lei.

Amenzi ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului)

 • Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit legislatiei in vigoare, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 lei la 100.000 lei.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 09 decembrie 2014

Leave a Reply