Calendar depunere bilanturi 2016

Calendar depunere bilanturi 2016

In contextul prevederilor actuale, sa vedemcare este calendarul de depunere a bilanturilor, valabil pentru anul in curs:

Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2015

– entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
– entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara,aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata,aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, nr.1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. .

TERMEN: 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.

***

Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2015

– persoanele juridice fara scop patrimonial care aplica Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1969/2007;

– institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si insitutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitataala prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative,fondurile de pensii administrate privat.

TERMEN: 120 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.

***

Raportari anuale la 31 decembrie 2015

– entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art.27 alin(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991;
– societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.
– subunitatile deschise in România de societatile rezidente in state apartinând Spatiului Economic European.

TERMEN: 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.

***

Raportari anuale la 31 decembrie 2015

– persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit prevederilor art.36 alin.(3) din Legea nr.82/1991,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

TERMEN: in termen de 90 zile de la inchiderea exercitiului financiar

***

Declaratii de inactivitate

– entitatile care de la constituire si pâna la 31 decembrie 2015 nu au desfasurat activitate.

TERMEN: 60 de zile de la inchiderea exercitiului.

Au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, dizolvarii sau lichidarii acestora, persoanele prevazute la art.1 alin. (1) – (4) din Legea contabilitatii nr.82/1991, respectiv:
1 – societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare,societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;

2 – institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
3 – subunitatile fara personalitate juridica ,cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor mentionate mai sus cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;

4 – organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv,astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative,fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului Civil.

Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor.

Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale, pentru acelasi exercitiu financiar / an calendaristic.

Baza legala: OMFP nr.123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 25 martie 2016

Leave a Reply