Bilant: Verificare conturi capital social

Bilant: Verificare conturi capital social

Întrebare: Fiecare final de lună, fiecare final de trimestru şi semestru, fiecare închidere de exerciţiu final stă sub semnul necesităţii verificării conturilor contabile. Vă rog să îmi detaliaţi segmentul care priveşte controlul conturilor de capital social. 

Răspuns: Capitalul social este parte componentă a capitalurilor proprii alături de primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.

Regula generală. Controlul urmăreşte:

 • să se verifice dacă activitatea societăţii şi comportamentul angajaţilor respectă prevederile legale aplicabile şi
 • să se verifice dacă informaţiile contabile redă corect activitatea societăţii.

Regula specială. Controlul conturilor vizează:

 • conținutul economic al conturilor contabile
 • modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor. 

1. Capitalul social

Trebuie să se asigure că dimensiunea (mărimea) capitalului subscris şi vărsat coincide cu datele inregistrare la registrul comerţului.

Pentru acest deziderat, se verifică dimensiunea (mărimea) şi realitatea capitalului subscris şi vărsat.

 • realitatea subscrierii capitalului social se constată din verificarea actului de constituire.
 • realitatea vărsămintelor depuse prin virament bancar se constată din verificarea extraselor de cont.
 • realitatea vărsămintelor depuse în numerar se constată din verificarea registrelor de casă.
 • realitatea aporturilor în natură se constată din verificarea documentelor justificative ce atestă valoarea bunurilor mobile şi imobile, respectiv dreptul de proprietate asupra acestora.

2. Eventuale modificări ale capitalului social

Trebuie să se asigure că evenimentele care privesc modificările capitalului social:

 • îndeplinesc conditiile de legalitate.
 • sunt conforme cu statutul societăţii.
 • sunt rezultatul deciziei AGA ordinare sau AGA extraordinare.
 • respectă termenele privind subscrierea şi vărsarea efectivă a capitalului.
 • respecta prevederile legale privind publicitatea operaţiunii.
 • sunt reflectate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

3. Creşterile de capital prin distribuirea de acţiuni către angajaţi

Trebuie să se asigure că evenimentele care privesc creşterile de capital prin distribuirea de acţiuni către angajaţi:

 • îndeplinesc conditiile de legalitate.
 • sunt aprobate de AGA conform deciziilor/proceselor verbale ale AGA.
 • creşterea valorii capitalului social este în conformitate cu prevederile legislaţiei societăţilor.
 • calculele matematice au fost efectuate corect. 

Notă:

Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură. (art. 210 din Legea nr. 31/1990).

* Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune. (art. 210 din Legea nr. 31/1990). 

4. Creşterile de capital prin încorporarea primelor de capital şi a rezervelor 

Trebuie să se asigure că evenimentele care privesc creşterile de capital prin încorporarea primelor de capital şi a rezervelor:

 • eligibilitatea primelor de capital şi a rezervelor (disponibilitatea acestora);
 • legalitatea și validitatea documentelor care probează evenimentul in cauză.

5. Reducerile de capital

Trebuie să se asigure că evenimentele care privesc reducerile de capital susținute de faptul că există pierderi:

 • respectă prevederile legale în vigoare.
 • legalitatea și validitatea documentelor care probează evenimentul în cauză.
 • este respectat principiul potrivit căruia există egalitate de tratament între acționarii entității.

De asemenea, trebuie să se asigure că evenimentele:

 • respectă prevederile potrivit cărora reducerea capitalului social s-a făcut numai după trecerea a 2 luni din ziua în care hotărârea AGA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
 • respectă prevederile potrivit cărora hotărârea AGA respectă minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Notă:

* Din punct de vedere legal, capitalul social poate fi redus prin: micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale; reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale; dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate; restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială; alte procedee. (art. 207 din Legea nr. 31/1990).

Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau până la data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându-se în considerare activul societăţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă. (art. 208 din Legea nr. 31/1990).

Cadru legal

 • Legea societăților nr. 31/1990;
 • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 10 martie 2017

Leave a Reply